จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,747.20637.0076.8 %5.0380.79115.2469.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ20,689.0013,162.2836.4 %5.072.20189.16-162.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,300.071,261.0061.8 %5.0494.88154.7068.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,338.931,979.0040.7 %5.0551.9421.0196.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ14,736.2012,432.0015.6 %5.01,902.07259.8186.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ6,027.271.00100.0 %5.0212.8080.5462.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,469.27653.0085.4 %5.0258.8983.9567.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,213.77423.0090.0 %5.0375.1663.2183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,357.30800.0076.2 %5.0250.1268.1672.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,012.73662.0083.5 %5.0215.9942.2480.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ7,309.573,147.2156.9 %5.0970.29702.9227.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,890.871,300.0066.6 %5.0761.11489.0435.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,355.631,567.0053.3 %5.0551.97231.1558.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,558.101,870.0047.4 %5.0589.97413.1830.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ5,200.673,723.0028.4 %5.01,255.531,086.6213.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,085.602,400.00-15.1 %0.0440.721,900.00-331.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,629.83816.0077.5 %5.0666.03482.0827.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,634.203,270.8429.4 %5.0913.24207.4877.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ9,132.837,176.3021.4 %5.01,749.95271.7384.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,805.803,084.0019.0 %5.0685.05366.7046.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,613.671,659.0054.1 %5.0647.0248.4792.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,323.80902.0072.9 %5.0551.94409.4925.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,546.632,377.0033.0 %5.0628.0088.3385.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,557.432,184.2860.7 %5.01,388.642,836.00-104.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,764.131,900.0075.5 %5.01,027.34791.6622.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,636.102,251.0038.1 %5.0666.03294.9555.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17,058.702,302.2386.5 %5.01,845.03273.4085.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ6,081.271,955.0067.9 %5.0532.92441.9717.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ4,001.743,424.0014.4 %5.0799.15252.2268.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,597.732,672.0025.7 %5.0723.08154.2778.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ4,145.502,469.5040.4 %5.0856.19253.8470.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ4,182.333,786.759.5 %4.5723.0866.5090.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,961.402,350.0080.4 %5.0681.61154.7677.3 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 44,240.7850,007.27-13.0 %0.0767.53812.09-5.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,754.93828.0069.9 %5.0380.7959.0584.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,206.772,049.0036.1 %5.0475.87363.5923.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,085.00629.0079.6 %5.0455.41197.6556.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,973.235,068.9915.1 %5.0929.71399.3757.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,439.371,265.0063.2 %5.0589.9763.0589.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,868.173,552.008.2 %4.0666.03108.0083.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ106,949.5417,360.0083.8 %5.01,451.69945.8034.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,620.362,563.7570.3 %5.0326.52139.7557.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ117,774.0237,234.0068.4 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน51,316.1913,472.0073.7 %5.0584.10210.8763.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ9,433.531.00100.0 %5.0722.500.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,437.032,075.0039.6 %5.0589.96210.3764.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ3,185.631,338.0058.0 %5.0494.92340.4931.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ18,356.4315,792.5514.0 %5.04,521.173,345.8426.0 %5.0
รวม 577,606 243,833 57.79 % 38,085 20,495 46.19 %