จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,862.64950.0066.8 %5.0471.8457.9087.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,796.794,899.06-2.1 %0.0623.97255.5859.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,230.721,520.0053.0 %5.0681.03201.9870.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,922.4513,561.6114.8 %5.02,356.99379.2483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,580.05821.0082.1 %5.0226.1024.2389.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,195.81572.0086.4 %5.0274.1755.2579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,368.66811.0087.3 %5.0221.5134.1184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,838.37442.0090.9 %5.0216.520.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,808.54656.0086.4 %5.0235.0261.4173.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,138.58593.0085.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,218.43744.0082.4 %5.0524.0989.3882.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,261.80767.0082.0 %5.0346.930.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี5,197.568,332.50-60.3 %0.01,080.40721.7133.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี7,324.303,941.0046.2 %5.01,061.331,031.772.8 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,073.871,640.0059.7 %5.0642.96453.8229.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี8,032.062,174.0072.9 %5.0680.99388.6442.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,854.162,294.0070.8 %5.01,898.04993.2947.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,148.945,497.91-74.6 %0.0571.93909.21-59.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,472.054,296.7121.5 %5.01,441.65929.0535.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,043.004,066.2355.0 %5.0973.98175.9981.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี10,330.5510,791.00-4.5 %0.01,493.0153.0996.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,142.624,415.8928.1 %5.0795.60612.8323.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,527.02895.0074.6 %5.0795.1136.8495.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,277.481,998.0053.3 %5.0604.95184.9869.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,693.744,489.70-21.5 %0.0776.07394.7949.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี11,203.836,040.0046.1 %5.01,389.691,941.20-39.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี6,347.315,760.009.3 %4.51,099.37531.0151.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,852.952,655.0031.1 %5.0833.15344.5658.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,069.3315,886.61-57.8 %0.01,722.6646.2797.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,975.642,757.0077.0 %5.0700.03294.5457.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,979.982,843.0028.6 %5.0814.13344.8157.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,186.112,383.0043.1 %5.0795.11122.7584.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,785.081,627.3166.0 %5.0806.21472.4741.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,125.312,926.816.4 %3.0528.8844.0191.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,681.631,861.0084.1 %5.01,036.44199.5080.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี79,332.4361,827.3022.1 %5.0762.72498.7934.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,567.621,571.0056.0 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,584.732,171.0039.4 %5.0533.28105.0680.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี15,239.081,931.0087.3 %5.05,130.76137.8197.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี6,349.535,015.3421.0 %5.0814.12239.9370.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี7,192.013,054.0057.5 %5.0795.1120.8697.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,019.84301.3895.7 %5.01,289.5366.7694.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 210,010.6213,248.00-32.3 %0.01,598.44685.1057.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 132,191.3813,693.6857.5 %5.0927.34471.9449.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,805.814,038.9130.4 %5.0311.472.8599.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี63,722.5537,640.0040.9 %5.01,219.85539.1255.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี37,640.3927,488.2327.0 %5.0838.851,146.03-36.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี19,575.928,563.2356.3 %5.0716.93231.1967.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี10,539.6523,069.87-118.9 %0.01,760.681,277.3127.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,832.782,977.0038.4 %5.0883.17531.0539.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,916.721,566.0046.3 %5.0528.88374.6129.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,384.3513,000.0025.2 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 540,453 347,064 35.78 % 51,942 20,385 60.75 %