จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,651.09633.0076.1 %5.0445.43128.8271.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,518.326,043.0029.1 %5.046.3870.29-51.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,173.612,174.0031.5 %5.0394.03201.8848.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,361.201,717.4048.9 %5.0711.6532.1895.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา13,790.6012,470.009.6 %4.51,966.70433.1178.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,627.041,898.0059.0 %5.0347.7063.7581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,200.321,046.0075.1 %5.0440.1051.2788.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,412.39911.0073.3 %5.0201.6118.8890.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน4,007.88587.0085.4 %5.0276.2011.4095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,995.86627.0084.3 %5.0448.4988.4180.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ4,088.66443.0089.2 %5.0226.6234.2384.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน4,049.12289.0092.9 %5.0486.3656.1188.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง4,009.08443.0089.0 %5.0479.0569.5785.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,446.451,423.2280.9 %5.01,263.111,604.55-27.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,400.902,383.0045.9 %5.01,091.97778.1028.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,273.062,069.0036.8 %5.0692.6348.0593.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,925.341,890.0035.4 %5.0559.52465.2116.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,830.112,571.0032.9 %5.0901.811,022.93-13.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,587.665,322.95-105.7 %0.0625.63522.2216.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,438.226,643.9129.6 %5.01,453.27683.3653.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา4,073.823,418.0016.1 %5.0958.86169.8482.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา12,329.147,617.6438.2 %5.01,434.26377.1773.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,562.533,470.7323.9 %5.01,088.22289.8273.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,648.791,160.0029.6 %5.0455.7313.0097.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,543.891,122.0068.3 %5.0806.7360.2692.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,289.441,354.0058.8 %5.0635.59229.6563.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,681.492,507.6131.9 %5.0844.76311.8163.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา5,096.1123,414.01-359.4 %0.01,415.2428,470.00-1,911.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,137.435,868.00-41.8 %0.01,072.95178.2983.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,553.58150.0095.8 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,124.2839,834.85-550.4 %0.01,244.1046.1896.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,437.661,851.0046.2 %5.0445.03284.2336.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,855.884,412.76-14.4 %0.01,015.91524.8448.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา4,057.643,245.0020.0 %5.0787.71211.9473.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,971.115,680.00-43.0 %0.0844.76228.4073.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,242.254,262.00-31.5 %0.0609.31101.2183.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,755.242,473.0079.0 %5.0829.18563.4732.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา32,889.6042,229.96-28.4 %0.0868.03204.2176.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,992.67613.0079.5 %5.0540.51175.0067.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,321.703,353.45-1.0 %0.0692.63436.5937.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา3,045.141,219.0060.0 %5.0597.55103.5382.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,648.344,721.5816.4 %5.01,187.05470.3660.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,906.382,289.0041.4 %5.0901.8144.5595.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,515.863,658.00-4.0 %0.0768.70255.6866.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 115,762.2011,017.0030.1 %5.01,191.51406.8465.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 214,733.5113,141.6110.8 %5.02,090.34765.3063.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,728.144,840.00-29.8 %0.0126.4315.4687.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา158,111.317,945.3695.0 %5.01,263.59774.3838.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา25,153.7025,642.00-1.9 %0.0857.19270.0068.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ22,951.8958.0099.7 %5.0837.95355.4157.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้24,630.858,476.0065.6 %5.0639.13312.1051.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,538.84957.0073.0 %5.01,396.281,292.647.4 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,334.951,908.0042.8 %5.0711.65289.5359.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,805.371,126.0059.9 %5.0578.54182.8568.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา15,989.478,311.4748.0 %5.04,160.184,418.06-6.2 %0.0
รวม 526,207 304,932 42.05 % 47,705 49,406 -3.56 %