จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,923.60404.0086.2 %5.0454.5447.6489.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม339,878.8118,962.0194.4 %5.02,190.53290.2486.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,348.731,679.0049.9 %5.0360.6171.2580.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,768.461,320.0065.0 %5.0701.31218.5068.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม13,071.278,533.6034.7 %5.02,393.73664.6172.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน5,167.54462.0091.1 %5.0219.3699.7554.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,529.65612.0088.9 %5.0285.12123.6856.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,526.75350.0092.3 %5.0514.8797.6681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,972.46273.0093.1 %5.0313.705.8798.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก5,218.63416.0092.0 %5.0300.641.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,367.69777.0085.5 %5.0399.13127.6468.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร5,381.90601.0088.8 %5.0270.47105.3961.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,654.28580.0087.5 %5.0351.7498.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,364.36264.0094.0 %5.0261.4212.7895.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม9,952.2921,540.00-116.4 %0.02,013.82218.5089.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,241.865,687.30-34.1 %0.01,043.601,193.20-14.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม3,090.891.00100.0 %5.0416.04285.0031.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม3,688.591,450.5060.7 %5.0382.62140.2963.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม3,022.581,180.8060.9 %5.0563.24171.0069.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม5,351.983,119.0041.7 %5.01,138.67740.1435.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม3,783.13909.0076.0 %5.0644.26137.7578.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,481.961,240.0077.4 %5.0342.76159.6053.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,580.923,125.0058.8 %5.01,842.27940.5048.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,288.233,125.005.0 %2.5718.61962.68-34.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,743.763,318.0030.1 %5.01,157.671,110.084.1 %2.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม5,494.172,352.0057.2 %5.0793.07143.2581.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม96,820.4421,540.0077.8 %5.0498.85503.50-0.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,501.611,320.0062.3 %5.0758.36503.5033.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,691.32885.0047.7 %5.054.28199.48-267.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,280.8632.0097.5 %5.024.9142.08-68.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,201.14356.0088.9 %5.0667.9043.3593.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,975.271,614.0059.4 %5.0606.23218.8363.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,514.763,539.0021.6 %5.0815.41369.3554.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,396.023,400.0022.7 %5.01,100.64194.7582.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,780.373,125.0034.6 %5.0826.62287.3465.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,936.775,339.7064.3 %5.01,975.38271.2286.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,502.391,133.0090.1 %5.0644.26209.6367.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,645.953,125.0032.7 %5.0853.44218.5074.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม5,096.262,950.0042.1 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,884.334,543.74-17.0 %0.0568.20124.3978.1 %5.0
สพ.นครพนม63,393.938,827.9986.1 %5.0835.97252.1869.8 %5.0
รจก.นครพนม 109,025.8477,619.6028.8 %5.01,572.571,277.1218.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,410.563,836.0013.0 %5.0891.47625.5529.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,903.294,537.9823.1 %5.0967.53613.5036.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,711.902,376.00-38.8 %0.0815.418.1299.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,771.206,118.58-62.2 %0.0642.04143.6577.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 129,232.1111,659.5760.1 %5.01,322.14704.2546.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 222,407.2916,082.3428.2 %5.01,499.14592.3360.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)18,330.2112,159.5333.7 %5.0442.28806.58-82.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม13,597.332,965.0078.2 %5.0244.26148.2039.3 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม58,407.3529,500.0049.5 %5.01,147.68280.2575.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบ14,427.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ216.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม13,892.4822,790.00-64.0 %0.01,756.361,304.2725.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,936.953,555.009.7 %4.5701.28493.1429.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม4,149.611,320.0068.2 %5.0549.18363.1533.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 983,292 338,531 65.57 % 43,717 19,634 55.09 %