จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,105.25818.0073.7 %5.0281.00113.3559.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,345.664,862.009.0 %4.5680.3487.5087.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,551.531,845.0048.1 %5.0471.160.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 139,452.7440,077.80-1.6 %0.05,358.27399.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 228,480.2926,883.805.6 %2.53,795.22400.2689.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 324,026.4228,365.20-18.1 %0.03,510.66568.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,357.532,040.0061.9 %5.0425.5985.4379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,354.192,500.0053.3 %5.0410.19121.5470.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,934.634,520.0043.0 %5.0452.14126.3572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,798.372,976.0038.0 %5.0319.03114.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,994.434,220.9015.5 %5.0433.1338.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,592.711,706.0069.5 %5.0319.03114.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ7,575.271,390.0081.7 %5.01,936.8738.0098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,869.881.00100.0 %5.0300.0234.0788.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,936.788,017.00-15.6 %0.01,117.70437.2460.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,328.378,003.00-50.2 %0.0837.63725.0113.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,603.393,241.0029.6 %5.0813.45370.5054.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ3,042.881,844.0039.4 %5.0338.05101.6569.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,423.732,362.0031.0 %5.0414.11338.2018.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,710.673,623.7036.5 %5.0634.76273.1057.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,970.883,250.00-64.9 %0.0365.941.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,261.684,608.0012.4 %5.01,079.67654.5539.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ16,533.7319,187.00-16.0 %0.01,612.12439.9472.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,663.371,951.0046.7 %5.0661.32288.8056.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,022.791,190.0070.4 %5.0661.3242.7593.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,417.651,306.0061.8 %5.0357.06177.6550.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,102.335,873.00-43.2 %0.0756.39409.2545.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,320.7836,417.11-337.7 %0.01,992.44983.3050.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,159.005,039.0018.2 %5.01,117.70491.7356.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,161.973,552.0065.0 %5.01,003.54287.8571.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,869.9516,657.00-111.7 %0.01,459.9955.6596.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,557.503,380.0070.8 %5.0471.16152.2267.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,782.464,008.0016.2 %5.0642.30120.4481.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,306.907,895.0044.8 %5.01,364.91415.4569.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,643.5810,102.00-79.0 %0.01,288.8551.9796.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา29,587.4625,231.0014.7 %5.01,016.66657.7335.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ50,191.3916,823.0066.5 %5.0833.73372.3855.3 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,042.381,825.5010.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,948.761,493.0049.4 %5.0300.02128.8157.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,304.1311,056.00-51.4 %0.01,459.99373.3574.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ34,868.6961,000.00-74.9 %0.02,518.67374.8085.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,684.0610,228.00-33.1 %0.01,079.67418.0061.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ64,684.2354,281.0016.1 %5.03,323.56873.1273.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,769.602,450.0057.5 %5.0908.530.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ6,480.304,742.0026.8 %5.0566.24104.5681.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 121,687.869,553.0056.0 %5.0856.48408.7652.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,598.561.00100.0 %5.0863.03200.1776.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,899.616,723.0038.3 %5.0151.31142.505.8 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ88,534.5455,447.0037.4 %5.01,442.53255.2882.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,900.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ93,898.0619,060.0079.7 %5.0451.73265.0541.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ41,540.1420,230.0051.3 %5.013,545.661,571.3088.4 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย352,842.03354,000.00-0.3 %0.06,249.451,226.5280.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,415.406,000.00-35.9 %0.0851.48527.5438.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,615.761,070.0070.4 %5.0281.00146.2448.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,117,810 933,100 16.52 % 76,425 18,932 75.23 %