จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,824.66922.0067.4 %5.0474.18138.5270.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,428.327,307.8029.9 %5.063.130.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,996.044,721.005.5 %2.5816.49278.5665.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,582.392,038.0043.1 %5.0740.38100.3486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์22,848.1818,538.7718.9 %5.02,033.47471.5476.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,360.14354.0091.9 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,783.35789.0083.5 %5.0211.7747.5077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,423.38773.0082.5 %5.0182.4753.8270.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,301.18644.0085.0 %5.0293.8371.1375.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,173.55536.0087.2 %5.0264.4045.6382.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา4,216.08789.0081.3 %5.0323.48102.5068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,203.48650.0084.5 %5.0451.5172.7483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก19,928.16461.0097.7 %5.08,145.1284.5799.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์15,714.626,912.0056.0 %5.01,634.161,090.6033.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,920.211,279.5056.2 %5.0617.40208.8166.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์5,754.543,238.0043.7 %5.01,101.70650.8640.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,907.493,694.365.5 %2.51,524.96212.0586.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,490.122,785.0020.2 %5.0721.37187.7074.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,666.821,980.0025.8 %5.0417.12453.82-8.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,553.643,042.0053.6 %5.0798.761,522.86-90.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์4,214.493,588.0014.9 %5.0604.05438.8027.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์8,014.726,085.0024.1 %5.02,413.80569.1776.4 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์7,405.473,652.7350.7 %5.01,158.76247.0078.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,828.5213,535.00-37.7 %0.01,559.40203.3087.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)12,285.636,988.4843.1 %5.02,268.131,246.4045.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์4,178.062,596.0037.9 %5.0797.80185.2576.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,873.89424.0077.4 %5.062.222.8595.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,428.911,995.0041.8 %5.0805.9851.7593.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,264.88834.7874.4 %5.0626.31297.3052.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,570.134,448.0064.6 %5.0854.50452.8247.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์16,442.725,131.0068.8 %5.01,900.70920.5151.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,854.536,109.0022.2 %5.01,234.82554.4855.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์12,426.243,258.0073.8 %5.0968.60280.6071.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์14,437.1810,211.0029.3 %5.01,558.0950.3196.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,193.241,718.0059.0 %5.0987.59157.9484.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,435.874,912.00-10.7 %0.01,025.64542.1547.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์38,396.966,365.0083.4 %5.013,576.22280.1097.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,781.151,480.0060.9 %5.0797.43242.9769.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,269.776,000.00-13.9 %0.0252.562.8498.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,836.953,120.0073.6 %5.0759.42260.5065.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 48,230.2441,437.8814.1 %5.0926.37197.6478.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,070.371,095.0064.3 %5.0569.24327.6942.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์4,001.703,659.008.6 %4.0816.47221.5172.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,212.942,015.0037.3 %5.0607.29149.5375.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,854.035,555.945.1 %2.51,064.98348.9567.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์5,336.282,353.0055.9 %5.0817.7150.6793.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์8,639.747,686.3111.0 %5.0987.61186.3081.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์14,629.634,484.0069.3 %5.0359.01202.5043.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 135,998.2421,408.9340.5 %5.01,393.74329.3776.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 233,528.298,438.6274.8 %5.01,886.79574.9669.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์7,338.825,746.3121.7 %5.0831.6849.5794.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์73,641.3445,513.0038.2 %5.01,425.88594.7958.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์31,787.9021,677.0031.8 %5.0882.54272.7669.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์240,877.9415,539.1793.5 %5.0742.43305.5858.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์208,069.6425,195.6287.9 %5.02,397.782,179.339.1 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 5,128.813,847.0025.0 %5.0778.44288.1963.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,724.591,416.0062.0 %5.0498.39165.3166.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์47,963.1113,685.0071.5 %5.07,157.964,231.4640.9 %5.0
รวม 1,103,249 384,658 65.13 % 79,478 23,459 70.48 %