จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,886.031,022.0064.6 %5.0626.47204.1667.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,827.8116,749.0015.5 %5.064.61150.01-132.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,851.014,155.2929.0 %5.091.9378.7314.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,607.321,745.0051.6 %5.0949.74202.1878.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,448.142,123.0038.4 %5.0835.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง19,742.3418,648.005.5 %2.53,459.85747.6578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,248.773,116.0040.6 %5.0400.2794.0576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,363.911,007.0081.2 %5.0296.9731.9189.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,743.99488.0089.7 %5.0273.0621.8292.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,194.45589.0086.0 %5.0223.1459.1473.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ4,107.33516.0087.4 %5.0260.4646.1882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน4,096.38566.0086.2 %5.0484.4543.2791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ4,001.69498.0087.6 %5.0239.555.4097.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว4,110.39797.0080.6 %5.0459.5241.0791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม4,053.85612.0084.9 %5.0240.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก4,007.48428.0089.3 %5.0449.995.1698.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ4,133.18607.0085.3 %5.0478.7521.5395.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,607.6611,870.64-56.0 %0.01,596.281,858.20-16.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,631.353,602.0022.2 %5.01,273.01576.6454.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง1,410.641,931.00-36.9 %0.0873.6748.5094.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 211,465.1323,092.60-101.4 %0.04,256.563,200.8024.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,975.561,132.9161.9 %5.0664.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,496.053,611.0044.4 %5.01,577.251,273.0019.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง7,396.785,302.0028.3 %5.0569.67717.25-25.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง6,207.711,668.0073.1 %5.01,900.54371.9380.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง4,082.962,744.8232.8 %5.01,063.83304.9571.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง10,174.4113,758.00-35.2 %0.02,452.00196.4292.0 %5.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบ91,494.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ97.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,315.983,793.0012.1 %5.01,158.91661.2042.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,463.656,954.32-55.8 %0.01,484.6377.0094.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง15,582.1015,082.003.2 %1.56,108.144,053.2533.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,683.484,958.40-5.9 %0.02,085.4943.1897.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,213.902,230.0030.6 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,493.261,018.0070.9 %5.0949.7449.4094.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,237.321,817.0043.9 %5.0759.58413.5645.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,333.3847,042.18-642.8 %0.01,615.301,540.694.6 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,783.236,565.003.2 %1.52,118.33558.7073.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,739.703,801.00-1.6 %0.0911.71308.7566.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,325.6512,327.43-94.9 %0.01,370.16200.0085.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง21,900.2725,520.00-16.5 %0.02,195.7285.0096.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,309.242,766.0035.8 %5.01,158.91428.4763.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,280.033,428.0019.9 %5.01,139.90513.3255.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,012.814,165.00-3.8 %0.01,044.82290.2372.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางไม่ครบ1,838.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ621.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,767.623,329.7911.6 %5.01,006.7973.4792.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง27,016.104,572.0083.1 %5.0616.28157.5074.4 %5.0
รจก.ลำปาง 61,256.3151,099.9016.6 %5.01,247.88760.4539.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 45,694.1732,558.5528.7 %5.01,103.37213.3780.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง8,301.978,430.00-1.5 %0.0501.75475.005.3 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางไม่ครบ1,210.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ379.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,817.1265.0098.3 %5.0595.2885.6285.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง29,550.4014,822.0049.8 %5.01,891.03190.0090.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,950.741,893.0052.1 %5.0797.59210.8173.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,378.918,581.00-59.5 %0.01,170.85284.2175.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,708.044,293.008.8 %4.01,253.99222.2782.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,084.336,862.00-68.0 %0.01,006.79554.0845.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,087.9610,956.00-168.0 %0.0663.67106.0084.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง38,659.715,449.3285.9 %5.01,527.03156.7889.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 253,725.4212,496.0076.7 %5.0665.11581.2412.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 332,930.9315,310.7153.5 %5.01,783.95300.5883.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 132,308.3315,300.0052.6 %5.01,703.80727.9857.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ50,388.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,711.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง58,693.9027,426.0053.3 %5.01,050.04215.6579.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง19,599.9111,127.0043.2 %5.0896.7560.4493.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาไม่ครบ11,304.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ420.89ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน21,203.7612,659.9340.3 %5.01,035.05362.8564.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,816.5516,695.00-144.9 %0.02,442.231,357.7044.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,326.044,523.00-4.6 %0.01,120.88659.8541.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,258.303,425.00-5.1 %0.0759.58333.0256.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง27,384.218,377.7369.4 %5.07,123.028,456.60-18.7 %0.0
รวม 763,067 544,099 28.70 % 81,550 36,073 55.77 %