จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ4,277.601,252.0070.7 %5.0525.76110.2079.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ30,519.67472.1498.5 %5.0245.87210.6414.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษไม่ครบ1,920.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ42.31ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,600.132,203.0038.8 %5.0800.7452.4993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,329.108,544.3035.9 %5.03,158.72504.4584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,438.67738.0083.4 %5.0246.9521.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,595.132,261.0050.8 %5.0268.7855.7079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,469.73796.0082.2 %5.0435.2233.7692.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,364.27768.0082.4 %5.0323.5561.3981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,547.53664.0085.4 %5.0356.9053.8484.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,251.87269.0093.7 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,278.73330.0092.3 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,258.80380.0091.1 %5.0176.150.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,297.67465.0089.2 %5.0278.2235.7087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,258.80679.0084.1 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,181.00318.0092.4 %5.0227.890.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,297.67400.0090.7 %5.0252.8948.1880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,286.53344.0092.0 %5.0178.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,364.27781.0082.1 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,258.80411.0090.3 %5.0189.660.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,258.80285.0093.3 %5.0194.620.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,333.20299.0093.1 %5.0188.7812.7493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,449.801,201.0073.0 %5.0256.9137.2585.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ12,157.304,644.2261.8 %5.0971.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,885.071,548.0846.3 %5.0341.63125.4063.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,684.43750.0072.1 %5.0520.72277.4046.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,816.30853.0069.7 %5.0524.96228.0056.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,843.361,107.0061.1 %5.0351.38133.5062.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,322.234,528.8028.4 %5.01,352.201,675.47-23.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,361.87923.0072.5 %5.0420.99403.484.2 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,488.001,381.5060.4 %5.0444.19629.95-41.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,735.575,991.4866.2 %5.03,177.741,315.5958.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,573.479,751.96-278.9 %0.0592.131,581.80-167.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,490.607,173.87-10.5 %0.01,637.46897.9945.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,390.50580.0089.2 %5.01,428.2684.1794.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,832.171,131.0038.3 %5.065.2794.30-44.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ1,851.05754.0059.3 %5.0857.7854.8993.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,420.801,402.0059.0 %5.0724.67230.0068.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,082.334,678.81-14.6 %0.0647.65546.5315.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,642.122,785.1450.6 %5.01,400.50479.9165.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,757.275,497.004.5 %2.01,333.2120.1998.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,430.002,610.0023.9 %5.0952.86355.4462.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ30,953.5319,659.9936.5 %5.010,638.85165.2498.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,467.531,818.0059.3 %5.0724.67705.072.7 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ4,304.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,066.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,620.136,268.19-35.7 %0.01,143.02495.2956.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,769.294,452.9249.2 %5.0431.56336.3022.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,813.204,576.30-20.0 %0.0838.7749.3994.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ12,088.233,050.5174.8 %5.0933.85197.6078.8 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 54,394.4433,935.7037.6 %5.01,039.99265.7574.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,013.801,235.0059.0 %5.0572.54113.8480.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,743.873,855.60-3.0 %0.0834.42162.5680.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,117.531,208.0061.3 %5.0610.58238.6960.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,784.405,628.872.7 %1.01,104.97347.8668.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,429.584,777.0012.0 %5.01,466.32503.9165.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,455.777,984.23-225.1 %0.01,219.09286.7776.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 14,455.1520,069.14-350.5 %0.02,297.7794.5095.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 268,342.2112,716.5481.4 %5.01,085.86722.0733.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3154,680.451,521.8499.0 %5.09,719.98519.1394.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 417,489.6914,577.8416.6 %5.01,474.37454.0469.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)43,935.2913,821.2068.5 %5.02,800.99244.7091.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,174.005,542.46-74.6 %0.054.69380.00-594.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ234,779.7079,096.1466.3 %5.02,558.992,753.30-7.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ29,390.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5933.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ115,709.4834,221.0070.4 %5.0870.46394.2454.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ21,591.6740,817.00-89.0 %0.02,129.002,093.141.7 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,380.872,984.0011.7 %5.0762.70458.8439.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,511.931,788.0049.1 %5.0762.70369.4751.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ36,208.3014,040.0061.2 %5.010,134.313,981.9960.7 %5.0
รวม 1,074,592 421,597 60.77 % 82,186 26,714 67.50 %