จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,396.251,206.0064.5 %5.0272.5748.6582.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,789.192,014.0046.8 %5.0494.4284.1983.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,424.082,270.0033.7 %5.0443.7246.1489.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 422,894.536,442.0071.9 %5.04,908.67481.8690.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 137,369.8234,776.006.9 %3.03,475.28484.5086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 230,747.4831,979.00-4.0 %0.02,822.71456.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,204.87984.0076.6 %5.0259.76104.5059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,380.002,173.0065.9 %5.0314.3583.6073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,284.701,738.0076.1 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,579.263,779.0042.6 %5.0347.25109.2568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 213,327.143,698.0072.3 %5.0318.8985.5073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,990.76693.0082.6 %5.0236.1595.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,857.684,156.0039.4 %5.0319.7295.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,835.892,473.0057.6 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,717.1814,000.00-108.4 %0.01,432.551,757.59-22.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,868.963,287.00-14.6 %0.01,072.92760.0029.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,708.711,631.0065.4 %5.0938.16304.0067.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,331.131,862.0044.1 %5.0386.67202.2647.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,083.641,479.0052.0 %5.0355.73262.8526.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,215.072,572.0039.0 %5.0694.78511.3726.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,477.883,310.0026.1 %5.0783.070.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,791.452,384.0050.2 %5.0976.17475.0051.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,777.4925,567.00-73.0 %0.01,679.79171.0089.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,740.331,863.0050.2 %5.0493.59194.9460.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,344.308,225.00-89.3 %0.01,012.37300.5770.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,751.931,115.0070.3 %5.0629.420.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,890.03980.0066.1 %5.0348.64199.2842.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,891.994,798.001.9 %0.5715.87299.4458.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี14,664.0526,275.00-79.2 %0.02,573.541,815.1429.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,084.194,740.006.8 %3.0748.00618.0417.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี26,349.412,835.0089.2 %5.08,848.79177.9198.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,246.6414,026.00-93.6 %0.01,337.47106.9392.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,020.332,290.0080.9 %5.0571.0352.9390.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,738.652,752.0026.4 %5.0482.44177.2663.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,820.373,251.0044.1 %5.0614.8648.7392.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,929.733,934.0033.7 %5.0987.19144.3085.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,433.4215,348.00-106.5 %0.01,413.5377.3094.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี12,663.258,000.0036.8 %5.01,040.99163.8284.3 %5.0
รจก.บางขวาง 190,705.17245,531.00-28.7 %0.01,990.31148.6492.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี64,013.4954,361.0015.1 %5.0874.49475.2545.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,026.76884.0070.8 %5.0260.6253.0579.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,940.612,664.0046.1 %5.0938.13263.2471.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,838.322,003.0047.8 %5.0538.80213.7560.3 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี12,111.9414,268.00-17.8 %0.01,931.59228.0088.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,437.682,053.0053.7 %5.0443.76498.54-12.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,698.244,365.007.1 %3.5525.06100.8080.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 135,912.5416,442.0054.2 %5.0357.76252.5629.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 223,946.5618,653.0022.1 %5.0615.99202.7367.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)24,201.4817,242.0028.8 %5.0667.12132.5280.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,126.9614,700.00-106.3 %0.0335.9226.9892.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,356.674,072.006.5 %3.0308.27285.577.4 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี79,677.3023,744.0070.2 %5.0436.12497.26-14.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี18,088.2023,496.00-29.9 %0.02,375.851,090.6054.1 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก766,314.31651,000.0015.0 %5.011,782.99776.2293.4 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ240,091.38157,000.0034.6 %5.0154.17340.03-120.6 %0.0
สถาบันทันตกรรม93,389.4083,000.0011.1 %5.0205.13151.1926.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,909.533,049.0022.0 %5.0656.77307.8153.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,934.05610.0079.2 %5.0272.57112.4658.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี118,392.0333,611.3671.6 %5.051,180.356,835.1586.6 %5.0
รวม 2,031,734 1,627,653 19.89 % 121,046 24,121 80.07 %