จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,860.66740.0074.1 %5.0478.09237.5050.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,867.805,506.0044.2 %5.066.490.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,968.80409.0089.7 %5.021.530.9595.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,424.841,603.0053.2 %5.0725.31269.2762.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,999.081,451.0051.6 %5.0611.2052.4091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว12,115.924,650.5561.6 %5.01,581.02576.4363.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,797.071,073.0077.6 %5.0307.1941.8586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,125.86458.0088.9 %5.0305.2659.5680.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,995.08664.0083.4 %5.0425.9150.2488.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,158.79907.0078.2 %5.0257.3749.8880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,107.08643.0084.3 %5.0333.2677.7876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,319.101,334.0069.1 %5.0405.9376.5381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,031.32417.0089.7 %5.0239.1195.4560.1 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ27,301.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ768.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,151.722,262.0056.1 %5.01,143.651,609.63-40.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,076.77565.0081.6 %5.0459.07128.0372.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,838.172,190.4068.0 %5.0699.82171.3775.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,241.951,646.0061.2 %5.01,048.57970.337.5 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,288.011,084.0067.0 %5.0687.27175.3274.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,043.781,783.8041.4 %5.0419.52605.92-44.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,638.533,286.0029.2 %5.01,124.633,543.55-215.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,948.06990.0049.2 %5.0479.66859.15-79.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,143.231,465.0064.6 %5.0953.49487.6348.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,572.754,509.631.4 %0.51,162.67168.1385.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,052.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,371.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,123.591,032.0079.9 %5.0744.31473.9436.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้วไม่ครบ920.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ68.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,143.93772.0075.4 %5.0611.20323.7547.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,916.763,854.821.6 %0.5915.4664.4193.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,754.962,565.0055.4 %5.0763.33374.0151.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,691.408,707.08-85.6 %0.01,143.65128.8588.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,932.871,042.0090.5 %5.0649.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,711.872,867.6022.7 %5.0782.347,429.00-849.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,722.282,031.00-17.9 %0.0934.47549.1441.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว2,894.561,854.0035.9 %5.0649.23237.5063.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว1,168.323,096.00-165.0 %0.0630.220.9599.8 %5.0
สพ. สระแก้ว11,353.093,326.0070.7 %5.0763.33517.6632.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 51,921.4536,417.0029.9 %5.0880.80787.1110.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,843.27999.0064.9 %5.0516.7158.7088.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,726.962,110.0055.4 %5.0801.36648.3219.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,002.671,093.0063.6 %5.0573.17329.2942.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,787.877,380.755.2 %2.51,048.57287.9372.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,234.971,920.0040.6 %5.0611.20649.55-6.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,656.5820,090.99-72.4 %0.03,672.78429.5088.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว13,460.916,435.0052.2 %5.0861.48673.5821.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว11,929.343,977.6066.7 %5.0988.472.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,092.0318,326.30-7.2 %0.01,514.26573.9762.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 228,335.6419,549.7331.0 %5.01,606.86987.7938.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว32,176.144,678.0085.5 %5.0316.8234.1489.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว56,655.3342,345.0025.3 %5.01,255.89990.0021.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,879.4717,641.0022.9 %5.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น98,442.6713,450.0086.3 %5.0870.06682.2121.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว6,158.4117,427.39-183.0 %0.01,774.942,356.34-32.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,776.182,898.0023.3 %5.0858.41587.0031.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,987.161,017.0066.0 %5.0573.17125.2578.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว79,751.041,354.4098.3 %5.035,724.949,332.0273.9 %5.0
รวม 618,946 289,895 53.16 % 77,198 41,073 46.80 %