จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,938.35920.0076.6 %5.0160.7640.2075.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4742,662.506,710.6099.1 %5.03,624.68239.9193.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก238,677.6620,131.8291.6 %5.0301.0135.8088.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,813.206,362.97-66.9 %0.0898.36270.7169.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,384.042,717.2819.7 %5.0746.2459.0092.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,748.092,671.0028.7 %5.0551.4977.8785.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 718,237.8622,960.00-25.9 %0.03,696.16153.1895.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก27,630.8327,979.00-1.3 %0.03,085.21932.2769.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,532.0510,990.40-98.7 %0.02,223.781,745.8321.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก7,162.369,875.00-37.9 %0.01,697.041,665.751.8 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,293.911.00100.0 %5.0285.24178.1837.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,509.882,499.0044.6 %5.01,164.571,208.30-3.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,268.631,962.0040.0 %5.0477.47184.8961.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 321,483.8194,569.20-340.2 %0.07,601.173,578.0052.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,214.761,806.0065.4 %5.01,924.44247.0587.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,540.311,728.0051.2 %5.0822.28587.1928.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,746.294,736.0017.6 %5.01,639.992,496.43-52.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 66,197.056,599.45-6.5 %0.02,319.491,484.2236.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,251.054,545.0013.4 %5.01,449.83117.3491.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 32,361.5725,680.0920.6 %5.02,120.79594.3072.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,339.447,291.97-211.7 %0.0583.91642.01-10.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,643.956,310.00-11.8 %0.01,563.92772.9550.6 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,343.363,616.0016.7 %5.01,107.52602.7345.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,743.984,179.0011.9 %5.01,830.152,464.00-34.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก16,419.6824,662.32-50.2 %0.02,093.91242.1188.4 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก210,410.23137,406.1934.7 %5.01,080.28536.4050.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 13,420.859,781.0027.1 %5.04,467.045,157.40-15.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,687.624,318.17-17.1 %0.0898.35354.3560.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,852.648,192.207.5 %3.51,469.0463.6595.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)20,587.2320,316.001.3 %0.55,759.032,192.3361.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 99,306.389,357.00-0.5 %0.03,404.37621.3081.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,624.21378.0089.6 %5.079.502.8596.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก753,888.754,923.0099.3 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,755.241,691.0055.0 %5.0860.321.9099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,145.62293.0090.7 %5.0669.96285.0057.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,293.064,791.00-11.6 %0.0757.10368.2151.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,576.4933,742.55-293.4 %0.02,058.341,852.5010.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,592.365,975.00-30.1 %0.0817.71794.892.8 %1.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,895.401,639.0066.5 %5.0483.67263.0845.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,476.2318,903.30-152.8 %0.01,659.0093.1994.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,206.0213,673.833.7 %1.52,303.231,479.1535.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,789.922,278.0039.9 %5.0628.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,424.834,726.00-6.8 %0.01,145.56738.8435.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,795.182,978.0021.5 %5.0898.36106.6988.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,880.854,492.008.0 %4.01,088.53267.0075.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,167.205,492.00-6.3 %0.0762.04109.0685.7 %5.0
สพ.พิษณุโลก27,463.368,610.0068.6 %5.0547.87211.8561.3 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 114,150.64130,696.00-14.5 %0.01,846.231,027.6044.3 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 77,810.8867,542.2813.2 %5.01,453.72745.3348.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก27,874.0023,664.2215.1 %5.0881.27817.757.2 %3.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 616,212.4018,195.00-12.2 %0.03,180.512,608.3318.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,193.51500.0084.3 %5.0689.18196.7971.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,081.532,320.0043.2 %5.0974.41351.6563.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก24,154.8920,750.0014.1 %5.02,164.28788.5063.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,520.201,973.0044.0 %5.0689.1791.6586.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,820.062,490.0063.5 %5.01,487.84349.2276.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,867.582,094.0045.9 %5.01,002.260.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,233.523,488.0017.6 %5.0898.35128.0385.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)19,495.3411,696.0040.0 %5.03,323.81607.1581.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 148,087.1514,939.0068.9 %5.01,169.44344.3270.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 248,459.3115,454.6368.1 %5.02,598.00546.8879.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 333,316.537,855.0076.4 %5.02,023.29460.6777.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 782,340.956,975.8091.5 %5.0365.42545.00-49.1 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล32,170.2614,904.4253.7 %5.0314.461,134.77-260.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก81,417.3847,898.9941.2 %5.01,776.71106.7994.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,304.0515,084.0025.7 %5.0841.99188.4077.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก128,370.7846,616.3163.7 %5.01,039.07180.5882.6 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก371,696.3416,915.3995.4 %5.04,804.58580.1387.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก25,839.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5938.51221.2976.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย37,956.2111,639.1169.3 %5.01,014.80256.6674.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,666.1539,819.00-113.3 %0.02,346.381,746.3225.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก18,841.9311,381.0039.6 %5.03,465.53343.7990.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก23,215.135,800.0075.0 %5.02,418.44593.8975.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,605.881.00100.0 %5.01,390.46145.5189.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก32,698.2316,676.0949.0 %5.02,017.43515.1974.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,723.573,282.0011.9 %5.0879.35389.2355.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)5,267.079,354.00-77.6 %0.01,269.5863.3995.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,725.49822.0069.8 %5.01,272.351.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,313.581,394.0057.9 %5.0483.57223.9753.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 657,436.0250,196.2012.6 %5.011,793.219,310.0321.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก59,709.5020,628.0065.5 %5.012,221.425,509.7754.9 %5.0
รวม 3,722,120 1,248,504 66.46 % 149,461 67,243 55.01 %