จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,861.231,184.0058.6 %5.0347.1090.2574.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก12,256.114,489.3863.4 %5.0803.4889.4488.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,467.2864.0098.2 %5.0518.20113.3578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,551.5712,692.006.3 %3.01,666.04432.9774.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.48106.3157.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,580.21760.0083.4 %5.0237.45104.1256.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,506.73918.0079.6 %5.0266.08107.5859.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,329.18486.0088.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,697.652,354.2036.3 %5.0670.28350.8547.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,025.391,227.0075.6 %5.0374.68159.9257.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,314.432,337.0045.8 %5.0917.58563.8538.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,269.782,893.0011.5 %5.0556.27119.2378.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,515.001,639.0053.4 %5.0480.21436.969.0 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,677.152,394.0081.1 %5.0955.61692.1827.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,990.575,031.80-152.8 %0.0428.03242.6943.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,649.733,727.0019.8 %5.0974.63381.8560.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,802.792,574.4832.3 %5.0670.37143.9078.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,556.1711,032.80-46.0 %0.01,621.1751.7096.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,638.031,636.0055.0 %5.0651.35434.1233.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,475.661,220.0064.9 %5.0594.310.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,100.34934.0069.9 %5.0442.18323.4826.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,706.222,208.0040.4 %5.0670.37213.9168.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,207.6619,167.00-268.1 %0.01,221.831,775.50-45.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,706.266,217.00-9.0 %0.01,354.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,561.521,872.0059.0 %5.01,050.69559.5046.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก9,556.4616,876.92-76.6 %0.02,020.51132.2393.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,291.421,294.0060.7 %5.0480.2142.9991.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,695.922,554.0030.9 %5.0670.37249.5162.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,685.762,002.0045.7 %5.0670.3766.2990.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก7,126.102,509.0064.8 %5.0841.51124.9485.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,247.403,811.0010.3 %5.0318.4060.5381.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,522.172,887.0018.0 %5.0594.31178.4070.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก624,944.4423,052.0096.3 %5.05,484.091,649.5469.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,839.201,716.0039.6 %5.0347.1055.6384.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,422.111,736.0049.3 %5.0556.27133.4376.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,840.841,783.0037.2 %5.0423.16133.2968.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,895.335,150.00-5.2 %0.0765.41155.7779.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,492.411,679.0069.4 %5.0860.53404.2853.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,305.462,124.0035.7 %5.0499.2343.2191.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก31,179.5814,584.4753.2 %5.01,187.03386.2967.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก428.536,005.09-1,301.3 %0.0280.99130.8053.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก66,826.9346,429.0030.5 %5.01,146.78626.4845.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก52,720.6912,109.0077.0 %5.0469.07324.0030.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,661.3516,950.84-95.7 %0.01,256.30636.2049.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,402.652,136.0037.2 %5.0594.31254.3457.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,886.23948.0067.2 %5.0366.11108.4170.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก37,591.8011,435.4269.6 %5.02,351.885,638.81-139.8 %0.0
รวม 1,012,009 268,829 73.44 % 37,958 19,029 49.87 %