จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,936.971,034.0064.8 %5.0461.98101.7978.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่173,187.593,775.0097.8 %5.084.631.9597.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)4,752.908,843.10-86.1 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,369.602,010.0040.3 %5.0488.9348.5190.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,535.971,878.0046.9 %5.0729.3350.8993.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่15,321.6110,882.9029.0 %5.01,907.19435.1077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่876.231,637.00-86.8 %0.0253.806.4597.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น4,154.50763.0081.6 %5.0180.420.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,317.17503.0088.3 %5.0241.350.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,949.871,003.0079.7 %5.0419.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,261.37511.0088.0 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,233.17690.0083.7 %5.0289.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น4,138.73636.0084.6 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,092.33450.0089.0 %5.0168.3344.6573.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่5,399.636,838.16-26.6 %0.0994.432,207.80-122.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,472.534,301.003.8 %1.51,089.49817.3425.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,351.071,261.0062.4 %5.0777.51291.9762.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,856.404,222.26-47.8 %0.0519.01603.25-16.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,782.534,114.2853.2 %5.01,317.68556.6257.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,307.434,654.00-101.7 %0.0513.73407.7520.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่121,316.933,316.0097.3 %5.04,610.52782.7583.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่13,666.377,772.3743.1 %5.01,393.751,920.79-37.8 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่48,814.0231,973.4034.5 %5.0490.69285.0041.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,680.9222,859.70-95.7 %0.04,232.836,416.30-51.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่4,561.232,909.0036.2 %5.01,108.52472.1557.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,848.879,121.9929.0 %5.04,132.06767.4081.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,415.00123.0096.4 %5.070.9950.2629.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,163.231,023.0067.7 %5.0709.1924.2396.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,070.47480.0084.4 %5.0557.05235.6057.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,745.702,241.6340.2 %5.0804.26588.7926.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบ22,491.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ963.64ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ249.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่8,602.742,380.0072.3 %5.0804.26232.6371.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,464.708,805.70-61.1 %0.01,298.6771.7894.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่12,302.131,619.0086.8 %5.0861.31230.7473.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ3,646.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ451.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,932.701,959.0067.0 %5.0809.35243.4469.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,601.202,900.0037.0 %5.01,070.49239.7377.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,574.206,240.00-74.6 %0.0382.9670.9681.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,828.133,304.0072.1 %5.0823.29414.9049.6 %5.0
รจจ.แพร่ 42,113.401.00100.0 %5.0903.6042.2595.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่3,054.80988.0067.7 %5.0519.02141.9072.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,736.701,867.0050.0 %5.0842.28234.0672.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,741.431,383.0063.0 %5.0576.07269.6653.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,737.777,306.26-27.3 %0.01,184.58312.7773.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,456.003,192.8028.3 %5.01,088.53351.9567.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่7,724.8726,252.29-239.8 %0.03,181.26159.6095.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 22,201.2916,019.7127.8 %5.01,464.91333.1977.3 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 246,365.999,616.3579.3 %5.01,574.20613.9461.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)17,461.6815,146.1513.3 %5.03,282.341,009.7169.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,654.693,892.0016.4 %5.0276.422.8599.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่100,820.1044,987.0155.4 %5.01,418.43164.1588.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่48,711.1525,478.0047.7 %5.0890.72476.0746.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบ12,837.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ369.23ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่30,784.6112,155.0060.5 %5.0770.05237.4569.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง30,584.1211,223.0063.3 %5.0709.33313.6455.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง43,555.896,306.0085.5 %5.0748.95182.8075.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่12,173.8011,546.805.2 %2.51,876.371,139.8839.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,872.533,599.477.1 %3.5842.31522.7637.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,966.17850.0089.3 %5.0609.55110.4681.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่60,271.5414,290.0076.3 %5.06,934.872,748.7260.4 %5.0
รวม 1,039,875 385,134 62.96 % 65,040 28,024 56.91 %