จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,781.60950.0065.8 %5.0535.56374.2830.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี8,343.077,889.005.4 %2.537.49212.64-467.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,339.95887.1087.9 %5.066.2162.705.3 %2.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี121,366.075,834.4995.2 %5.04,610.52343.4092.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 488,814.593,225.0096.4 %5.04,569.8842.2299.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,325.211,445.0056.5 %5.0820.8079.1390.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1015,178.5315,721.20-3.6 %0.03,278.40220.8293.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี22,386.6623,801.00-6.3 %0.04,871.21725.9885.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,184.715,406.0012.6 %5.0533.900.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,118.29640.0084.5 %5.0251.0091.9663.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,603.521,163.0074.7 %5.0384.18142.5062.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,629.43317.0091.3 %5.0266.0377.9070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,869.48455.0092.2 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,537.671.00100.0 %5.0461.2255.0888.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด4,047.27394.0090.3 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,200.74755.0082.0 %5.0432.14114.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,291.42428.0090.0 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,069.61356.0091.3 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,979.71640.0083.9 %5.0442.01118.0173.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,110.18647.0084.3 %5.0283.7163.6577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,545.57419.0090.8 %5.0298.764.4698.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,803.63498.0089.6 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง4,092.22526.0087.1 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,736.051,001.0078.9 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,793.657,418.58-28.0 %0.02,363.371,149.1051.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,757.126,061.35-27.4 %0.0934.89444.2952.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,299.242,065.0010.2 %5.0449.48170.0562.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,854.151,507.5047.2 %5.0471.28223.1552.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,764.55861.0068.9 %5.0477.56242.6449.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,670.27985.5063.1 %5.0447.08185.4858.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ2,134.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ231.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,667.252,882.0038.3 %5.01,220.131,143.136.3 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,724.071,860.0050.1 %5.0896.86265.1270.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 545,226.1840,544.0010.4 %5.07,244.374,609.5036.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,831.511,588.0058.6 %5.0687.68400.8041.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี10,111.126,595.0034.8 %5.03,330.912,596.9522.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,462.342,433.001.2 %0.5584.77531.059.2 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,589.974,835.50-34.7 %0.01,317.86498.1562.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี6,056.766,809.00-12.4 %0.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,595.422,955.9635.7 %5.01,779.212,976.97-67.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี19,299.4025,789.00-33.6 %0.02,304.050.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี212,482.88329,872.31-55.2 %0.01,349.20656.4551.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,644.592,273.0037.6 %5.0915.88272.0070.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ5,132.64ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ828.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)11,624.6912,758.00-9.7 %0.04,027.821,667.0458.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 310,984.4710,753.002.1 %1.03,974.392,525.0036.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ63.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,553.221,565.0056.0 %5.0877.85129.4285.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,303.581,063.0067.8 %5.0782.77399.8648.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี5,090.685,147.94-1.1 %0.0956.98789.1217.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,076.1952,936.94-648.1 %0.02,183.233,192.39-46.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี6,207.718,012.00-29.1 %0.01,695.54570.0066.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,831.9217,483.98-98.0 %0.01,946.47153.4392.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,986.123,389.0071.7 %5.0858.83389.7254.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,276.076,488.36-51.7 %0.01,087.02420.1861.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี7,924.5715,611.00-97.0 %0.01,828.64338.8581.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี5,110.704,160.0018.6 %5.01,090.11720.5533.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี7,043.988,045.00-14.2 %0.01,125.05125.2588.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี14,984.2110,769.0028.1 %5.0525.16393.6325.0 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 102,336.4063,867.3037.6 %5.01,803.05684.0562.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,082.391,387.0055.0 %5.0649.65109.4483.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,533.254,736.88-4.5 %0.01,144.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี18,170.901,784.0090.2 %5.06,038.45326.5894.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี11,083.8014,720.00-32.8 %0.02,670.36387.4985.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,312.122,267.0057.3 %5.01,048.9939.9496.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี5,995.4845,623.00-661.0 %0.01,258.16424.6566.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)41,672.519,581.0077.0 %5.02,651.26899.2066.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 122,677.4317,793.3921.5 %5.01,399.24666.4452.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 238,597.4818,226.1852.8 %5.01,479.01667.4054.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 328,554.5118,254.7436.1 %5.01,381.32365.0873.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 465,270.6714,070.2978.4 %5.01,528.28180.4488.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ4,715.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ254.57ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี13,474.566,766.5949.8 %5.0463.83143.9369.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี91,915.7548,930.0046.8 %5.01,821.18203.6388.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี30,775.0320,278.0034.1 %5.01,079.50269.2675.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี180,232.3831,415.3582.6 %5.01,227.43618.5349.6 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ3,350.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ273.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ20,480.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ791.12ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี36,458.0015,078.0058.6 %5.01,033.78127.3087.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี86,107.5521,253.0075.3 %5.01,012.38618.7338.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ80,444.8112,537.3784.4 %5.01,017.8079.8692.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน118,571.1421,928.0081.5 %5.01,036.98412.3260.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี25,214.0014,563.4042.2 %5.02,790.333,253.04-16.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,914.867,253.0018.6 %5.02,387.8179.2296.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี53,090.9164,309.00-21.1 %0.01,368.84325.2576.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,985.601,902.1036.3 %5.01,285.36603.6053.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 5,190.503,365.0035.2 %5.01,169.07483.8158.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,443.658,772.00-61.1 %0.01,801.58199.5388.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,421.382,896.0015.4 %5.01,686.38902.1646.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 411,821.545,912.6450.0 %5.02,807.33619.6777.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,052.13104.0090.1 %5.0399.80247.9538.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ25,550.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,489.59ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,891,585 1,178,491 37.70 % 123,374 45,363 63.23 %