จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,076.57859.0078.9 %5.0592.85159.8073.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ9,328.317,610.9218.4 %5.060.62115.70-90.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,349.485,589.09-66.9 %0.0802.0390.0988.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,728.592,730.0026.8 %5.0890.7938.0895.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,133.557,921.6039.7 %5.02,399.36681.1571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,704.121,796.0061.8 %5.0375.1346.4387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,191.59550.0086.9 %5.0346.9345.1187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,547.29620.0086.4 %5.0319.71141.5955.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,220.37426.0089.9 %5.0444.2087.0980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,877.50762.0084.4 %5.0441.3959.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,212.30777.0081.6 %5.0288.52123.9157.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,115.22515.0087.5 %5.0203.9849.9375.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,741.00374.0092.1 %5.0381.2949.2287.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,099.14582.0085.8 %5.0461.9441.4591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,687.58696.0085.2 %5.0353.7755.2684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,053.54344.0091.5 %5.0507.4363.8987.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,044.25323.0092.0 %5.0260.6156.7878.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,386.77528.0090.2 %5.0392.0095.8675.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,571.524,905.06-7.3 %0.0878.091,140.38-29.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,464.041.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,760.801,038.0062.4 %5.0471.74335.3528.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,905.32857.0070.5 %5.0676.68209.0069.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,602.8030,103.47-554.0 %0.01,163.33459.5360.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,494.781,924.0057.2 %5.0859.07113.9486.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,944.081,962.0033.4 %5.0535.80403.7524.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,735.966,000.0031.3 %5.02,950.831,432.1851.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,398.569,054.68-277.5 %0.0625.16668.94-7.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,368.204,000.0025.5 %5.01,355.32362.4973.3 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,884.636,142.44-58.1 %0.0935.13210.0477.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,704.1213,273.00-52.5 %0.01,620.2250.9996.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ6,049.932,813.6853.5 %5.0954.15257.3773.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,699.89735.0056.8 %5.075.8391.52-20.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,489.431,857.0046.8 %5.0878.0875.9791.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,015.491,006.0066.6 %5.0688.11421.7038.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,885.843,523.0070.4 %5.0641.34237.6063.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,399.9037,414.01-484.6 %0.01,600.702,294.88-43.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ5,786.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ950.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,917.801,991.0049.2 %5.01,030.22308.5270.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,254.3414,090.80-231.2 %0.01,087.2795.0891.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,598.952,355.1134.6 %5.0916.12463.8549.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,043.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,087.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,248.611,579.0069.9 %5.01,524.63190.0987.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,346.953,405.4721.7 %5.0992.15182.2481.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,112.9510,553.72-156.6 %0.0744.9869.3390.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,707.314,193.0010.9 %5.0935.13524.1543.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ58,240.3737,380.4735.8 %5.01,230.88765.7037.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,505.511,008.0059.8 %5.0611.87134.7078.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,389.012,792.5836.4 %5.01,182.34667.5243.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,257.671,640.4649.6 %5.0706.95209.7870.3 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,662.035,733.82-1.3 %0.01,277.42409.4667.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,635.284,639.33-27.6 %0.0725.96292.8159.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,744.968,330.00-23.5 %0.01,315.45476.9063.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 131,790.7023,216.0027.0 %5.01,862.94312.7483.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 27,743.0813,771.53-77.9 %0.01,768.92473.2773.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 334,461.5417,002.9950.7 %5.01,569.2053.1196.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,600.123,818.47-46.9 %0.0179.51118.7333.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ75,337.5554,028.0028.3 %5.01,715.64712.3558.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ44,473.59863.7098.1 %5.01,029.84940.008.7 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ25,496.2613,568.5346.8 %5.0968.881.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ82,552.621,494.4398.2 %5.0945.3085.5091.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์38,088.1511,442.8070.0 %5.0996.900.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,334.072,193.0034.2 %5.0859.07310.6163.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ110.20ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ48,331.3330,820.1536.2 %5.05,256.501,037.4080.3 %5.0
รวม 687,703 431,525 37.25 % 58,417 19,606 66.44 %