จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.2342.0290.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน58,784.6936,663.0037.6 %5.092.89142.50-53.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,153.794,085.61-29.5 %0.0544.28137.3974.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน10,208.712,396.0076.5 %5.03,071.870.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน12,549.5112,096.603.6 %1.53,149.50338.8689.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,941.972,438.0050.7 %5.0303.340.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา4,005.66672.0083.2 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ15,458.22583.0096.2 %5.0167.8529.2682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,561.30910.0080.0 %5.0174.450.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,149.97980.0076.4 %5.0276.9928.6189.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้5,059.42547.0089.2 %5.0492.530.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,959.98484.0090.2 %5.0199.9845.6377.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,911.76218.0095.6 %5.0394.5130.2492.3 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,315.415,481.84-3.1 %0.0455.4742.6690.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,429.035,246.203.4 %1.51,076.76565.8947.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,297.663,126.0027.3 %5.01,000.66387.5561.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,560.982,345.0048.6 %5.0696.412,049.91-194.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,231.73924.0071.4 %5.0366.85180.4650.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,584.633,439.0025.0 %5.0715.45581.9818.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,252.554,643.00-106.1 %0.0392.69429.32-9.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน5,185.823,331.1635.8 %5.01,323.94807.1739.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,621.222,256.0051.2 %5.0943.65443.1153.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน16,919.5215,160.1610.4 %5.01,647.241.0099.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,783.122,008.0046.9 %5.0791.52249.8568.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน2,018.414,473.00-121.6 %0.050.6623.8253.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,446.871,185.0065.6 %5.0693.150.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,076.091,608.0047.7 %5.0525.29153.9370.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,815.504,238.0012.0 %5.0672.15519.9722.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,898.1722,284.83-277.8 %0.01,323.961,234.086.8 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,477.142,380.0046.8 %5.01,076.76537.9850.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,370.565,670.00-29.7 %0.0639.35263.5158.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน13,141.6912,220.637.0 %3.51,342.9835.6697.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,356.282,181.0049.9 %5.0639.36192.8569.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,695.255,381.47-217.4 %0.0867.58304.0065.0 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน6,011.735,424.009.8 %4.51,076.76161.3985.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน4,113.831,017.7275.3 %5.0924.4540.2295.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,700.263,201.0031.9 %5.0677.4248.4492.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,318.413,934.0065.2 %5.0458.37173.8562.1 %5.0
รจจ.ลำพูน 58,355.9964,702.28-10.9 %0.01,044.47610.5541.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,051.50236.0092.3 %5.0499.09169.9066.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,439.444,988.008.3 %4.0628.1166.5089.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน9,488.352,585.0072.8 %5.0582.34206.4764.5 %5.0
สปส.จ.ลำพูน9,262.189,405.00-1.5 %0.01,342.98152.7988.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,396.192,589.2723.8 %5.0696.4357.0091.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน11,560.443,459.0070.1 %5.0753.48297.3960.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 115,972.7818,157.57-13.7 %0.01,065.06148.8386.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 234,843.0515,433.1155.7 %5.01,442.95410.5071.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,475.256,140.00-12.1 %0.0377.10151.5159.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน65,533.7131,508.4051.9 %5.01,319.15207.2584.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน64,374.649,245.9685.6 %5.0730.08368.8449.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 27,946.188,325.0070.2 %5.0603.65239.0160.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง16,495.649,117.0044.7 %5.0572.06280.2551.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,746.3119,694.00-83.3 %0.01,464.70234.4284.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,698.284,450.745.3 %2.5734.47290.2460.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน3,040.561,393.0054.2 %5.0506.25163.6067.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน40,251.9713,979.6365.3 %5.04,019.913,600.5410.4 %5.0
รวม 656,299 410,641 37.43 % 48,311 17,884 62.98 %