จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,966.64953.0067.9 %5.0686.18147.7378.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,289.807,946.4940.2 %5.070.6745.6435.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,181.553,078.0078.3 %5.085.3585.97-0.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน19,551.6716,483.2315.7 %5.0126.30522.47-313.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,447.342,131.0052.1 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,336.081,869.0020.0 %5.0271.27106.2860.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,049.462,084.0048.5 %5.0468.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,429.498,396.300.4 %0.51,209.73543.4055.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง4,131.53825.0080.0 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย4,037.40648.0084.0 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,009.54248.0093.8 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย4,016.15409.0089.8 %5.0552.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,962.56376.0090.5 %5.0697.800.9599.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,285.443,424.0035.2 %5.01,117.04158.1185.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน5,076.293,810.0024.9 %5.0621.01262.2057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน5,110.155,268.37-3.1 %0.01,047.49786.6024.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,008.911,643.0045.4 %5.0686.18133.7480.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,297.992,383.0044.6 %5.01,199.61244.1279.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,323.431,723.0048.2 %5.0506.13133.2473.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,065.171,308.0057.3 %5.0724.21182.9274.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,339.933,199.0040.1 %5.01,598.94889.7344.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,209.454,888.00-121.2 %0.0472.500.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,567.212,284.0050.0 %5.01,275.68750.4441.2 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน4,433.492,299.6948.1 %5.0895.3681.9690.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,899.537,272.62-86.5 %0.0990.44189.4380.9 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 67,274.0433,478.9950.2 %5.0462.38142.4069.2 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 41,600.187,195.0082.7 %5.0446.5889.0080.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,916.033,357.0014.3 %5.0990.4324.1297.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,292.471,130.0065.7 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,449.00980.0071.6 %5.0876.344.7599.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,148.68579.0081.6 %5.0743.23315.5857.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,564.263,960.00-11.1 %0.0933.39584.4537.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ25,557.51ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,050.74ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,336.321,363.0074.5 %5.01,598.95163.4089.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,150.331,886.00-64.0 %0.0624.640.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,883.584,731.5619.6 %5.01,066.50167.2084.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,992.292,691.0075.5 %5.0762.2488.3588.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,698.073,528.004.6 %2.0952.41589.1238.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,779.152,887.0023.6 %5.0914.37103.7888.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,849.622,043.0046.9 %5.0800.2877.6090.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,945.531,099.0062.7 %5.0554.860.9599.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน13,295.462,194.4083.5 %5.0353.76318.809.9 %4.5
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 25,814.0624,822.833.8 %1.5895.17371.1658.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน588.281,081.00-83.8 %0.0629.13132.6378.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,437.631,296.0062.3 %5.0857.3387.8489.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,969.34732.0075.3 %5.0686.1845.0193.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,765.424,327.86-14.9 %0.0952.4186.0891.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,103.841,515.0051.2 %5.0838.3050.8893.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,551.893,769.93-6.1 %0.0544.16103.7580.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 116,177.8914,954.257.6 %3.52,098.45345.7583.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 227,532.7013,534.0850.8 %5.02,257.11695.0569.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,602.402,348.4085.9 %5.0223.8959.6573.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน41,194.3112,417.5269.9 %5.0817.39444.4045.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง12,078.396,629.9945.1 %5.01,190.23607.5949.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,784.2612,896.06-90.1 %0.01,999.551,340.1433.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,463.371,881.0045.7 %5.0876.34156.1482.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,823.60727.0074.3 %5.0629.13190.6569.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน43,962.3611,421.0074.0 %5.03,759.984,768.13-26.8 %0.0
รวม 530,051 272,407 48.61 % 48,185 17,427 63.83 %