จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,688.601.00100.0 %5.0385.7676.0080.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,321.4413,720.164.2 %2.0187.53118.7536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,876.621,862.0035.3 %5.0518.87196.6562.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,061.221,924.0037.1 %5.0613.9539.4293.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�7,832.6013,848.00-76.8 %0.01,773.93294.5083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,337.571.00100.0 %5.0236.6251.3078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,979.80409.0089.7 %5.0277.1695.2565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,929.01485.0087.7 %5.0280.4899.8664.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง4,016.73382.0090.5 %5.0268.4991.2366.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,890.28258.0093.4 %5.0237.2423.1390.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,938.32473.0088.0 %5.0344.60154.0055.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�4,116.835,775.02-40.3 %0.0956.24642.6432.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,160.181,376.0056.5 %5.0575.92187.5067.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู6,340.881,106.0082.6 %5.0613.95359.3041.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,597.972,417.0032.8 %5.0747.06536.0428.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,424.572,844.0017.0 %5.0772.61799.55-3.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,709.942,145.2054.5 %5.01,184.43659.3044.3 %5.0
สปก. หนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,244.6810,213.4616.6 %5.02,154.25165.1292.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,078.891,724.0044.0 %5.0632.97427.9632.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,651.73326.0080.3 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,486.94947.0072.8 %5.0709.030.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู6,135.13620.0089.9 %5.01,561.99316.4479.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,563.043,029.0015.0 %5.0728.0599.7586.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,980.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,298.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,753.232,430.0035.3 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,768.9110,005.91-73.4 %0.01,204.6296.9991.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,834.151,845.0083.0 %5.0566.92503.5011.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,786.424,251.00-12.3 %0.0690.01256.8662.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,883.355,452.00-40.4 %0.0861.16488.6743.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,592.592,106.0054.1 %5.0728.05172.1476.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,935.092,799.004.6 %2.0461.8256.8287.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,625.632,520.0092.0 %5.0603.97256.4057.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�53,963.7238,984.7627.8 %5.0855.68613.8928.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,731.731,112.0059.3 %5.0404.7719.1595.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,583.672,179.0039.2 %5.0690.01238.6265.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,014.031,018.0066.2 %5.0518.87156.1669.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,101.143,939.004.0 %2.0766.08244.7868.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,783.851,443.0061.9 %5.0823.13133.0083.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,577.573,043.0514.9 %5.0709.03620.8012.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 51,074.5510,328.0079.8 %5.01,035.55104.5089.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 229,350.1112,506.0257.4 %5.01,084.3810,735.00-890.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,686.613,372.37-25.5 %0.0291.59285.002.3 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู49,432.8024,696.0050.0 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง87,365.4812,824.0085.3 %5.0639.67337.2547.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู8,007.9013,129.41-64.0 %0.01,581.33175.7588.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,264.842,348.0028.1 %5.0613.95360.6641.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,826.09998.0064.7 %5.0423.79268.0136.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,690.439,226.0047.8 %5.03,925.756,554.75-67.0 %0.0
รวม 504,017 238,441 52.69 % 37,034 28,679 22.56 %