จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,941.691,208.0058.9 %5.0467.00177.0962.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม39,436.8717,802.2054.9 %5.0229.84106.1953.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,982.253,513.1011.8 %5.0776.47363.2453.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,432.692,320.0032.4 %5.0695.19108.0884.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม18,882.8515,517.0017.8 %5.03,243.31651.7479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,707.191,484.0068.5 %5.0286.0635.4187.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,217.53618.0085.3 %5.0267.3342.0384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,210.32890.0078.9 %5.0316.38101.8667.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,652.91776.0083.3 %5.0277.8296.3765.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก4,125.34611.0085.2 %5.0297.8813.1395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,063.31547.0086.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,624.07473.0089.8 %5.0229.1895.8958.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,538.55746.0083.6 %5.0395.21116.8670.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,192.351,039.0075.2 %5.0321.1597.2669.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ4,090.85447.0089.1 %5.0158.8212.1192.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช4,043.94324.0092.0 %5.0289.4011.3496.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง4,099.89397.0090.3 %5.0184.6212.1293.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,754.785,655.90-50.6 %0.0828.301,037.67-25.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,566.655,655.90-120.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,476.302,299.0048.6 %5.0866.34128.7185.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,473.822,691.0022.5 %5.0676.15181.9773.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,352.651,664.0050.4 %5.0638.14328.6148.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,684.274,163.0752.1 %5.02,842.42833.1370.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,386.885,728.75-140.0 %0.0490.85880.13-79.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,653.724,568.2519.2 %5.01,493.86814.1445.5 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,224.743,171.0024.9 %5.0934.49163.3282.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม5,464.093,060.9244.0 %5.0866.33130.0085.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,860.78429.0076.9 %5.058.1730.0148.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,260.66975.0070.1 %5.0444.9542.3390.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,158.17643.0079.6 %5.0562.07210.9062.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,990.794,786.99-20.0 %0.0828.30384.7753.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,727.9738,223.00-468.1 %0.01,777.08883.8950.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,884.0510,248.00-15.4 %0.02,009.88251.6387.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,676.701,943.0047.2 %5.0752.23167.1177.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,622.2012,752.55-47.9 %0.02,119.47142.3193.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,374.601,650.00-20.0 %0.0420.99276.4134.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,097.163,438.0016.1 %5.0718.09285.1760.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,825.038,793.00-82.2 %0.0866.330.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,670.172,651.0053.2 %5.01,056.47321.3269.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,352.554,182.7134.2 %5.0847.5542.3395.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,711.462,542.0078.3 %5.0733.22386.0947.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 52,843.6556,126.00-6.2 %0.0953.401,159.45-21.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,952.852,862.0027.6 %5.0600.11183.0169.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,142.014,484.00-8.3 %0.0502.33452.1410.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,239.201,987.0038.7 %5.0581.10147.2474.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,199.476,418.00-3.5 %0.0904.34377.2058.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม5,198.06448.0091.4 %5.01,208.62508.4657.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,957.835,452.35-37.8 %0.0866.31155.1382.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)8,588.5714,548.00-69.4 %0.01,807.69118.8093.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 116,473.8415,401.496.5 %3.01,322.57339.4374.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 219,282.1218,842.002.3 %1.018,712.00400.5097.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 323,772.6511,487.6551.7 %5.01,065.47552.8348.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,394.888,642.0024.2 %5.0365.42270.6525.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม86,997.4651,150.0041.2 %5.01,545.651,366.6911.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม35,883.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5910.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม25,794.8576.5499.7 %5.0803.97725.479.8 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย60,290.4616,320.0072.9 %5.0806.90172.2478.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม69,811.1615,672.0077.6 %5.0732.464,949.50-575.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม11,363.5919,393.98-70.7 %0.01,818.251,835.33-0.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,617.673,346.007.5 %3.5733.23405.1844.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,542.921,441.0059.3 %5.0657.15326.8050.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม43,381.1114,845.7565.8 %5.06,049.673,563.7541.1 %5.0
รวม 702,337 449,571 35.99 % 73,304 27,973 61.84 %