จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,789.18630.0077.4 %5.0550.73104.1481.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร17,799.836,564.0063.1 %5.0374.23143.1561.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,822.398,778.00-28.7 %0.0110.08398.46-262.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,495.501,584.0054.7 %5.0816.96276.4766.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,016.94540.0082.1 %5.0447.0038.9391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร17,708.2414,352.0019.0 %5.02,889.701,077.5262.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,130.401,175.0071.6 %5.0320.240.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,353.021,288.0070.4 %5.0473.22154.5767.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน4,171.80561.0086.6 %5.0317.0136.4688.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,308.95697.0083.8 %5.0280.6799.1164.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,294.54502.0088.3 %5.0153.1520.2386.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,406.89727.0078.7 %5.0414.6091.9077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว4,785.461.00100.0 %5.053.0420.2761.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,987.620.38100.0 %5.0367.1824.1793.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,978.50459.0088.5 %5.0172.2120.4888.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,264.69661.0084.5 %5.0255.3893.0263.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,039.72461.0088.6 %5.0420.06101.7975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,917.89287.0092.7 %5.0398.2577.1380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย862.57642.0025.6 %5.0319.2787.3772.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,194.94263.0093.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,966.98365.0090.8 %5.0251.3998.1461.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,092.74513.0087.5 %5.0401.080.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,542.093,831.11-8.2 %0.0816.94811.870.6 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,264.212,394.0043.9 %5.01,102.20884.1219.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,386.551,350.0060.1 %5.0778.92317.8859.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,906.99881.0077.5 %5.0639.94859.87-34.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,343.013,187.004.7 %2.0950.052,463.27-159.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,164.501,250.0070.0 %5.0738.43380.0048.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,632.344,413.0021.6 %5.01,634.671,668.51-2.1 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,500.533,683.6318.2 %5.01,292.360.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร8,632.3610,096.63-17.0 %0.01,100.22140.0987.3 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร61,960.8143,031.9930.5 %5.0520.6274.3085.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)12,925.0724,920.00-92.8 %0.04,633.626,426.05-38.7 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,391.593,112.2051.3 %5.0912.04318.2565.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,427.637,624.50-40.5 %0.089.2190.90-1.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,129.39450.0060.2 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,464.031,050.0069.7 %5.0613.690.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,684.651,250.0066.1 %5.0664.83613.707.7 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,635.483,288.009.6 %4.5874.00405.2753.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร7,317.625,100.0030.3 %5.01,597.591,011.8036.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,706.498,220.00-44.0 %0.01,383.861,585.16-14.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,077.071,146.0071.9 %5.0655.45389.5040.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,897.0710,292.00-110.2 %0.0855.7271.2691.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,700.6719,015.99-21.1 %0.02,768.172,199.2020.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,423.592,246.0080.3 %5.0835.95258.4069.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,926.693,539.369.9 %4.5988.10608.5138.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,502.615,606.00-24.5 %0.01,235.19241.3280.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร6,429.944,098.0536.3 %5.01,596.59398.2875.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,255.904,320.30-1.5 %0.0575.810.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร12,501.335,175.0858.6 %5.01,064.16857.1519.5 %5.0
รจจ.สกลนคร 86,328.34115,015.00-33.2 %0.01,292.17593.2354.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร3,190.20867.0072.8 %5.0569.75195.7365.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,152.692,775.6246.1 %5.01,026.11343.5066.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร11,132.181,501.0086.5 %5.0683.84278.8359.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,348.214,624.8927.1 %5.01,042.89309.4170.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,263.464,113.8621.8 %5.01,311.37368.8671.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร5,350.617,109.43-32.9 %0.01,184.5096.9091.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2350,968.776,019.5188.2 %5.02,405.221,241.5148.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 130,190.6816,740.0044.6 %5.01,540.29561.3363.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 244,589.0015,848.2264.5 %5.02,619.08535.9779.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 375,545.6315,663.6379.3 %5.02,618.04479.3781.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,576.264,075.9010.9 %5.0237.90471.17-98.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร106,776.1561,666.0042.2 %5.01,971.74565.0271.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร86,467.0415,024.0082.6 %5.0800.11833.60-4.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม15,259.6310,936.0028.3 %5.0818.271,168.86-42.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน149,209.6624,293.0083.7 %5.01,165.01278.2076.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร12,195.8724,686.45-102.4 %0.02,248.801,904.3115.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,678.812,121.0042.3 %5.0893.02736.2517.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,457.571,020.0070.5 %5.0759.91411.4545.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร46,871.3914,039.6270.0 %5.05,823.695,719.221.8 %0.5
รวม 1,087,671 573,762 47.25 % 71,779 43,136 39.90 %