จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,080.15187.0095.4 %5.0356.87141.3160.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,474.9125,471.25-8.5 %0.070.78136.28-92.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,511.993,914.79-11.5 %0.0610.6583.2686.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,356.961,700.0049.4 %5.0572.610.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย20,119.3711,789.2841.4 %5.02,600.76323.9587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,235.38533.0089.8 %5.0306.4487.6071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,788.40687.0085.7 %5.0343.4565.3581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,478.50364.0091.9 %5.0430.6883.3780.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย5,060.62651.0087.1 %5.0303.6284.3872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,455.40498.0088.8 %5.0355.0884.0776.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,513.84300.0093.4 %5.0442.2042.0090.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 25,873.086,261.98-6.6 %0.01,334.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรหนองคาย58,649.9853,614.178.6 %4.02,553.03598.6176.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,763.254,525.9321.5 %5.01,219.16642.2047.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,098.4011,495.39-180.5 %0.0435.49190.3556.3 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,761.474,037.0015.2 %5.01,079.48704.5534.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,493.281,448.0058.5 %5.0698.39588.1115.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,212.911,014.0075.9 %5.0451.95188.8458.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย8,058.474,093.9549.2 %5.01,783.082,186.17-22.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,366.561,385.0068.3 %5.01,005.561,176.10-17.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,217.304,714.42-11.8 %0.0889.32109.0587.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย5,102.466,151.21-20.6 %0.0815.20154.5481.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,761.471,837.0061.4 %5.01,079.48127.6888.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,897.801,390.0064.3 %5.0775.2285.4689.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย25,410.83780.0096.9 %5.0226.0793.9558.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,454.971,538.0055.5 %5.0604.040.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย4,065.96510.0087.5 %5.0394.90456.11-15.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,761.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,079.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,212.91509.0087.9 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย6,121.3011,229.80-83.5 %0.01,174.59516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,420.8110,713.01-66.8 %0.02,036.72831.2559.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,520.548,465.00-53.3 %0.01,079.4857.0794.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,269.94509.0084.4 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,521.431,737.0550.7 %5.0718.17372.9548.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,530.703,297.2827.2 %5.0870.3064.9392.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,191.963,075.8950.3 %5.0889.32472.5846.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,761.472,353.8050.6 %5.01,079.4851.2095.3 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,610.013,270.0071.8 %5.0667.69340.1449.1 %5.0
รจจ.หนองคาย 68,795.8933,045.5452.0 %5.0752.85475.4836.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,943.801,628.0044.7 %5.0413.92107.6874.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,276.713,716.9813.1 %5.01,013.57504.0750.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,404.852,054.0039.7 %5.0489.98256.2247.7 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,761.475,500.05-15.5 %0.01,079.48640.3040.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,761.471,837.0061.4 %5.01,079.48127.3088.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย4,212.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5451.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 157,583.3317,449.0469.7 %5.01,437.16711.8850.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 260,861.7717,544.0071.2 %5.01,498.51544.2963.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)10,726.8210,360.753.4 %1.51,382.58407.4670.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย5,209.483,696.4829.0 %5.0106.64268.27-151.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย87,361.2236,878.0157.8 %5.01,293.91458.6564.6 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย184,282.7015,259.0091.7 %5.03,407.19465.5086.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย72,092.8489,037.42-23.5 %0.0607.06278.0154.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย12,029.9921,076.24-75.2 %0.01,686.701,763.76-4.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ไม่ครบ2,131.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ191.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย4,761.471,837.0061.4 %5.01,079.48127.6888.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายไม่ครบ17,117.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,680.40ประเมินไม่ได้0.0
รวม 873,279 456,971 47.67 % 46,548 18,975 59.23 %