จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน1,999.97911.0054.4 %5.01,158.2287.1492.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน27,476.4025,135.198.5 %4.075.9089.02-17.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,684.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.576.370.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,499.552,967.0046.1 %5.0815.93312.8961.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,345.521,897.0043.3 %5.0777.9029.7196.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน17,689.3511,783.3033.4 %5.01,879.52514.3272.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,685.981,240.0073.5 %5.0299.9755.9381.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,968.66908.0094.6 %5.0335.6483.8675.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย5,308.89438.0091.7 %5.0362.12118.7367.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น16,781.46581.0096.5 %5.0379.60126.5166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,714.41553.0085.1 %5.0288.3798.3365.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,324.36537.0087.6 %5.0195.8084.7656.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา4,118.45811.0080.3 %5.0329.4962.2781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,394.55422.0090.4 %5.0394.1554.1786.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง4,109.72533.0087.0 %5.0330.4730.1190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,806.07674.0088.4 %5.0451.51124.4272.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,559.24224.0093.7 %5.0422.71124.7270.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,938.664,045.9931.9 %5.01,064.93417.3360.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน5,347.087,012.52-31.1 %0.01,538.531,908.62-24.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,661.102,846.0049.7 %5.01,158.201,497.11-29.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,540.231,872.0047.1 %5.0853.96572.1333.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน3,037.291,372.0054.8 %5.0662.66570.7613.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,194.423,288.0046.9 %5.01,429.522,178.15-52.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,518.925,541.84-0.4 %0.01,348.5250.8796.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน33,857.145,430.6084.0 %5.06,940.31538.0892.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน6,063.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,638.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. น่าน3,596.861,545.5057.0 %5.01,595.731,447.219.3 %4.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน7,625.629,586.57-25.7 %0.01,576.57101.1193.6 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร89,252.6867,558.0024.3 %5.0941.84317.9066.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,084.722,768.0045.6 %5.01,215.26278.5277.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,706.441,587.007.0 %3.572.54100.04-37.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,743.221,599.0057.3 %5.0891.990.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน3,100.01852.0072.5 %5.0682.82417.4438.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน4,310.553,712.5613.9 %5.01,025.58370.9263.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน6,029.738,769.79-45.4 %0.01,557.531,603.04-2.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,901.764,805.8551.5 %5.03,002.75138.3795.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,164.699,718.00-57.6 %0.01,386.3965.0795.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,285.133,115.5072.4 %5.0758.88162.1378.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน5,098.673,596.5629.5 %5.0775.91539.6030.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน6,901.673,490.0049.4 %5.0968.03464.7552.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,910.593,510.0010.2 %5.01,063.1385.0492.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน3,117.872,367.0024.1 %5.0663.813.9699.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,541.302,374.0079.4 %5.01,081.06229.5378.8 %5.0
รจจ.น่าน 37,530.7925,672.4631.6 %5.0947.97870.128.2 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,881.36904.0068.6 %5.0606.75136.9777.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,626.792,297.1436.7 %5.0499.69268.2946.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน3,087.581,295.0058.1 %5.0682.82145.5078.7 %5.0
สปส.จ.น่าน6,233.689,190.10-47.4 %0.01,291.31275.2378.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,168.043,478.0016.6 %5.01,101.17386.2364.9 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,758.966,584.49-38.4 %0.01,063.13329.0169.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 133,421.2726,224.6121.5 %5.02,665.34325.9087.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2347,066.4717,146.7495.1 %5.02,176.21435.2080.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน6,344.135,486.5813.5 %5.0362.99318.3712.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน71,983.0313,801.0080.8 %5.01,631.58536.7567.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน31,301.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,027.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคปัว22,585.5410,188.0054.9 %5.01,005.35494.7550.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน6,413.8219,783.02-208.4 %0.02,233.841,007.4554.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,328.913,435.20-3.2 %0.0763.96108.3285.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน3,046.602,480.0018.6 %5.0682.79192.8071.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 22,221.2814,404.0035.2 %5.04,548.811,927.0357.6 %5.0
รวม 959,947 374,349 61.00 % 65,017 23,813 63.37 %