จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์691.620.00100.0 %5.0251.4488.3564.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์33,993.1517,505.5048.5 %5.0102.71249.62-143.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์9,103.046,098.2133.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,961.144,889.88-23.4 %0.0939.08194.1079.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์3,069.371,519.0050.5 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์19,713.188,586.5656.4 %5.02,211.53850.2561.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,597.831,458.0068.3 %5.0293.7067.4577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,370.791,158.0073.5 %5.0307.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,323.61417.0090.4 %5.0234.690.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,172.23468.0088.8 %5.0246.3813.2094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,172.231.00100.0 %5.0223.0318.7491.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,179.69427.0089.8 %5.0195.1814.3592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,664.99542.0085.2 %5.0292.3168.1576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,627.16696.0080.8 %5.0364.5516.0495.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,210.06739.0082.4 %5.0331.25104.3568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,627.16565.0084.4 %5.0172.1218.8989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,771.02915.0075.7 %5.0348.7822.5193.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,638.00897.0075.3 %5.0302.0321.7492.8 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม8,365.748,176.872.3 %1.0922.0383.6190.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,049.685,843.95-44.3 %0.0918.04726.7520.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18339.1541.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,299.47592.0082.1 %5.0602.94475.0021.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,162.46918.0071.0 %5.0584.72342.0041.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,638.195,354.49-15.4 %0.0811.53974.46-20.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,505.911,567.2055.3 %5.0841.97469.8244.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,436.09862.0074.9 %5.0651.81651.93-0.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,037.731.00100.0 %5.02,302.740.90100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,440.674,434.00-28.9 %0.0735.47602.4518.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,779.824,451.2823.0 %5.01,754.741,086.2338.1 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์5,037.525,194.27-3.1 %0.01,355.4046.6096.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์5,303.011.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,791.173,559.806.1 %3.0880.00104.1388.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4543.1336.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1016.9773.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8951.3528.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,687.151,173.0068.2 %5.0819.7761.7592.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,827.63418.0085.2 %5.0575.75234.8759.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,805.733,768.391.0 %0.5899.02505.6943.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์10,619.9834,020.10-220.3 %0.01,692.822,149.08-27.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,778.163,961.00-4.8 %0.0570.48425.5325.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,896.120.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,847.5812,898.67-0.4 %0.03,694.37298.4591.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,449.710.00100.0 %5.01,577.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,252.172,616.8350.2 %5.0937.05419.1455.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์630.725,741.00-810.2 %0.0203.02487.84-140.3 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,474.227,366.00-13.8 %0.01,792.77635.2464.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์4,310.273,500.0018.8 %5.0605.9846.7692.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,479.363,420.0070.2 %5.0822.96329.9959.9 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์52,979.4910,140.1280.9 %5.0962.09618.9535.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,915.231,019.0065.0 %5.0230.68281.37-22.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,007.512,952.9026.3 %5.0880.00342.6061.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,083.07974.0068.4 %5.0310.78236.1424.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,993.697,103.45-1.6 %0.0766.03131.9882.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,944.040.00100.0 %5.0956.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,656.115,881.0611.6 %5.0937.05656.8329.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,059.533,107.0069.1 %5.01,373.50381.9072.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)10,578.000.00100.0 %5.01,084.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 124,557.6218,404.0025.1 %5.01,290.76232.1182.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 218,118.3410,922.9739.7 %5.01,250.54338.5272.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 310,348.606,488.0137.3 %5.01,597.44905.9743.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,345.370.00100.0 %5.0219.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,608.122,536.3161.6 %5.0218.76512.20-134.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์67,113.950.00100.0 %5.01,221.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์101,845.5726,594.0073.9 %5.01,104.86431.2961.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์34,589.5918,454.0046.6 %5.0699.12484.7630.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม88,430.3613,493.0084.7 %5.0928.90212.6977.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท70,625.9318,253.0074.2 %5.0821.73403.3350.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ30,233.681.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0907.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,715.3734,651.08-152.6 %0.02,558.652,696.11-5.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,606.742,340.9035.1 %5.0765.91322.8957.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,546.051,918.0045.9 %5.0689.84176.8474.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์34,914.440.00100.0 %5.09,120.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 738,676 351,955 52.35 % 51,541 22,727 55.91 %