จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,692.241,160.0056.9 %5.0447.45138.8469.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,213.542,511.0021.9 %5.0543.73188.1565.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,361.742,392.0028.8 %5.0599.570.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร24,751.2318,197.0026.5 %5.02,710.35679.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,524.431.00100.0 %5.0200.9759.8570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,280.961,181.0072.4 %5.0273.23130.1052.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,234.94980.0076.9 %5.0368.7784.3177.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,215.57778.0081.5 %5.0222.3885.2361.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,196.071,079.0074.3 %5.0314.25149.0252.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก4,180.99753.0082.0 %5.0262.93106.6759.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน4,128.01822.0080.1 %5.0201.34106.3147.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,281.69600.0086.0 %5.0178.66105.3341.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,493.86598.0086.7 %5.0221.1752.5776.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,567.613,038.0033.5 %5.01,055.96989.416.3 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร4,046.952,144.0047.0 %5.0633.11859.64-35.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,448.822,085.0039.5 %5.0637.61104.5083.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,350.101,465.0056.3 %5.0561.54445.5520.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,376.812,847.0047.1 %5.01,374.611,350.981.7 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,439.245,423.00-122.3 %0.0504.51682.83-35.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,760.851,712.0064.0 %5.01,132.02664.9441.3 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,995.813,832.004.1 %2.0822.2485.2689.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,579.728,913.00-17.6 %0.01,379.23115.0591.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,597.751,425.0060.4 %5.0694.6592.1486.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,856.67851.0054.2 %5.050.6052.63-4.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,688.651,005.0072.8 %5.0732.690.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,148.491,598.0049.2 %5.0523.51296.0343.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร4,029.124,059.00-0.7 %0.0846.78209.2275.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร13,581.528,796.8035.2 %5.01,230.73561.1054.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร7,147.917,105.000.6 %0.51,360.21782.2642.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,733.072,609.0030.1 %5.0732.69579.1821.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร329,985.2513,608.9495.9 %5.0123,880.30124.7799.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,732.983,031.8918.8 %5.0694.65285.9558.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,977.692,910.0075.7 %5.0903.83596.8534.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,670.784,087.0012.5 %5.01,074.97227.3678.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,030.062,480.0038.5 %5.0846.78344.9959.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,352.405,398.00-61.0 %0.0580.5690.3184.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,869.472,941.0075.2 %5.0751.70311.6058.5 %5.0
รจจ.พิจิตร 39,791.3035,370.4211.1 %5.0742.81408.1145.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,938.461,102.0062.5 %5.0447.45114.8974.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,761.901,856.2050.7 %5.0732.69219.8270.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,373.491,072.8068.2 %5.0499.13315.2236.8 %5.0
สปส.จ.พิจิตร7,272.136,542.5810.0 %5.0903.83498.7344.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร4,039.294,490.60-11.2 %0.0846.81482.5743.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,485.375,634.00-25.6 %0.0770.72172.5977.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 131,812.6518,684.1041.3 %5.01,197.96132.1789.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 223,432.2915,434.1334.1 %5.01,290.66301.6076.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,556.986,147.36-10.6 %0.0317.03119.2362.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร132,248.5034,545.0073.9 %5.0887.760.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร23,582.6515,846.0032.8 %5.0720.241,230.70-70.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร19,302.9811,968.8638.0 %5.0592.9449.4691.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร10,647.1425,263.00-137.3 %0.01,711.591,582.187.6 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,336.921,730.5248.1 %5.0656.65201.1169.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)223,618.668,732.0096.1 %5.084,328.22668.1299.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร3,142.94505.0083.9 %5.0549.47197.3164.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร18,243.8419,662.00-7.8 %0.03,794.354,508.64-18.8 %0.0
รวม 1,083,111 339,003 68.70 % 249,941 22,942 90.82 %