จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,387.52314.0090.7 %5.0533.82118.1877.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์21,644.7714,874.8831.3 %5.081.9557.0030.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์6,981.874,048.8942.0 %5.0185.0649.2073.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,885.683,818.2535.1 %5.0895.12363.6159.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,110.532,585.7016.9 %5.0800.4033.8395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์13,580.8211,338.0016.5 %5.02,947.55713.2975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์4,983.730.01100.0 %5.0422.43112.4873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,410.81843.0080.9 %5.0423.2787.8079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,361.45851.0084.1 %5.0285.9293.0167.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,160.52560.0086.5 %5.0416.3590.3578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,772.15923.0080.7 %5.0345.3345.7486.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,376.98620.0085.8 %5.0368.34106.5471.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,130.13581.0085.9 %5.0523.3789.3382.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,969.511,034.0074.0 %5.0326.82120.1863.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,465.37162.0095.3 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,860.07149.0096.9 %5.0344.05127.7662.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง4,055.30676.0083.3 %5.0329.697.2097.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,803.473,695.0036.3 %5.01,421.57831.2541.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,269.220.01100.0 %5.01,218.390.01100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,067.872,033.8833.7 %5.0838.080.01100.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,834.641,255.0067.3 %5.0704.97199.5071.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,565.343,851.0059.7 %5.02,123.88660.1668.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,926.153,940.00-104.6 %0.0517.26403.0722.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,908.883,362.7043.1 %5.01,503.64471.1368.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์3,273.265,973.00-82.5 %0.0752.97732.132.8 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,890.8915,009.00-8.0 %0.01,373.23415.4069.8 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์78,732.5537,251.6052.7 %5.0696.66144.9579.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,231.0519,175.00-44.9 %0.04,502.164,567.00-1.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,732.863,519.005.7 %2.5952.17235.1375.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,798.03839.0053.3 %5.075.5990.44-19.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,605.421,648.0054.3 %5.0914.1460.4093.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,828.361,152.6069.9 %5.0704.97413.9641.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,992.845,149.24-3.1 %0.01,028.23772.8224.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์10,709.198,175.1023.7 %5.01,503.631,284.2414.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,794.366,967.00-20.2 %0.01,062.41518.2051.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,919.234,186.0839.5 %5.01,161.350.01100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,607.1414,880.78-9.4 %0.01,164.06184.3084.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,571.113,307.0071.4 %5.0781.03659.3315.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,453.245,811.00-6.6 %0.0990.21638.8035.5 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,967.517,863.00-12.9 %0.01,902.97784.3658.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,503.901,963.5069.8 %5.0952.17308.7567.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,139.024,925.8819.8 %5.0598.2597.4083.7 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,468.433,387.0060.0 %5.02,060.57389.5581.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์60,955.1446,532.4223.7 %5.01,247.531,218.072.4 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,167.991,782.0057.2 %5.0609.89184.8669.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,664.643,491.4625.2 %5.0909.73387.9457.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,612.462,261.0051.0 %5.0819.42378.3353.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ�5,674.395,651.820.4 %0.5997.00445.5055.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์5,327.212,241.5057.9 %5.01,161.35511.0256.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์16,588.6410,750.3235.2 %5.05,363.89339.5193.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)20,560.1611,579.8643.7 %5.02,740.78691.5074.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 129,643.4023,264.7621.5 %5.01,596.33245.7784.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 226,665.0113,324.0050.0 %5.01,777.21408.2777.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 324,220.5216,513.6031.8 %5.01,839.84627.8065.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์35,997.709,835.0072.7 %5.0365.11203.2544.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,560.324,515.901.0 %0.5327.45131.8959.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์214,277.9456,277.0073.7 %5.01,824.67600.3167.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์26,243.030.01100.0 %5.01,115.850.01100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์41,159.1813,271.8867.8 %5.0837.49105.8387.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน41,584.6818,968.0054.4 %5.0944.671,187.50-25.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี23,138.3316,475.2028.8 %5.01,100.50472.4757.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์13,478.7127,334.40-102.8 %0.02,619.002,434.917.0 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,505.113,646.6019.1 %5.0952.53680.6228.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,703.051,230.0054.5 %5.0685.94261.6861.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์27,203.064,943.0081.8 %5.06,012.148,124.02-35.1 %0.0
รวม 985,662 506,589 48.60 % 77,077 36,719 52.36 %