จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,683.671,120.0076.1 %5.0509.58130.9074.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร14,909.9714,010.006.0 %3.0189.3449.5073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,439.372,242.0034.8 %5.0585.64258.0255.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร4,012.601,830.0054.4 %5.0604.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,123.3312,276.0018.8 %5.01,707.57219.7287.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร5,135.501,575.0069.3 %5.0365.8579.4378.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,386.80672.0084.7 %5.0174.2652.1770.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,865.13431.0091.1 %5.0322.4041.3387.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,572.13670.0088.0 %5.0302.5553.7282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,621.67938.0079.7 %5.0262.2922.5591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,959.27469.0090.5 %5.0218.5920.6190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,451.57218.0096.0 %5.0290.9813.2695.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,696.674,532.88-22.6 %0.0718.74217.5569.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,767.560.00100.0 %5.0252.5659.8576.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,860.73721.0074.8 %5.0479.99153.9067.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,787.67880.0068.4 %5.0361.66164.3554.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,238.202,620.0038.2 %5.0908.90891.401.9 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,375.131,777.0047.4 %5.0516.79517.77-0.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,708.77724.0080.5 %5.0604.64746.82-23.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,157.773,053.0026.6 %5.0813.821,423.10-74.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,553.734,542.36-77.9 %0.0530.15640.35-20.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,366.074,389.2718.2 %5.01,327.24496.1362.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,981.275,632.955.8 %2.51,022.99345.7266.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร13,163.4713,803.86-4.9 %0.04,065.58249.4793.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร6,525.302,535.0061.2 %5.0699.71346.4750.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,235.101,471.0065.3 %5.0699.7353.1692.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,110.07670.0083.7 %5.0528.58416.2321.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,921.202,256.0042.5 %5.0699.71209.6570.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,128.851,413.79-25.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,524.703,323.00-31.6 %0.01,118.07255.6477.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,630.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,859.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,987.707,940.00-59.2 %0.0982.4148.5295.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,665.033,045.0034.7 %5.0661.70213.2067.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร4,196.202,270.0045.9 %5.0908.90233.8474.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร5,090.506,902.00-35.6 %0.0748.33212.2571.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,491.733,841.1030.1 %5.0984.98391.1360.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,918.032,834.002.9 %1.0509.5842.6491.6 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร11,580.003,176.0072.6 %5.0642.67256.9260.0 %5.0
รจ.จ.ยโสธร43,314.7829,890.4431.0 %5.0782.92706.499.8 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,921.101,393.0052.3 %5.0433.5145.0789.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,807.502,615.0031.3 %5.0661.70318.0151.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,056.201,449.0052.6 %5.0452.5297.7578.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,322.304,211.502.6 %1.0812.62427.7347.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,412.972,122.0051.9 %5.0965.9465.5693.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร14,406.275,069.1064.8 %5.03,837.32353.4890.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 129,655.5417,072.3542.4 %5.01,716.09391.0077.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 212,895.9986.9699.3 %5.01,309.14600.0554.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,469.286,364.80-83.5 %0.0324.10260.3919.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร40,269.3325,771.0036.0 %5.0803.55285.7764.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร9,756.69716.0092.7 %5.0526.94427.2918.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา62,662.8617,920.0071.4 %5.0771.92416.2346.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,200.8024,808.00-202.5 %0.01,555.431,199.0722.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,976.77136.1095.4 %5.0623.66658.44-5.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,951.33640.0078.3 %5.0452.51366.7019.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร40,440.1721,788.0046.1 %5.04,043.098,058.42-99.3 %0.0
รวม 478,816 281,444 41.22 % 47,523 25,619 46.09 %