จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,819.001,099.0061.0 %5.0734.3561.2991.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา25,078.2823,961.014.5 %2.0141.28141.52-0.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา9,071.88637.8093.0 %5.0109.4963.0742.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา6,886.436,071.0011.8 %5.01,361.88277.5579.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,447.121,744.0049.4 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,211.981,841.0074.5 %5.0436.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 915,871.7911,060.9030.3 %5.03,439.01244.1592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 122,992.8347,184.00-105.2 %0.04,891.60827.8583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 213,679.3312,112.5011.5 %5.02,887.79835.7171.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,803.675,323.588.3 %4.0496.78190.0061.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3056.0583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,084.90165.0096.0 %5.0219.2511.7594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,361.291,070.0075.5 %5.0357.7348.7886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,172.02940.0077.5 %5.0243.5980.6466.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,292.82460.0089.3 %5.0241.8153.7177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,058.25565.0086.1 %5.0449.561.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,126.39669.0083.8 %5.0259.43100.3061.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,121.72821.0080.1 %5.0393.4861.7584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,091.17640.0084.4 %5.0249.78107.4157.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,118.06611.0085.2 %5.0278.7293.5666.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ4,050.01526.0087.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง4,005.75596.0085.1 %5.0234.5820.9391.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,170.78567.0086.4 %5.0420.308.0398.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,144.09791.0080.9 %5.0281.03103.8163.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ4,025.91282.0093.0 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,041.45528.0086.9 %5.0278.1551.3081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,233.76746.0082.4 %5.0370.7984.6477.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,830.491,074.0077.8 %5.0560.8756.4989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,215.47831.0080.3 %5.0316.0985.9772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,282.311.00100.0 %5.0519.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,214.981,143.0072.9 %5.0450.0994.4379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,391.77878.0080.0 %5.0388.36127.4867.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,285.311,131.0073.6 %5.0403.20105.3573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง4,033.55581.0085.6 %5.0344.449.3297.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,938.69217.0094.5 %5.0314.0711.2596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง4,148.44293.0092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 38,692.731.00100.0 %5.02,604.700.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,283.715,426.9234.5 %5.02,731.03685.9074.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,928.861,894.5035.3 %5.0976.28380.0061.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,851.80336.6088.2 %5.0507.800.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว3,140.313,042.903.1 %1.5686.02398.0542.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,724.002,488.8033.2 %5.01,076.64276.4574.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,935.171,107.0062.3 %5.0390.00304.0022.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,976.491.00100.0 %5.0616.210.9599.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,534.693,738.00-5.8 %0.0962.54339.3564.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,971.155,275.00-6.1 %0.01,590.071,133.3528.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,559.132,121.1340.4 %5.01,514.74154.9189.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,594.971,529.0057.5 %5.01,038.60539.1548.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 868,132.2883,803.01-23.0 %0.025,771.607,866.1569.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 34,018.652,439.0039.3 %5.0915.59128.4486.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,214.401,193.0062.9 %5.0886.48434.1551.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,633.498,993.5738.5 %5.04,765.744,072.4514.5 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์100,327.04671,361.50-569.2 %0.03,814.663,889.70-2.0 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 36,128.206,545.00-6.8 %0.02,583.311,848.5528.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,734.6713,213.003.8 %1.51,735.741,976.95-13.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,678.411.00100.0 %5.0731.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,570.146,028.8020.4 %5.02,540.871,003.3560.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)7,526.2710,014.44-33.1 %0.02,445.79549.1077.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,309.651.00100.0 %5.01,441.620.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา20,623.8429,564.05-43.3 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 55,018.801.00100.0 %5.0424.071.9599.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)19,609.2432,976.60-68.2 %0.06,945.278,580.40-23.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,951.0610,240.00-28.8 %0.02,631.52383.8085.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,563.373,154.0030.9 %5.01,426.18230.8583.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,290.112,242.0047.7 %5.01,304.83252.0380.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)8,215.5013,976.29-70.1 %0.02,769.061,928.0330.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 511,725.2116,010.00-36.5 %0.03,342.052,735.8018.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,258.571.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,425.32669.0080.5 %5.0105.6051.3551.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,820.68590.0067.6 %5.051.1263.12-23.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,676.94712.0057.5 %5.030.560.9596.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,292.501,188.0072.3 %5.01,019.59114.2288.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,390.05878.0074.1 %5.0943.52256.0272.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,989.254,286.00-7.4 %0.01,228.78878.2728.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา9,305.4916,832.00-80.9 %0.01,913.343,371.34-76.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,330.381.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,170.322,678.0048.2 %5.01,247.78355.3971.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา8,562.9821,108.29-146.5 %0.02,864.14142.5095.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา8,545.149,892.00-15.8 %0.03,140.78629.8579.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,177.882,808.0076.9 %5.01,285.81426.5566.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,069.903,833.005.8 %2.51,209.75570.2052.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,933.094,158.0015.7 %5.01,558.4663.2595.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,547.52579.0089.6 %5.01,381.53541.5060.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,813.297,505.00-29.1 %0.01,456.96107.5092.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา95,183.7925,669.4073.0 %5.0883.71579.6834.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา59,575.8110,911.9981.7 %5.0986.11425.7656.8 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 71,966.7969,216.003.8 %1.51,728.77973.0143.7 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 93,231.811.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 46,922.40111,784.86-138.2 %0.01,538.152,601.45-69.1 %0.0
ทสญ.นครราชสีมา60,246.8347,728.0020.8 %5.01,718.831,213.6029.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,975.1524,240.00-120.9 %0.02,795.03536.2680.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,974.201.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,628.827,519.00-13.4 %0.01,535.18617.5059.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา428,336.3422,732.0094.7 %5.019,698.57386.3998.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,949.921.00100.0 %5.01,114.671.8599.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,912.7913,160.65-90.4 %0.02,255.64406.9382.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,425.882,622.6940.7 %5.01,342.8699.7592.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,044.205,931.0015.8 %5.02,485.511,338.3946.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา14,110.731.00100.0 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,128.991,840.2964.1 %5.0846.59116.8786.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา16,002.715,320.0066.8 %5.02,274.03371.4583.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)17,688.5016,930.474.3 %2.01,046.31228.8378.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 143,975.3316,103.0063.4 %5.01,001.90436.4356.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 228,523.6616,140.4843.4 %5.0625.22330.8147.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 310,303.9415,627.42-51.7 %0.01,983.02342.8282.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 428,664.6715,556.0045.7 %5.01,678.25650.1761.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 548,204.4914,430.6070.1 %5.01,597.70410.6774.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 652,908.0913,499.5074.5 %5.01,298.80222.3982.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 726,805.5512,437.0353.6 %5.01,564.19484.6869.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,094.081.00100.0 %5.0575.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา112,740.7755,014.0051.2 %5.02,326.401,349.0042.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,223.031.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี48,906.0726,245.7046.3 %5.01,423.09434.7369.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ37,976.061.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา176,191.701.00100.0 %5.01,440.581.8599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา49,247.8913,540.0072.5 %5.01,020.2590.3091.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา47,839.5933,416.0030.1 %5.01,412.00106.5192.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง72,433.059,936.0086.3 %5.01,261.09498.7560.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย43,197.7227,072.0037.3 %5.01,454.50364.4074.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,261.021,159.0064.5 %5.01,937.1583.7195.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่90,828.921.00100.0 %5.01,355.850.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา66,351.8540,090.0039.6 %5.01,274.111,127.7511.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง100,510.641.00100.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา34,877.7851,418.00-47.4 %0.03,071.202,510.0018.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา15,485.3915,704.74-1.4 %0.05,812.024,001.8731.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา54,766.6533,831.0038.2 %5.01,383.77702.0849.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,267.67193.8884.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา45,726.7842,877.606.2 %3.03,779.702,209.9941.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,252.782,578.0039.4 %5.01,285.81712.2244.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,338.936,918.555.7 %2.52,176.73776.5864.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,216.651,117.0065.3 %5.01,454.300.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา4,096.672,545.0037.9 %5.01,264.30331.9373.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 352,075.6130,000.0042.4 %5.015,776.718,300.0047.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,254.8946,216.00-224.2 %0.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 3,044,660 2,052,687 32.58 % 252,027 88,287 64.97 %