จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์4,034.541,084.0073.1 %5.0603.38115.7580.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์18,110.3812,037.5633.5 %5.080.50106.43-32.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์3,116.671,254.0059.8 %5.0698.46116.8583.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,188.921,537.0051.8 %5.0812.55127.1684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์23,078.0313,452.0041.7 %5.02,638.09514.9080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.0448.9483.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,488.81571.0083.6 %5.0228.9518.3692.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง4,001.30560.0086.0 %5.0237.180.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,221.78949.0077.5 %5.0404.7288.0678.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,113.27718.0082.5 %5.0403.4621.8894.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย4,027.15472.0088.3 %5.0437.8824.5194.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,170.14915.0078.1 %5.0367.38160.4156.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,977.54577.0085.5 %5.0322.9542.3986.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง4,052.90669.0083.5 %5.0312.5747.7984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,324.37809.0081.3 %5.0327.090.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,007.02663.0083.5 %5.0350.68109.2568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,758.48502.0086.6 %5.0268.7743.2483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,114.78437.0089.4 %5.0306.2618.3694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,759.63485.0087.1 %5.0264.939.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช4,006.57352.0091.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,900.34155.0096.0 %5.0177.677.3495.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์4,084.66301.0092.6 %5.0295.5713.5095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง4,372.25474.0089.2 %5.0376.9036.6990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,994.56554.0086.1 %5.0308.434.6298.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,757.512,981.0520.7 %5.0945.661,105.80-16.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,979.201,987.3733.3 %5.0447.71219.4551.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,259.57782.0076.0 %5.0581.00256.5055.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง3,024.261,308.0056.7 %5.0539.88237.5056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,523.48860.0065.9 %5.0501.16256.5048.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,443.993,200.0028.0 %5.01,211.89935.5922.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,540.151,381.0061.0 %5.0698.46699.99-0.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,506.981,103.0068.5 %5.0831.55702.9615.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,343.224,322.3019.1 %5.01,325.984,488.03-238.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,690.984,191.58-55.8 %0.0669.63243.7963.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,637.335,705.8414.0 %5.02,067.591,957.035.3 %2.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,768.615,152.00-8.0 %0.01,364.0250.1096.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์8,557.2911,473.00-34.1 %0.01,972.53319.2083.8 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,146,793.3048,357.8395.8 %5.08,198.96317.6596.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,552.262,024.0043.0 %5.0869.62169.1080.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,221.451,123.0049.4 %5.083.31190.95-129.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,617.201,362.0075.8 %5.0106.65154.85-45.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,854.581,207.3357.7 %5.0831.5757.8493.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,069.631,282.0058.2 %5.0679.44315.6953.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,685.873,429.007.0 %3.5926.63277.9570.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,362.161,879.0044.1 %5.0793.54433.2045.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,661.803,910.0041.3 %5.02,005.26681.0666.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,682.241,478.0044.9 %5.0527.31223.2557.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,541.9611,456.578.7 %4.01,554.18267.0682.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,876.263,420.6071.2 %5.0926.65534.8542.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,087.68892.0082.5 %5.01,173.86278.0976.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์9,422.856,427.0031.8 %5.02,105.62985.1553.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์5,174.611,578.0069.5 %5.01,059.76514.9051.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,384.293,435.00-1.5 %0.0774.5247.7993.8 %5.0
สพ.บุรีรัมย์48,377.4411,839.0075.5 %5.0767.46431.5443.8 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 18,265.845,603.6969.3 %5.0497.541,456.40-192.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,735.96114.0095.8 %5.0546.33468.4514.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,889.072,133.0026.2 %5.0698.46356.7848.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,696.332,587.0066.4 %5.01,097.77139.6587.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,818.202,061.0046.0 %5.0983.70188.1080.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,638.5710,126.23-283.8 %0.01,059.76491.4353.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)21,105.8014,459.3031.5 %5.02,505.67403.4583.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 325,569.5813,066.4048.9 %5.01,609.01411.4874.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 417,141.906,100.0364.4 %5.02,647.91920.0065.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 129,563.5814,861.0049.7 %5.01,113.03299.4073.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 226,388.1113,656.0048.2 %5.01,404.65521.2762.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์2,059.986,862.43-233.1 %0.0106.30168.57-58.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง10,332.1811,447.00-10.8 %0.0723.95245.1066.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์21,013.6256,302.00-167.9 %0.0747.281,119.35-49.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์14,450.0060,802.67-320.8 %0.0671.08748.23-11.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์31,652.1811,758.1562.9 %5.01,011.44193.9180.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง87,777.1013,600.0084.5 %5.0748.44445.5540.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก26,293.9410,633.3359.6 %5.0948.91195.7079.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์17,511.0720,322.00-16.1 %0.02,225.65228.9589.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,649.623,063.0016.1 %5.0907.65255.8671.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,174.921,523.0052.0 %5.0660.42384.0341.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์16,063.4250,603.00-215.0 %0.05,467.243,800.0030.5 %5.0
รวม 1,847,093 520,759 71.81 % 75,439 32,472 56.96 %