จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,804.37748.0073.3 %5.0635.02443.3630.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก21,729.5411,584.0046.7 %5.067.0362.157.3 %3.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด22,684.6326,562.19-17.1 %0.089.82182.06-102.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,533.4610,659.00-1.2 %0.034.8435.11-0.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,658.065,899.17-61.3 %0.0996.33485.3951.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,468.132,335.0032.7 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก19,006.0310,375.0045.4 %5.02,802.852,081.4525.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด39,697.7328,343.0028.6 %5.02,877.471,075.4062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,036.526,376.75-26.6 %0.01,186.491,413.60-19.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก2,525.293,432.43-35.9 %0.0539.96623.44-15.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,515.012,170.0038.3 %5.0901.2590.8089.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,481.291,670.0052.0 %5.0882.24878.580.4 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก4,027.103,743.007.1 %3.51,205.511,707.15-41.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,358.203,476.55-47.4 %0.0608.40417.0531.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,463.085,739.00-5.1 %0.01,566.811,141.0027.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)12,581.423,993.3068.3 %5.01,110.43445.6359.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,833.099,516.8825.8 %5.01,086.51157.3585.5 %5.0
ท่าอากาศยานตาก22,958.317,936.0065.4 %5.0176.309.0094.9 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด67,082.2294,024.79-40.2 %0.01,208.00280.4076.8 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,286.961,840.0057.1 %5.01,148.46361.5168.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)16,174.2512,911.7720.2 %5.05,314.29949.7182.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,352.87815.0075.7 %5.097.232.8597.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,286.18300.0076.7 %5.033.8227.5518.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,286.181.0099.9 %5.082.552.8596.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,126.371,469.9653.0 %5.0958.31232.1175.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,416.83579.0083.1 %5.0298.17337.25-13.1 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก4,096.905,332.10-30.1 %0.01,110.43488.4256.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,948.2227,715.00-178.6 %0.01,795.012,186.70-21.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก15,386.079,177.0040.4 %5.02,251.39327.5185.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,380.813,037.00-119.9 %0.0920.26117.9087.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก117,250.098,546.3692.7 %5.04,629.28130.2997.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก9,365.122,640.0071.8 %5.0959.15171.4382.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,765.924,179.2427.5 %5.0811.28442.4545.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,772.282,689.0028.7 %5.0996.33303.7869.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,585.652,190.9638.9 %5.0706.17154.7978.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,321.333,191.703.9 %1.5787.1652.9293.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก11,831.924,523.2061.8 %5.0504.54253.6549.7 %5.0
เรือนจำกลางตาก 42,894.2752,097.88-21.5 %0.01,144.292.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก3,050.271,147.0062.4 %5.0673.05139.4279.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,559.104,771.0527.3 %5.01,890.06314.0783.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,399.281,120.0067.1 %5.0545.64505.007.4 %3.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก6,177.065,792.586.2 %3.01,091.41229.8678.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,243.641.00100.0 %5.01,338.612.8599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก23,986.015,798.7075.8 %5.08,792.90365.4095.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 117,209.4512,765.8125.8 %5.05,683.16483.3091.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 32,252.2611,632.3663.9 %5.02,762.78616.8777.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก5,984.971.00100.0 %5.0328.641.8599.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก7,012.053,807.9145.7 %5.0414.61528.14-27.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด233.583,127.00-1,238.7 %0.0949.63710.2625.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก21,585.6023,507.52-8.9 %0.01,094.781,278.01-16.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก49,974.881.00100.0 %5.01,368.170.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก17,483.8422,824.40-30.5 %0.01,368.112,202.25-61.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,225.053,309.8821.7 %5.01,167.47593.6349.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,939.161,048.0064.3 %5.0692.08100.7085.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก45,309.4316,464.0063.7 %5.06,433.734,874.6724.2 %5.0
รวม 778,597 498,939 35.92 % 80,038 31,024 61.24 %