จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี4,394.131,308.0070.2 %5.0776.55216.7672.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 243,198.8710,000.0076.9 %5.0231.8395.0059.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี19,925.5010,000.0049.8 %5.073.8195.00-28.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี85,788.171,183.2198.6 %5.0363.92112.1069.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี336,647.1910,000.0097.0 %5.01,372.69190.0086.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,670.905,751.44-56.7 %0.0947.69147.8784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี32,601.6726,796.0017.8 %5.03,457.80934.8073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี5,019.832,375.0052.7 %5.0272.11118.7756.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,967.071,039.0079.1 %5.0332.6371.8478.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,586.40833.0081.8 %5.0384.1185.6477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม4,049.50495.0087.8 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,171.30614.0085.3 %5.0449.47117.7973.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ4,132.17609.0085.3 %5.0266.6063.8776.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,994.03804.0083.9 %5.0354.9374.8378.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,181.60670.0084.0 %5.0373.5077.3879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,251.47783.0081.6 %5.0305.4380.3273.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,238.87913.0078.5 %5.0369.1179.4878.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,216.33540.0087.2 %5.0415.1581.5280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,177.60750.0082.0 %5.0498.33125.8074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น4,204.33650.0084.5 %5.0322.9276.2576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,099.33530.0087.1 %5.0415.0013.0796.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม4,186.27510.0087.8 %5.0190.0215.2492.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร4,071.87510.0087.5 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,219.93461.0089.1 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร4,141.67922.0077.7 %5.0357.5772.7379.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,085.64273.0093.3 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์404.20306.0024.3 %5.0148.400.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,899.27638.0083.6 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก13,435.3710,000.0025.6 %5.01,500.40950.0036.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ5,792.405,000.0013.7 %5.01,165.0795.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,393.403,000.0044.4 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,793.733,526.8039.1 %5.01,651.75148.0291.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ4,793.132,000.0058.3 %5.01,314.55475.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล4,509.573,000.0033.5 %5.01,303.40285.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ4,859.732,008.5058.7 %5.01,545.86190.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม4,492.872,000.0055.5 %5.01,271.68475.0062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร4,169.371,000.0076.0 %5.01,176.60475.0059.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,581.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5895.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,846.633,225.0533.5 %5.01,404.55475.0066.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี4,090.703,486.2014.8 %5.0966.70683.3429.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 714,556.5031,646.01-117.4 %0.04,702.114,402.256.4 %3.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,969.732,136.5057.0 %5.01,536.49425.6072.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,967.332,370.0040.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี9,217.673,000.0067.5 %5.01,080.80950.0012.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,713.165,000.00-6.1 %0.01,842.015,755.86-212.5 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี26,636.7726,791.00-0.6 %0.02,367.40352.5085.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,398.476,602.74-175.3 %0.0560.99682.99-21.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,429.605,000.0032.7 %5.02,188.81475.0078.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,426.731,000.0081.6 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี20,469.8320,494.73-0.1 %0.02,316.84372.0083.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี289,333.781,000,000.00-245.6 %0.01,459.89950.0034.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,197.8019,296.00-72.3 %0.03,935.967,553.35-91.9 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,695.001,000.0082.4 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,996.031,000.0075.0 %5.01,061.79190.0082.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,509.509,846.55-118.4 %0.01,440.93744.8848.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,548.2713,429.85-7.0 %0.04,540.541,112.3375.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 117,932.749,187.71-15.8 %0.02,669.99124.0895.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง19,719.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี24,811.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5203.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,742.571,779.0052.5 %5.0985.7243.2895.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,612.403,000.0017.0 %5.0895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี4,126.133,000.0027.3 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี22,733.3310,000.0056.0 %5.06,215.12950.0084.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,994.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,727.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,011.8317,709.16-194.6 %0.01,556.20220.4585.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี13,904.331,000.0092.8 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี4,046.072,000.0050.6 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,508.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,606.037,921.738.0 %4.02,354.88907.8861.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,992.403,000.0024.9 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี27,878.1317,809.9236.1 %5.0910.79279.1269.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี75,755.7627,321.0063.9 %5.0668.12315.9152.7 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 104,707.20116,481.00-11.2 %0.01,979.46981.0050.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,512.401,500.0057.3 %5.0890.64190.0078.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,462.832,000.0055.2 %5.01,137.85475.0058.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี23,523.9715,000.0036.2 %5.01,445.91509.6864.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,555.772,000.0043.8 %5.0909.66380.0058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,228.678,561.88-18.4 %0.01,537.19410.4073.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี3,999.404,000.00-0.0 %0.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,797.736,562.48-72.8 %0.01,268.72730.5042.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,765.0017,123.49-59.1 %0.03,362.72469.8586.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,865.005,000.0054.0 %5.03,362.72285.0091.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี22,158.335,000.0077.4 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1315,450.3823,420.0092.6 %5.03,092.09228.0092.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 244,821.5325,690.6042.7 %5.01,369.17912.0033.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3113,431.4714,646.1887.1 %5.03,186.08450.9285.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 434,413.8915,084.0356.2 %5.03,077.31285.0090.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 569,469.6717,168.0075.3 %5.03,151.45455.3085.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม26,724.1130,000.00-12.3 %0.01,027.28950.007.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี50,876.8810,000.0080.3 %5.01,262.111,900.00-50.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี165,260.5210,000.0093.9 %5.01,075.67950.0011.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี41,614.815,000.0088.0 %5.01,180.83950.0019.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี32,137.195,000.0084.4 %5.01,084.31475.0056.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ67,157.535,000.0092.6 %5.01,153.68475.0058.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล67,034.783,000.0095.5 %5.01,035.02475.0054.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ70,162.123,000.0095.7 %5.0893.65475.0046.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี21,808.003,000.0086.2 %5.02,163.64285.0086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี12,288.9739,708.76-223.1 %0.04,292.261,354.8568.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี20,042.3720,000.000.2 %0.5835.26285.0065.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,785.773,239.0014.4 %5.0644.000.9599.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี30,169.1040,179.00-33.2 %0.02,938.791,488.7549.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,351.633,240.0025.5 %5.01,213.92851.2029.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,301.2713,994.00-164.0 %0.01,461.12180.5787.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,539.072,000.0043.5 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี55,965.8321,847.9461.0 %5.06,640.866,816.70-2.6 %0.0
รวม 2,738,493 1,868,299 31.78 % 143,251 62,603 56.30 %