จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,535.31761.0078.5 %5.0294.7356.1481.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,161.826,254.64-21.2 %0.0922.21289.5968.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี4,577.741,813.0060.4 %5.0503.9144.4991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,061.0515,051.29-7.0 %0.02,671.47523.6580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 229,327.2430,884.97-5.3 %0.05,368.11888.1683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 18,114.367,739.404.6 %2.0480.9966.5086.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,871.182,333.0052.1 %5.0277.8457.0079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,082.462,739.8046.1 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,014.281,595.0073.5 %5.0506.4076.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,097.90816.0084.0 %5.0236.1695.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี6,259.062,448.0060.9 %5.0399.3998.5175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,879.872,331.0060.4 %5.0332.6457.1782.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,856.231,746.0064.0 %5.0304.64111.7163.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,549.107,891.54-42.2 %0.01,188.27343.4171.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,443.698,583.80-57.7 %0.01,295.10429.1666.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,387.132,929.0045.6 %5.0979.10814.6516.8 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,615.684,037.4239.0 %5.0919.64433.1752.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,608.221,425.0060.5 %5.0465.7725.4894.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,148.011,464.0053.5 %5.0370.59186.2949.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี6,333.564,983.7221.3 %5.0941.07667.7329.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์17,777.367,388.0058.4 %5.01,917.671,150.0340.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,266.169,652.56-83.3 %0.01,723.11919.1446.7 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,239.38193,116.00-903.8 %0.06,009.06412.9393.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,699.749,015.99-58.2 %0.06,251.142,756.4255.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,130.684,503.00-111.3 %0.0380.40342.609.9 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,545.366,111.84-10.2 %0.0975.41533.6545.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,805.663,471.008.8 %4.0751.11382.4449.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,172.2718,428.66-100.9 %0.01,188.27297.5775.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,504.047,563.00-0.8 %0.02,229.87172.9092.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,227.783,488.0017.5 %5.0807.96168.5979.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,971.531,590.0060.0 %5.0503.650.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,070.821,483.0063.6 %5.0500.01244.1551.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,089.655,197.48-27.1 %0.0731.89279.8961.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,646.1520,263.10-204.9 %0.01,125.89193.3082.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี11,117.003,593.0067.7 %5.03,203.97373.0488.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,415.372,775.0037.2 %5.0446.65169.6362.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,926.4116,712.58-141.3 %0.01,647.9690.5294.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,514.4713,745.00-1.7 %0.01,456.56959.3534.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,589.97697.0094.0 %5.0541.73326.7439.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,149.052,994.0027.8 %5.0731.89331.7154.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,200.423,165.0024.7 %5.0731.84127.6182.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,512.513,053.5744.6 %5.0884.02227.0174.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,411.115,916.00-9.3 %0.0674.8464.8990.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,358.149,092.0031.9 %5.0544.40375.2531.1 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 53,660.9650,490.315.9 %2.5718.76712.010.9 %0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 136,331.4592,372.5332.2 %5.01,213.52453.1562.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี17,359.3321,569.85-24.3 %0.0378.41227.0040.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง46,636.6430,854.0033.8 %5.0805.77711.5011.7 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 27,717.28112,855.62-307.2 %0.01,048.31543.1048.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 111,159.1721,996.00-97.1 %0.02,414.162,159.8510.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี6,039.06978.0083.8 %5.01,443.07192.2586.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,249.868,011.08-28.2 %0.01,321.39122.6390.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,392.053,971.8826.3 %5.0769.92455.9140.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,640.7316,824.009.7 %4.52,481.37641.1674.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,453.823,884.6739.8 %5.0807.96456.2243.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต35,946.1690,420.00-151.5 %0.01,770.52520.6370.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี3,044.314,139.38-36.0 %0.0579.7117.1797.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)18,807.3114,467.9223.1 %5.01,766.18892.8549.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 135,148.3225,812.0026.6 %5.01,010.10284.7471.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,870.1912,747.4544.3 %5.01,073.64432.6359.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,616.211,795.0031.4 %5.0309.38168.6545.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี152,098.3121,204.0086.1 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 82,462.9819,388.0076.5 %5.01,419.38613.6556.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี18,501.207,619.7558.8 %5.0439.26332.8524.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,051.8618,680.00-361.0 %0.01,252.87882.0029.6 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี391,826.53193,860.0050.5 %5.07,743.54765.0990.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)3,415.951.00100.0 %5.0519.3587.0783.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,473.833,840.4014.2 %5.0750.91564.2724.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,558.27847.0066.9 %5.0294.52251.7614.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี27,660.8310,587.0061.7 %5.06,051.655,129.3115.2 %5.0
รวม 1,459,388 1,250,059 14.34 % 94,581 34,546 63.47 %