จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,535.461,700.0033.0 %5.0420.0341.8090.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร31,150.5312,039.9861.3 %5.081.05128.63-58.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,214.7810,198.80-739.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,850.682,078.0027.1 %5.0534.15220.5258.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,791.842,350.0038.0 %5.0686.2755.6191.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร21,073.4319,158.789.1 %4.53,063.25446.5085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,878.821.00100.0 %5.0394.9493.1676.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,336.52409.0090.6 %5.0226.1825.1088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,343.43403.0090.7 %5.0232.8362.5873.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,405.11485.0089.0 %5.0333.7641.0487.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,219.21283.0093.3 %5.0266.5045.9382.8 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร23,282.5744,450.37-90.9 %0.03,949.94289.4492.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,751.334,493.105.4 %2.5952.451,054.21-10.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร3,002.621,300.0056.7 %5.0458.080.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,334.54824.0081.0 %5.01,085.6185.5092.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,285.692,806.0014.6 %5.0610.21385.4236.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,011.171,450.0051.8 %5.0591.20285.0051.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร4,522.683,600.0020.4 %5.01,028.561,140.00-10.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,307.683,281.00-42.2 %0.0521.80237.5054.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร5,182.823,670.0029.2 %5.01,275.75285.0077.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,821.243,500.008.4 %4.0895.4595.0089.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,936.496,000.00-21.5 %0.01,142.66427.5062.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,002.521,139.1562.1 %5.0591.17475.0019.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,313.151,798.0022.3 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,192.58520.0083.7 %5.0667.2347.5092.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร3,025.54828.9272.6 %5.0515.1376.0085.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,956.583,100.0021.6 %5.0838.40456.0045.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร14,362.0138,500.00-168.1 %0.01,351.832,565.00-89.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร6,377.034,367.0031.5 %5.01,218.721,295.00-6.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,554.842,900.0018.4 %5.0705.27335.1652.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร8,084.3410,320.00-27.7 %0.01,979.3776.0096.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,324.892,200.0033.8 %5.0686.25278.2059.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,899.763,055.0021.7 %5.0800.35342.4557.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,716.554,170.00-12.2 %0.0762.3481.5089.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,231.931,506.0064.4 %5.0933.46402.3656.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,970.573,682.40-24.0 %0.0477.0756.4088.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร32,965.722,764.0091.6 %5.0663.83359.1045.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร46,247.3124,004.0948.1 %5.0813.72570.0030.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,982.822,040.0031.6 %5.0496.12133.0073.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร5,384.393,526.0034.5 %5.01,047.55587.7743.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,197.571,340.0058.1 %5.0534.15191.1764.2 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,949.163,562.359.8 %4.5838.41497.1440.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,606.01707.0080.4 %5.0686.280.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,741.3323,000.00-114.1 %0.03,141.85142.5095.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,385.572,308.0079.7 %5.01,347.1485.5093.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร8,048.7112,735.31-58.2 %0.01,669.60531.2268.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร34,777.801,400.0196.0 %5.0390.1395.0075.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร165,577.055,235.0096.8 %5.0318.63112.0864.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร35,327.9652,300.90-48.0 %0.0777.82950.00-22.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย14,775.0510,340.0030.0 %5.0605.61560.427.5 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,706.9810,200.00-52.1 %0.01,623.582,375.00-46.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 4,142.743,207.0022.6 %5.0667.2345.5993.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,713.461,056.0071.6 %5.0496.12190.0061.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร25,728.5917,890.0030.5 %5.06,057.126,235.00-2.9 %0.0
รวม 634,509 380,183 40.08 % 52,502 25,597 51.24 %