จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,273.621.00100.0 %5.0503.61210.8358.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,869.745,827.2060.8 %5.0145.92236.22-61.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด1,154.281.0099.9 %5.020.742.8586.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,812.974,591.004.6 %2.0488.79272.9644.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,291.761,893.0042.5 %5.0490.2842.0691.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,873.029,209.0161.4 %5.03,222.91648.9379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,950.581,954.0060.5 %5.0231.470.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,382.97463.0089.4 %5.0331.3084.6674.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,175.80358.0091.4 %5.0234.9664.0872.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร4,244.57443.0089.6 %5.0237.1720.9391.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,115.77369.0091.0 %5.0123.8142.6965.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,535.76594.0086.9 %5.0346.0183.7475.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,347.02423.0092.1 %5.0349.7326.6092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,825.14423.0088.9 %5.0239.2161.0274.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,034.70199.0090.2 %5.0287.0145.9084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,330.02765.0082.3 %5.0254.3660.3776.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง4,019.29235.0094.2 %5.0161.0420.5587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,720.15475.0089.9 %5.0185.6638.8779.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,008.93772.0080.7 %5.0212.2660.7171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,237.30444.0089.5 %5.0290.8742.2785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,116.60429.0089.6 %5.0265.6251.4980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,689.68376.0092.0 %5.0230.1421.0490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,421.781.0099.9 %5.0128.0724.7280.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,782.516,176.61-29.1 %0.01,036.061,280.10-23.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด0.071.00-1,328.6 %0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง3,077.141,661.1046.0 %5.0320.59190.0040.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,766.641,934.4030.1 %5.0524.3932.5193.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,840.831,025.0063.9 %5.0517.16222.3057.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,416.392,748.00-13.7 %0.0918.04757.7417.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,576.672,648.0026.0 %5.0769.85210.8372.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,712.171,117.0076.3 %5.0826.88419.3349.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,855.397,432.005.4 %2.52,462.26816.3366.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,493.467,385.49-196.2 %0.0606.87532.6712.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด6,102.366,413.00-5.1 %0.0967.031,235.88-27.8 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,875.005,790.54-18.8 %0.01,058.01169.2284.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)19,116.8620,285.01-6.1 %0.01,781.350.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด73,367.6227,360.0062.7 %5.0286.57870.75-203.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด4,070.652,270.0044.2 %5.01,009.51394.1661.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,687.191,223.0027.5 %5.063.6460.185.4 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,851.641,017.0045.1 %5.043.4052.21-20.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,363.151,253.0062.7 %5.0712.8054.0392.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,396.711,033.0069.6 %5.0643.36342.4346.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,848.693,478.009.6 %4.5845.90202.9776.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,708.2223,135.14-200.1 %0.02,852.401,833.1135.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,632.665,565.001.2 %0.51,226.23265.3578.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,078.923,857.0061.7 %5.03,165.852,036.4835.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,380.166,461.00-1.3 %0.01,128.2284.7592.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,425.951,650.0086.7 %5.01,093.11352.4567.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,257.934,109.353.5 %1.51,036.07712.2231.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,944.806,098.00-23.3 %0.0818.16355.1656.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,283.053,621.9031.4 %5.01,340.29242.6881.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด4,048.135,348.00-32.1 %0.0648.5342.1693.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,051.488,582.00-6.6 %0.0499.05279.7044.0 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 75,913.5948,093.2736.6 %5.01,208.51117.4290.3 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0386.58123.5068.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด655.81631.003.8 %1.5238.9677.3167.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,619.062,619.0027.6 %5.0788.86408.6348.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,398.323,237.0026.4 %5.0693.78248.3864.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,186.458,475.69-63.4 %0.01,167.46567.7051.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,772.604,682.001.9 %0.51,188.20532.1655.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,503.15726.4492.4 %5.0919.60366.4760.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)58,874.007,956.2286.5 %5.02,272.66782.7665.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 179,957.5819,540.0075.6 %5.01,200.68431.6064.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 219,429.7020,248.00-4.2 %0.01,136.10456.6759.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 322,490.5610,805.4752.0 %5.0938.77287.9569.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,800.191.00100.0 %5.0199.450.9599.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,473.688,653.00-249.8 %0.0133.83265.07-98.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด151,750.1955,541.0063.4 %5.01,567.26423.8873.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด147,337.4122,288.0084.9 %5.0876.94177.0179.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด43,653.1134,202.0021.7 %5.01,133.80400.0064.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย24,679.849,504.0061.5 %5.0905.30705.2522.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร20,555.542,250.0089.1 %5.0808.56123.0084.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง202,885.9813,357.5993.4 %5.0916.67283.0969.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด78,028.141.00100.0 %5.0760.18442.8841.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,791.2531,520.00-221.9 %0.02,007.201,852.067.7 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,628.901,999.0044.9 %5.0731.80163.6077.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,460.131,621.0053.2 %5.0655.74145.9377.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด49,414.734,200.0091.5 %5.08,588.885,020.0041.6 %5.0
รวม 1,374,704 513,075 62.68 % 69,608 30,616 56.02 %