จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,818.093,799.500.5 %0.52,119.700.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 361,168.1852,014.7515.0 %5.0168.42509.36-202.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,929.0236.0098.8 %5.0787.19126.0984.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่60,168.0252,014.7513.6 %5.0271.3755.1079.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่62,360.259,547.2584.7 %5.0152.53108.3828.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,101.197,039.0013.1 %5.063.2279.17-25.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,867.8114,243.28-396.7 %0.044.31189.15-326.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่13,939.6718,938.54-35.9 %0.01,699.95351.8479.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,728.772,795.8025.0 %5.01,592.120.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,001.302,237.0025.5 %5.01,072.43120.9488.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 840,952.1021,962.7646.4 %5.03,646.03525.3585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 119,948.4415,320.0623.2 %5.05,305.72594.7088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,615.164,720.7050.9 %5.02,568.43589.0077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง17,525.132,082.3088.1 %5.0323.15100.8368.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,788.591,334.0064.8 %5.0213.2592.5456.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,317.311,247.0062.4 %5.0265.2137.6085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,406.251,277.0071.0 %5.0258.1291.9564.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,278.251,090.0074.5 %5.0403.9082.7379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,960.161,356.0072.7 %5.0683.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,761.33480.0089.9 %5.0501.6449.7190.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว4,137.57619.0085.0 %5.0438.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง4,028.68254.0093.7 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ4,147.90512.0087.7 %5.0453.4941.6790.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,586.00383.0091.6 %5.03,989.9447.8898.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,664.354,530.0047.7 %5.0374.79118.7568.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,522.295,037.0022.8 %5.0336.76104.4369.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,049.69744.0081.6 %5.0295.9845.6284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,530.541,228.0072.9 %5.0210.0782.9860.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง4,267.501,198.0071.9 %5.0300.3549.5883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,215.03754.0082.1 %5.0350.9867.1280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า4,056.38576.0085.8 %5.0479.82124.7974.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,126.20647.0084.3 %5.0384.01104.5072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย4,014.33120.0097.0 %5.0678.93104.5084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ4,040.94480.0088.1 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม4,081.16397.0090.3 %5.0708.2559.3291.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง4,010.89390.0090.3 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 312,548.226,732.3046.3 %5.01,632.40308.0881.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,903.202,951.0624.4 %5.01,234.3663.5294.9 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,201.242,466.0023.0 %5.0747.54131.9582.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,942.8810,095.45-27.1 %0.01,422.21854.0539.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,887.1716,924.00-90.4 %0.02,650.752,251.4815.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,980.444,047.36-1.7 %0.01,069.97175.8083.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,540.592,080.0062.5 %5.01,291.01881.4931.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 912,364.634,040.0067.3 %5.01,934.59410.1678.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่1,464.5434,782.00-2,274.9 %0.0840.86269.1068.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 142,188.6164,142.29-52.0 %0.013,128.103,357.1574.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,782.46970.9645.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,141.22752.0034.1 %5.0958.33474.0550.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,144.764,165.0019.0 %5.01,624.794,000.00-146.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,510.634,538.5117.6 %5.02,371.96595.4374.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,835.8119,641.80-187.3 %0.02,544.53526.1679.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 36,397.8522,343.2938.6 %5.02,195.97425.4080.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,282.164,950.576.3 %3.02,702.16199.5092.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่4,075.556,218.60-52.6 %0.0627.261,129.46-80.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่11,291.198,854.3921.6 %5.03,582.542,889.3419.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,381.274,375.000.1 %0.51,357.67639.5252.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1ไม่ครบ3,236.87ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,971.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่19,861.1465,112.43-227.8 %0.03,620.57402.3688.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 16,468.3715,000.008.9 %4.05,682.1323,750.00-318.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,401.3212,588.00-96.6 %0.02,504.721,049.7558.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,719.25971.0073.9 %5.01,034.39128.2587.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 12,642.755,028.0060.2 %5.01,776.070.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)13,669.7145,355.00-231.8 %0.03,823.53544.3985.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,301.519,146.1059.0 %5.0397.00178.3255.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)23,087.191.00100.0 %5.0206.2357.3472.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,726.541,499.0059.8 %5.0679.0449.6492.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,915.952,648.0046.1 %5.01,034.39318.5069.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่4,391.34630.0085.7 %5.0882.27694.7621.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่18,574.09104,286.00-461.5 %0.02,251.421,351.2040.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,116.353,530.0050.4 %5.01,262.59333.4573.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่15,696.3619,401.40-23.6 %0.04,254.0595.4897.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่12,726.433,486.0072.6 %5.01,471.76388.5473.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,712.156,818.38-19.4 %0.01,414.711,196.7315.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,660.663,184.0043.8 %5.01,936.59187.1590.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่6,980.036,135.3012.1 %5.01,358.57595.5556.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,673.7510,482.00-124.3 %0.01,058.84146.1486.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่43,208.2821,796.7149.6 %5.01,223.21509.7658.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่18,719.0512,499.0033.2 %5.0845.71296.6064.9 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 158,793.44166,709.00-5.0 %0.02,675.512,393.9010.5 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 58,009.4351,592.8011.1 %5.01,584.85580.3263.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 516,298.8819,215.00-17.9 %0.03,336.701,819.9145.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,024.271,190.0060.7 %5.0825.22246.1670.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,109.072,080.0059.3 %5.01,357.67699.7548.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,843.00790.0079.4 %5.01,129.47276.4575.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่9,907.618,560.0013.6 %5.02,803.78492.1082.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่4,458.301,335.0070.1 %5.01,263.49476.2062.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,351.3718,170.36-239.5 %0.01,699.95843.6650.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่12,511.5710,321.8017.5 %5.0953.98281.1670.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)7,766.1518,748.73-141.4 %0.04,333.08344.9292.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 698,658.819,675.3290.2 %5.01,729.06776.8555.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 125,263.0110,680.0057.7 %5.02,626.46192.4392.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 257,872.05261.5399.5 %5.0348.221,896.70-444.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 314,549.6510,125.7530.4 %5.0471.05952.38-102.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 478,326.7519,694.1674.9 %5.01,031.02243.4176.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 529,549.4917,410.8841.1 %5.02,933.65812.4672.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ223.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ340.79ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร25,023.6512,611.0049.6 %5.0471.0154.7288.4 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่34,963.2323,525.0032.7 %5.0474.95362.7423.6 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,343.4711,612.245.9 %2.5457.34244.0246.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่91,158.1648,360.0046.9 %5.02,016.26693.6965.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบ5,248.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ338.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่143,469.3838,424.0073.2 %5.01,396.45183.8286.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่60,827.3031,665.0147.9 %5.01,377.631,950.20-41.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่26,256.1241.0099.8 %5.01,193.30196.6583.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง51,236.1612,680.9975.2 %5.01,160.24330.1371.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,207.442,280.0028.9 %5.0864.15231.8473.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง31,318.6112,575.3459.8 %5.01,542.23583.0762.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่37,325.7631,578.0015.4 %5.01,139.961,073.885.8 %2.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่14,817.856,485.4056.2 %5.02,885.391,766.7638.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่41,297.6644,128.00-6.9 %0.01,764.02171.0090.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,821.892,582.0032.4 %5.01,611.29154.4290.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่92,877.7572,839.0621.6 %5.04,132.102,691.6434.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,857.267,510.00-28.2 %0.01,395.70320.0477.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)6,761.6314,295.00-111.4 %0.02,524.08370.4685.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,857.086,614.00-36.2 %0.01,921.91299.8784.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,982.81708.0076.3 %5.01,737.3153.7196.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,501.911,335.0061.9 %5.0939.31582.9537.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 567,577.2256,813.0015.9 %5.020,460.7613,063.5536.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่94,352.90128,021.02-35.7 %0.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,306,577 1,738,345 24.64 % 216,444 117,470 45.73 %