จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,576.62791.0069.3 %5.0570.36307.8946.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย21,448.3730,094.37-40.3 %0.063.33124.76-97.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,263.7710,137.501.2 %0.566.57123.80-86.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,951.503,887.0021.5 %5.0105.8543.2259.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,566.682,812.0021.2 %5.0741.50154.0779.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,337.541,800.0046.1 %5.0396.3545.6488.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย19,470.1913,672.0029.8 %5.03,061.46480.7084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,971.76673.0083.1 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,459.711,334.0070.1 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,377.63511.0084.9 %5.0416.5757.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ4,049.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5321.2276.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,980.69664.0083.3 %5.0453.68104.5077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว815.6112.0098.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,658.291,215.0073.9 %5.0396.6958.9085.2 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,923.94599.0084.7 %5.0234.4949.4078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,054.69124.0088.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,947.66474.0088.0 %5.0372.390.9599.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่9,054.3916,272.06-79.7 %0.01,593.27441.1672.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,988.364,911.8018.0 %5.0796.99159.6780.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,872.496,456.40-32.5 %0.01,426.091,281.1310.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,480.931,485.0040.1 %5.01,548.34136.3291.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,239.633,095.0027.0 %5.01,178.881,097.946.9 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,253.471,134.0065.1 %5.0798.55312.4560.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,876.57311.4089.2 %5.01,586.38617.7061.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย5,288.243,088.0041.6 %5.01,064.99869.2518.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,137.88148.0093.1 %5.0631.08438.2030.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,550.413,386.8639.0 %5.01,692.301,225.2427.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,462.323,808.0014.7 %5.01,273.95457.3464.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย10,521.4110,023.814.7 %2.01,330.99175.7586.8 %5.0
ท่าอากาศยานเลย43,004.1924,544.3242.9 %5.0591.00697.37-18.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,455.862,143.8481.3 %5.0969.6923.1297.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,199.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.568.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,348.285,937.29-77.3 %0.0836.1184.5689.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,961.37762.0074.3 %5.0684.45490.4328.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,739.453,136.7416.1 %5.0969.69448.3653.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,702.473,630.0036.3 %5.01,730.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย4,033.294,129.00-2.4 %0.01,102.791,668.13-51.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,801.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,007.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย14,070.519,713.1631.0 %5.01,806.40119.9193.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,192.772,322.0079.3 %5.0893.65585.6334.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,945.973,646.007.6 %3.51,045.76118.3988.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,250.783,836.0026.9 %5.01,273.95206.4883.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,600.662,404.1447.7 %5.01,235.94278.6077.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย4,488.372,525.0043.7 %5.0817.570.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,332.363,385.0070.1 %5.0931.66405.8356.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย46,730.3129,384.2037.1 %5.01,079.89368.7965.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,389.25544.0077.2 %5.0570.3663.1288.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,599.081,429.0060.3 %5.0874.60353.5359.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย820.93733.0010.7 %5.0703.47101.7185.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,318.165,392.74-24.9 %0.0912.65306.1366.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,015.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,007.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,641.932,188.7371.4 %5.01,958.531,057.0146.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 129,613.7117,899.0739.6 %5.02,644.16516.0480.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 211,507.8616,119.06-40.1 %0.01,563.08384.9475.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)11,567.618,940.0922.7 %5.01,578.77682.4456.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 323,566.939,386.5560.2 %5.01,623.00991.0038.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,947.153,898.2487.4 %5.0329.28266.6719.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย79,983.7239,312.0150.8 %5.01,657.29166.7289.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย67,031.4822,974.3665.7 %5.0961.83294.2569.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย55,482.0311,529.9979.2 %5.0980.61112.5388.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง18,480.8810,041.0045.7 %5.0848.72227.3073.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย9,777.8416,086.00-64.5 %0.02,190.911,903.8613.1 %5.0
โรงพยาบาลเลย512,652.75493,360.003.8 %1.53,792.137,638.29-101.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,831.334,057.00-5.9 %0.01,007.73363.6163.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,977.901,536.0048.4 %5.0684.44131.6480.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 19,934.3310,531.5047.2 %5.04,190.134,240.00-1.2 %0.0
รวม 1,228,512 900,377 26.71 % 65,235 34,259 47.48 %