จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,981.651.00100.0 %5.0263.990.9599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์13,455.464,353.3167.6 %5.090.14143.72-59.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์10,515.8512,803.66-21.8 %0.043.8049.32-12.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,510.9613,254.99-140.5 %0.01,355.93507.5862.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,471.272,340.0032.6 %5.0805.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์68,744.3036,702.9846.6 %5.04,418.431,818.9958.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,474.872,643.6823.9 %5.0709.93717.29-1.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,154.972,597.6917.7 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,095.15827.0073.3 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,742.892.0099.9 %5.0329.68190.0042.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,736.43610.0077.7 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์5,040.612,375.0052.9 %5.01,280.791,135.2511.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,270.651,439.0056.0 %5.0786.280.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,558.331,631.0054.2 %5.0805.39472.5441.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,432.356,507.94-1.2 %0.01,851.273,791.05-104.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,903.354,500.0023.8 %5.02,058.062,565.00-24.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,015.425,000.00-65.8 %0.0667.71816.74-22.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,398.354,516.0916.3 %5.01,217.531,161.164.6 %2.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,777.246,693.87-40.1 %0.01,166.70292.9574.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,227.2320,838.00-85.6 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,840.438,201.16-4.6 %0.02,024.44186.2090.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,099.222,264.0044.8 %5.0919.49308.0366.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)91,643.707,994.0091.3 %5.04,619.90600.2387.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,378.7311,194.821.6 %0.53,824.372,178.2243.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,113.661,359.0067.0 %5.01,014.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,385.25843.4475.1 %5.0772.54293.2862.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,188.044,207.57-0.5 %0.0995.55421.3257.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์8,653.8840,647.56-369.7 %0.01,680.131,183.7729.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,628.647,947.0037.1 %5.04,207.95113.1997.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,238.179,219.00-11.9 %0.02,421.751,153.4052.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,591.0915,175.99-99.9 %0.01,302.32136.5789.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,445.451,949.0056.2 %5.01,090.62266.6675.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,127.371.00100.0 %5.0995.540.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์4,620.111.00100.0 %5.01,223.73161.7586.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,664.724,411.005.4 %2.51,242.77535.8456.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์6,080.914,786.0021.3 %5.01,033.59223.4178.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์341,493.0929,572.0091.3 %5.0886.63510.1742.5 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์60,393.9614,016.3976.8 %5.0719.35288.4259.9 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 80,899.9177,853.003.8 %1.51,428.55536.0262.5 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 16,286.4819,581.00-20.2 %0.0632.56550.1513.0 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,619.924,632.20-76.8 %0.0347.072.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,170.831,118.0064.7 %5.0615.23311.5249.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,989.433,165.0020.7 %5.0900.4789.8790.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์29,453.3321,800.0026.0 %5.01,846.67266.5385.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,427.672,664.0022.3 %5.01,045.48213.2379.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์6,045.229,256.50-53.1 %0.01,337.84396.1370.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,765.042,864.5039.9 %5.01,299.80548.3357.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,923.726,459.64-64.6 %0.0862.43388.7754.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์38,257.151.00100.0 %5.01,193.530.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)13,790.3316,598.62-20.4 %0.02,608.19754.8771.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 117,093.9514,944.0712.6 %5.01,343.43323.4775.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 217,094.4313,906.2718.7 %5.01,296.62235.6081.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 328,743.9814,835.6248.4 %5.01,698.88769.5954.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,327.356,348.4813.4 %5.0276.140.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์109,226.6953,666.0050.9 %5.01,849.17657.6164.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์24,031.931.00100.0 %5.01,050.67245.7076.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์127,345.7639,860.9968.7 %5.01,049.34421.5559.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์27,028.611.00100.0 %5.0919.530.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์40,335.5411,748.3570.9 %5.0865.45310.6564.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย43,481.9614,700.0066.2 %5.0817.29415.0749.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,769.6328,709.24-108.5 %0.02,222.452,419.17-8.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์20,331.7716,418.5519.2 %5.04,157.30252.9393.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 35,722.3528,992.0018.8 %5.01,217.21614.4749.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,291.972,320.0029.5 %5.01,159.25151.0587.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์39,082.911.00100.0 %5.01,953.360.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,501.944,632.00-2.9 %0.0995.55478.8051.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,227.821,970.0039.0 %5.0634.25501.1121.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์42,111.6249,109.99-16.6 %0.04,432.773,871.7812.7 %5.0
รวม 1,568,473 761,585 51.44 % 93,607 38,452 58.92 %