จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,867.21852.0070.3 %5.0551.5695.0082.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0551.24111.1679.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,457.705,136.00-48.5 %0.0814.35292.8664.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,489.9383.5097.6 %5.0719.3099.9186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์26,728.3414,708.2045.0 %5.08,896.25660.1592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,485.531,348.0069.9 %5.0312.8542.6586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,992.36967.0075.8 %5.0323.2985.2173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,973.301,435.0071.1 %5.0296.4788.4570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,733.44706.0085.1 %5.0200.6948.6775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,724.86679.0085.6 %5.0387.3883.7378.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,720.21784.0083.4 %5.0400.2584.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,188.13214.0094.9 %5.0402.0965.6383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,825.71582.0084.8 %5.0248.3961.9975.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,247.73473.0088.9 %5.0377.0012.6996.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์4,029.22745.0081.5 %5.0147.4210.8092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,175.50636.0084.8 %5.0293.6876.0974.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์7,021.925,850.0916.7 %5.01,289.781,237.074.1 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,437.722,980.0032.8 %5.01,080.58471.0856.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,765.112,264.0939.9 %5.0814.45327.7359.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,136.341,318.0058.0 %5.0586.16240.7358.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,091.772,938.0042.3 %5.01,289.851,516.72-17.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,789.156,092.46-240.5 %0.0423.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,364.762,657.6750.5 %5.01,574.99257.7183.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,989.653,729.0025.3 %5.01,240.57143.7788.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,484.0110,575.68-63.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,999.092,384.7540.4 %5.0909.43569.5337.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,690.85279.0083.5 %5.061.3635.1542.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,609.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ122.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,312.551,134.8865.7 %5.011,042.53292.6197.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,864.493,513.009.1 %4.5890.52196.4177.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,574.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,365.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,952.107,940.00-60.3 %0.01,251.74341.5572.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,005.502,448.0038.9 %5.0852.39511.1040.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,818.4612,458.79-82.7 %0.01,403.9565.2795.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,337.134,041.606.8 %3.0890.42395.5855.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,355.573,460.5020.6 %5.0890.52602.8932.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,512.560.00100.0 %5.01,441.91129.6891.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,666.252,499.0055.9 %5.01,086.47411.6562.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,591.753,941.00-9.7 %0.0738.2932.7795.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,186.124,089.0088.4 %5.0844.61502.1440.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 116,703.1780,219.6431.3 %5.01,320.821,297.261.8 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,917.181,501.0048.5 %5.0491.08148.6369.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,983.752,705.0054.8 %5.0776.42281.2063.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,163.82972.0069.3 %5.0546.88321.1741.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,364.985,912.947.1 %3.51,312.20343.8773.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,935.261,870.0062.1 %5.01,270.7645.6896.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์5,404.694,697.0013.1 %5.0928.45420.8554.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 152,420.9483,893.14-60.0 %0.02,076.52231.7088.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 238,171.1411,394.4170.1 %5.0984.43211.9278.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 354,571.1912,534.2777.0 %5.01,311.53492.2062.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)75,971.279,843.1087.0 %5.02,059.791,207.5041.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์13,019.956,084.5653.3 %5.0385.87169.1056.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง27,599.765,032.0081.8 %5.01,048.961,500.00-43.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์33,211.5744,950.03-35.3 %0.0888.80190.0078.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี49,693.4412,111.0075.6 %5.0823.16650.7520.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง42,376.2811,405.0173.1 %5.0795.01623.5721.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์19,372.2430,676.00-58.4 %0.02,026.681,916.315.4 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,710.323,132.8015.6 %5.0757.32447.3740.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์3,095.12174.0094.4 %5.0567.15504.8511.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์51,006.3417,954.4264.8 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 818,192 463,006 43.41 % 72,173 26,140 63.78 %