จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,880.30978.0066.0 %5.0482.43103.9278.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,992.045,136.5142.9 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,399.562,311.0032.0 %5.0672.60157.3276.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,532.472,700.0023.6 %5.0672.570.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,344.909,881.6039.5 %5.01,870.60385.6679.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย5,022.822,547.0049.3 %5.0250.2052.2579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,768.481,114.0076.6 %5.0328.1455.1083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,373.13947.0078.3 %5.0261.6532.3487.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,347.481,130.0074.0 %5.0468.51103.4777.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย5,106.57835.0083.6 %5.0296.0043.7085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,322.731,044.0075.8 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,187.31642.0084.7 %5.0224.8895.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,320.89766.0082.3 %5.0289.79114.0060.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,238.58767.0081.9 %5.0345.94127.9163.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,523.6510,115.98-83.1 %0.01,452.251,871.32-28.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,652.471,777.5051.3 %5.0615.5792.5385.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,492.592,269.0049.5 %5.01,090.27859.2521.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,594.272,090.0041.9 %5.0748.66114.2484.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,511.53759.0078.4 %5.0710.63544.5423.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,722.055,003.0035.2 %5.02,307.971,725.4225.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,417.503,864.28-59.8 %0.0526.97209.8560.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,331.424,365.00-0.8 %0.01,128.98582.1948.4 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย3,050.174,711.00-54.5 %0.0501.4595.6480.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย7,234.8413,250.00-83.1 %0.01,471.27327.7577.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,837.682,784.3427.4 %5.0824.72297.9263.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย4,033.40644.0084.0 %5.074.5641.5244.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,585.231,249.0065.2 %5.0748.6645.1594.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,138.45787.0074.9 %5.0577.52345.1940.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,851.932,684.4030.3 %5.0824.72408.5050.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย9,050.5032,591.00-260.1 %0.01,262.092,818.53-123.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย5,082.596,624.00-30.3 %0.01,376.19410.0270.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,838.172,684.0054.0 %5.0805.71306.8561.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,903.1816,294.58-176.0 %0.01,224.06132.4089.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,598.35440.0087.8 %5.0748.66415.1544.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,914.675,832.60-49.0 %0.0862.76721.6116.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย5,174.336,314.00-22.0 %0.01,338.16206.3284.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,332.722,440.0054.2 %5.0602.85183.5169.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,261.202,541.0022.1 %5.0615.5545.2692.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,648.871,919.0083.5 %5.0729.64304.8058.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย36,379.1029,076.0020.1 %5.0734.95426.5542.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,932.841,347.0054.1 %5.0501.4532.0893.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,329.623,665.8815.3 %5.0767.67323.5857.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,333.071,494.3055.2 %5.0596.53148.1475.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย5,158.675,086.201.4 %0.5928.70237.7074.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,643.244,176.00-14.6 %0.0710.63186.2973.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,624.157,331.60-30.4 %0.01,674.631,250.9525.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,725.645,351.80-43.6 %0.0748.66241.1867.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)62,843.9610,971.1282.5 %5.03,681.52935.5174.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 117,914.1119,575.03-9.3 %0.02,008.06590.7570.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 233,168.4215,823.0652.3 %5.02,105.88547.6674.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,772.695,855.50-230.3 %0.0106.64583.12-446.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย63,171.4044,680.0029.3 %5.01,217.22264.4578.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย26,357.0331,526.00-19.6 %0.0793.52251.9868.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย17,074.9417,043.920.2 %0.5783.550.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย26,250.9622,616.0013.8 %5.0630.06360.3642.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย45,799.7910,809.5276.4 %5.0831.59196.6576.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง64,698.9721,804.0066.3 %5.0771.42764.500.9 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,241.9820,844.59-152.9 %0.01,430.151,182.8817.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,922.374,070.00-3.8 %0.0767.68350.1054.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,439.891,517.0055.9 %5.0520.46201.7861.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย30,652.1717,195.9043.9 %5.04,400.205,879.65-33.6 %0.0
รวม 669,054 466,693 30.25 % 56,339 29,382 47.85 %