จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,507.522,577.7526.5 %5.02,070.540.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,413.479,064.03-22.3 %0.01,280.05353.7472.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,928.891,471.0062.6 %5.0576.46196.7665.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น25,410.2224,416.903.9 %1.5137.51168.41-22.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,874.346,152.3010.5 %5.049.0562.09-26.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 121,372.7648,860.0059.7 %5.01,887.56491.9873.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,503.2622,600.01-310.7 %0.01,546.28287.8181.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,690.613,558.003.6 %1.5861.7041.6095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น21,284.9523,649.00-11.1 %0.05,180.511,084.9079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,747.961,514.0073.7 %5.0429.81132.6069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 26,744.561,565.0076.8 %5.0314.47111.1864.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,785.54557.0088.4 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน5,079.54473.0090.7 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,869.75375.0092.3 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ5,290.371,437.0072.8 %5.0490.45105.6278.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,743.27386.0091.9 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,079.411,156.0077.2 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,766.46117.0097.5 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,441.88511.0088.5 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่5,104.491,571.0069.2 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล5,113.571,125.0078.0 %5.0460.3250.8489.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,750.78486.0089.8 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,812.19694.0085.6 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,777.89597.0087.5 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,425.61645.0085.4 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,326.57380.0091.2 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,353.23458.0089.5 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,376.94603.0086.2 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,384.45541.0087.7 %5.0180.0672.0060.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น4,148.866,139.79-48.0 %0.01,070.88867.1119.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,863.82848.7070.4 %5.0447.10173.4161.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,634.27977.0062.9 %5.0467.6186.2281.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,719.83612.0077.5 %5.0414.30170.4858.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,882.67941.0067.4 %5.0550.59115.5279.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น5,069.085,307.00-4.7 %0.01,451.201,237.9014.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6ไม่ครบ2,985.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,176.922,680.0035.8 %5.01,189.12526.2455.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 627,618.4377,895.54-182.0 %0.09,450.296,382.3532.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,902.952,159.0044.7 %5.01,571.08453.4071.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,282.711,585.0051.7 %5.0747.61635.2515.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,644.764,035.0062.1 %5.03,466.891,848.0846.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,412.745,242.123.2 %1.51,565.292,948.42-88.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 521,870.6329,380.43-34.3 %0.02,727.912,389.4212.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น28,979.359,761.1166.3 %5.0612.14502.7317.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,717.887,237.00-53.4 %0.02,526.93441.3982.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น51,453.564,810.1790.7 %5.019,421.32664.2496.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 44,024.861,845.0054.2 %5.01,375.723,019.65-119.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ167,324.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ621.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,656.4417,556.00-38.7 %0.03,809.184,500.55-18.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,824.4410,388.1738.3 %5.02,329.91166.2592.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,135.543,275.0073.0 %5.01,108.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,599.529,100.00-97.8 %0.01,552.601,005.7435.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)13,130.4313,894.73-5.8 %0.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 414,771.3814,009.325.2 %2.54,373.061,755.8159.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,528.527,310.0014.3 %5.03,039.904,968.66-63.4 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.22,502.9215,824.0029.7 %5.0323.08247.0023.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,684.131,360.0019.2 %5.071.0041.9940.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,704.201,702.0054.1 %5.0918.7523.4597.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,378.221,267.0062.5 %5.0785.64582.5825.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,415.956,555.54-48.5 %0.01,184.97725.7038.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,790.8357,254.00-551.3 %0.02,154.792,460.83-14.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,202.589,641.43-55.4 %0.01,850.532.8599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น12,927.7026,002.00-101.1 %0.02,592.22105.4795.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น4,078.143,630.0011.0 %5.01,051.86213.9379.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น2,837.664,149.00-46.2 %0.01,337.10286.3978.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,405.093,900.2827.8 %5.01,224.95766.9437.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,445.616,696.00-50.6 %0.012,283.6965.9099.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น16,183.769,766.0039.7 %5.0782.29416.5246.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น18,142.6515,240.0016.0 %5.0537.70218.5359.4 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 55,383.786,995.0087.4 %5.0995.28272.3772.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 411,266.8011,241.510.2 %0.53,222.371,751.3845.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,965.711.00100.0 %5.0633.510.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น25,523.7917,426.0031.7 %5.01,716.24186.3789.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 8,244.908,793.00-6.6 %0.01,508.25397.2773.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,707.613,248.0031.0 %5.01,070.88148.3286.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,996.694,320.0013.5 %5.01,741.84187.7789.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,595.947,106.83-54.6 %0.01,184.97655.1444.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น16,205.774,037.5875.1 %5.0104,739.18512.4699.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 149,169.3521,768.0155.7 %5.01,011.32361.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 210,216.8016,563.06-62.1 %0.0729.21303.8558.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 323,153.6913,993.3839.6 %5.01,356.91227.0583.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 435,624.841.00100.0 %5.01,680.44575.7565.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 593,250.9320,828.4077.7 %5.01,624.68594.0563.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)31,678.7812,660.2560.0 %5.02,570.70967.1462.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,548.1014,831.00-126.5 %0.0409.14432.60-5.7 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น42,851.1713,978.0067.4 %5.0365.42541.36-48.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่53,302.5814,776.0072.3 %5.0942.20362.2761.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,522.1434,704.00-264.5 %0.02,570.601,222.8752.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น33,029.3425,531.9822.7 %5.03,489.173,194.528.4 %4.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น40,640.7547,285.00-16.3 %0.01,520.75210.9186.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,414.521,517.0055.6 %5.01,079.59117.7189.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น116,894.8075,374.9935.5 %5.02,168.63973.5355.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 4,038.711,987.0050.8 %5.0994.81444.6155.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,904.7311,853.00-100.7 %0.02,229.5192.1595.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,918.111,150.0060.6 %5.01,378.7315.6798.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,625.002,090.0042.3 %5.0880.72375.8257.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,380,385 951,577 31.06 % 260,977 59,984 77.02 %