จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,922.39736.0074.8 %5.0667.6995.6085.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย20,260.7315,881.0021.6 %5.070.39185.19-163.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,461.1412,488.06-93.3 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,824.764,347.00-13.7 %0.01,009.99280.0472.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,453.662,882.0016.6 %5.0876.9148.1394.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย24,247.8614,837.4038.8 %5.03,196.83615.7180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,852.252,568.0047.1 %5.0370.0130.5491.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,650.06908.0080.5 %5.0335.1135.9189.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,228.201,323.0068.7 %5.0399.8947.9188.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,249.731,319.0069.0 %5.0418.1139.3090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,221.55570.0086.5 %5.0544.2579.7785.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ4,065.17771.0081.0 %5.0590.033.9999.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,966.60568.0085.7 %5.0344.9847.6786.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,221.55669.0084.2 %5.0419.3357.3486.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง4,117.431,033.0074.9 %5.0393.2591.1276.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,637.87758.0079.2 %5.0244.4281.1266.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,228.20993.0076.5 %5.0267.0623.5891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,917.04350.0091.1 %5.0599.5166.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น4,193.68380.0090.9 %5.0484.5176.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล4,029.01610.0084.9 %5.0252.7119.1892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,228.20250.0094.1 %5.0439.3123.7594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,927.62210.0094.7 %5.0177.1161.7565.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย14,488.4850,877.80-251.2 %0.02,532.75392.3084.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน17,876.317,265.0059.4 %5.01,409.53511.5063.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ12,371.2826,210.09-111.9 %0.01,608.02287.1582.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย9,261.4610,686.56-15.4 %0.02,055.872,629.09-27.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,783.312,134.8655.4 %5.0667.7060.2491.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย5,015.302,228.0055.6 %5.01,371.291,185.0513.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,611.362,401.0047.9 %5.0933.92144.1184.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,418.483,859.68-12.9 %0.0857.86322.3462.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,811.22537.0095.0 %5.03,805.341,926.2749.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,174.771,943.0038.8 %5.0723.73475.0034.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,887.021,337.0077.3 %5.01,823.171,292.0029.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย5,425.484,810.3211.3 %5.01,485.39407.0072.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,596.5114,738.00-163.3 %0.01,390.31175.7587.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,614.973,260.929.8 %4.5914.90831.799.1 %4.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)11,119.1816,587.41-49.2 %0.03,968.73636.5084.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,990.486,940.00-73.9 %0.090.4553.2041.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)10,159.40253.0097.5 %5.0496.550.09100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,495.37882.0074.8 %5.0895.8925.3597.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,046.711,252.0058.9 %5.0705.73120.1683.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,199.515,947.00-41.6 %0.01,086.05697.7735.8 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,329.3140,305.10-449.9 %0.02,341.112,739.85-17.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย6,266.11837.8686.6 %5.01,979.80575.7070.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,786.763,682.002.8 %1.01,009.99380.0062.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย19,118.4512,272.6435.8 %5.03,244.39172.2194.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย11,491.491,276.0088.9 %5.0838.84275.5067.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,453.382,075.0053.4 %5.01,143.09543.5452.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,398.313,452.0021.5 %5.01,238.18315.2674.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย9,582.805,418.0043.5 %5.01,485.39816.4845.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,729.514,748.51-27.3 %0.0895.8982.6590.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,861.728,384.0039.5 %5.0538.75257.4052.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,220,434.30124,989.0096.1 %5.028,171.12665.4597.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,627.9977.5897.9 %5.0629.83216.3865.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย9,307.34376.1096.0 %5.01,694.56204.2587.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,751.361,899.0060.0 %5.0800.81629.2521.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,884.279,568.14-39.0 %0.01,504.40651.5556.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,483.972,808.0037.4 %5.01,295.23483.5362.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย4,287.928,627.36-101.2 %0.01,200.15201.4183.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย9,369.222,806.8070.0 %5.01,567.36139.5091.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 126,142.4318,678.2428.6 %5.0899.31765.4614.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 229,149.7019,249.9534.0 %5.02,694.62948.9764.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 318,698.1215,066.4219.4 %5.02,718.27488.2082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 436,779.1610,858.2070.5 %5.01,933.051,162.9639.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)38,965.313,981.0089.8 %5.03,276.74281.3891.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย18,444.295,704.2269.1 %5.0406.44617.57-51.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย16,532.5739,552.00-139.2 %0.0808.91715.4311.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย33,403.0519,560.0041.4 %5.01,032.43575.9344.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย152,410.9242,380.0072.2 %5.01,120.96397.2564.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย23,660.4730,000.00-26.8 %0.0981.632,042.50-108.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย18,987.9812,117.0036.2 %5.0831.98430.7248.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง23,680.9610,757.0054.6 %5.0851.18570.0033.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง105,896.328,700.0091.8 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย18,556.6922,281.39-20.1 %0.02,403.932,748.78-14.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,739.363,470.007.2 %3.5990.97498.7549.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,113.97732.0076.5 %5.0743.76293.5560.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 52,184.3912,372.0076.3 %5.04,880.415,902.43-20.9 %0.0
รวม 4,237,761 737,665 82.59 % 120,028 42,781 64.36 %