จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,817.461,363.0051.6 %5.0510.42120.4376.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,493.554,864.6048.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,269.522,781.0014.9 %5.0681.58297.7456.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร4,023.892,573.0036.1 %5.0757.6455.0592.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร12,851.489,456.7026.4 %5.02,069.75339.1583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,472.671,529.0072.1 %5.0390.9746.2788.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,351.55842.0084.3 %5.0467.5048.9789.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,012.77769.0080.8 %5.0322.8162.6080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,198.99525.0087.5 %5.0253.3133.9186.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,163.391,227.0070.5 %5.0303.0539.6986.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,075.12700.4982.8 %5.0360.4761.5282.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,176.40748.0082.1 %5.0268.9564.0876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี4,098.63559.0086.4 %5.0364.7269.1381.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,888.268,366.14-71.1 %0.01,290.081,013.0721.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,461.392,709.0039.3 %5.01,137.961,063.846.5 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,579.442,318.0035.2 %5.0757.6384.8988.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 433,367.7942,769.91-28.2 %0.05,928.685,122.4013.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,901.362,300.0020.7 %5.0548.47242.2555.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,749.882,420.0057.9 %5.01,632.38465.5071.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,446.845,077.00-107.5 %0.0589.97370.4437.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,357.311,915.0064.3 %5.01,480.24819.8544.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร5,055.342,420.0052.1 %5.01,328.12571.9056.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,607.8319,070.00-64.3 %0.05,808.10104.5098.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร4,065.452,980.0326.7 %5.01,213.53107.0391.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,188.64529.0075.8 %5.068.9221.7068.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,620.401,560.0056.9 %5.0776.6633,280.40-4,185.1 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,199.961,159.0063.8 %5.0662.56282.3257.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,685.603,687.58-0.1 %0.0525.40294.5043.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,527.115,040.008.8 %4.01,252.06627.0049.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,230.517,131.00-68.6 %0.01,042.88744.8028.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,461.122,215.0036.0 %5.0719.61285.0060.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร18,137.6024,845.54-37.0 %0.02,088.76200.7490.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร15,163.9616,341.99-7.8 %0.02,257.442,617.90-16.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,978.342,141.0082.1 %5.0795.67287.8563.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,521.863,150.0010.6 %5.0776.67418.0546.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,603.373,687.0019.9 %5.0947.80412.7156.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,494.732,770.4038.4 %5.01,023.86492.0151.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,801.813,540.0026.3 %5.0719.6163.9391.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร37,884.643,390.0091.1 %5.0932.14462.7750.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 74,393.8336,500.0050.9 %5.01,311.251.9599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,954.241,161.0060.7 %5.0568.860.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,605.341,890.0047.6 %5.0795.67456.0042.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,821.071,382.0051.0 %5.0605.51454.3125.0 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,316.926,625.28-24.6 %0.01,137.95205.1982.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,134.443,184.0023.0 %5.01,099.92377.1065.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,223.728,623.30-104.2 %0.0954.32331.7165.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)21,165.0313,690.1435.3 %5.02,808.42687.8075.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 146,264.4418,980.8959.0 %5.01,640.07600.5263.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2ไม่ครบ13,880.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ851.89ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร76,564.891.00100.0 %5.01,510.610.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร24,462.841.00100.0 %5.0906.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรไม่ครบ9,233.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ452.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,996.5923,779.87-18.9 %0.01,876.351,500.8520.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,513.021,869.0046.8 %5.0776.66655.8615.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 217,502.735,473.4868.7 %5.02,344.911,528.1034.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร3,152.05965.0069.4 %5.0643.55188.7570.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร12,640.039,121.9127.8 %5.03,233.411,969.5039.1 %5.0
รวม 600,697 334,718 44.28 % 65,270 60,656 7.07 %