จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,917.36708.0075.7 %5.0360.32145.9659.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา6,202.676,679.98-7.7 %0.0778.72309.5060.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,454.192,158.0437.5 %5.0493.4053.3989.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,546.562,691.0024.1 %5.0588.48100.3682.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา224,939.7322,369.2010.3 %5.02,307.40401.3682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา119,493.2316,740.0014.1 %5.02,742.25496.3581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา5,051.532,118.0058.1 %5.0220.1662.5471.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,450.901,045.0076.5 %5.0370.5733.6690.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,602.51820.0085.4 %5.0324.2441.3487.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,615.331,906.0058.7 %5.0223.2386.0161.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,332.60639.0085.3 %5.0225.5948.3478.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,800.44528.0086.1 %5.0186.6545.3875.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,405.35899.0083.4 %5.0222.2859.5073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,346.52582.0086.6 %5.0285.45103.3263.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,216.97433.0089.7 %5.0146.144.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,701.38672.0081.8 %5.0194.6110.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,200.66762.0081.9 %5.0129.7187.2632.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,437.48833.0081.2 %5.0288.7247.4083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,840.02647.0083.2 %5.0193.3859.9169.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,351.73813.0081.3 %5.0173.0220.4188.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,968.841,645.0066.9 %5.0322.8563.3680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,244.044,079.0034.7 %5.0283.8653.4481.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 15,017.568,698.56-73.4 %0.01,005.04296.2170.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,505.815,096.00-45.4 %0.0649.09722.00-11.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,287.202,905.0011.6 %5.0493.44231.3653.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,775.152,526.0047.1 %5.0968.84723.4925.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,535.702,450.0030.7 %5.0588.48170.9970.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,320.242,704.0037.4 %5.0950.85215.5777.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,440.931,699.0050.6 %5.0512.45259.9349.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,125.804,086.0020.3 %5.01,327.64439.4366.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,602.672,050.0921.2 %5.0518.30422.1718.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,764.983,685.7722.6 %5.01,284.91812.5336.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,252.622,581.0039.3 %5.0854.7452.3893.9 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,503.6628.1899.4 %5.0911.77156.7582.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,537.5321,802.00-189.2 %0.01,325.20134.3389.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,875.784,179.0014.3 %5.0968.82327.5566.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,780.411,435.0062.0 %5.0672.9950.3792.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,442.402,249.5034.7 %5.0562.04487.7713.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,408.302,289.0048.1 %5.0736.88386.1147.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,605.393,144.0043.9 %5.01,330.14380.7171.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,106.219,118.00-78.6 %0.01,120.96741.0333.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,872.783,570.0026.7 %5.0911.75149.4483.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,557.2211,584.36-35.4 %0.01,820.9572.7196.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,926.964,034.0066.2 %5.0645.55284.8555.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,572.126,789.00-48.5 %0.0797.68458.5942.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,705.496,010.0022.0 %5.01,254.06153.9887.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,349.773,883.8927.4 %5.01,158.96444.5061.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,286.498,817.00-40.3 %0.0854.7850.5494.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,548.817,756.009.3 %4.5376.75160.0357.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13,881.1610,436.0024.8 %5.0542.16197.3163.6 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 44,848.9756,664.00-26.3 %0.0627.45521.7416.8 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 84,001.94108,824.00-29.5 %0.01,163.01752.6035.3 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 46,607.971.00100.0 %5.0590.250.9599.8 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 155,757.4130,666.2180.3 %5.07,874.84165.7597.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,446.971,364.0060.4 %5.0281.77288.35-2.3 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,846.215,044.00-4.1 %0.0968.96125.3287.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,117.023,617.0029.3 %5.0702.57390.3444.4 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,345.6110,718.00-68.9 %0.01,577.35222.7685.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,330.832,452.0043.4 %5.0797.810.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา27,737.536,589.2076.2 %5.01,360.08750.5044.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา42,803.863,772.3691.2 %5.0748.81106.4985.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,552.6328,511.38-38.7 %0.06,540.5291.8298.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑9,651.8316,118.45-67.0 %0.01,944.06658.5866.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 220,348.7714,936.8826.6 %5.02,574.68402.4784.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,201.525,795.13-382.3 %0.0262.41477.96-82.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา75,782.6460,756.0019.8 %5.01,417.80766.2146.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์26,368.8717,676.0033.0 %5.0616.61338.8145.1 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา20,407.7150,495.48-147.4 %0.0447.5267.0085.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 26,510.7524,549.407.4 %3.5618.71123.6980.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 19,288.3215,862.2517.8 %5.0658.18875.42-33.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา154,560.3920,740.0086.6 %5.0523.8523.6295.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 21,822.3111,550.0047.1 %5.0463.18270.0741.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 43,265.4619,255.0155.5 %5.0530.00874.95-65.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,164.0125,152.17-147.5 %0.01,517.811,592.75-4.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,053.111,830.0054.8 %5.0778.64632.7018.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,420.102,840.0017.0 %5.0417.37311.0225.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,620.4826,776.59-36.5 %0.03,381.956,370.55-88.4 %0.0
รวม 1,192,572 787,930 33.93 % 75,592 28,519 62.27 %