จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,043.59426.0086.0 %5.0426.29138.7067.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,341.997,470.9047.9 %5.065.64106.01-61.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,729.626,761.99-43.0 %0.0730.53123.3583.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,521.901.00100.0 %5.0692.5196.9386.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี26,773.1221,506.7019.7 %5.02,811.84383.8086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,154.602,474.0052.0 %5.0331.5777.5276.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,329.691,881.0056.6 %5.0279.6758.9078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,909.511,117.0077.2 %5.0320.2656.3082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,236.44780.0081.6 %5.0319.1426.6091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,412.18740.0083.2 %5.0300.9763.2279.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,687.7976.0098.4 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,257.56575.0086.5 %5.0495.61125.0774.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง5,033.57522.0089.6 %5.0265.301,102.00-315.4 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,274.04405.0090.5 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,367.416,060.6627.6 %5.01,415.11746.1347.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,211.471.00100.0 %5.01,072.83419.9460.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,564.41690.0080.6 %5.0701.00175.8974.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,400.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5407.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,384.934,874.0034.0 %5.02,099.681,487.7029.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,752.299,092.00-3.9 %0.02,415.00627.0074.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,578.803,921.00-9.6 %0.0532.59577.17-8.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,797.222,858.3940.4 %5.01,768.23813.2054.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,125.332,477.9851.7 %5.01,320.04475.2664.0 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,848.432,383.0038.1 %5.0844.64110.2087.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,872.3414,808.96-36.2 %0.01,529.580.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,659.983,358.3527.9 %5.01,110.86426.1561.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,729.247,396.95-29.1 %0.01,436.10583.4459.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,849.8214,647.017.6 %3.54,901.061,709.4865.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 713,685.8911,893.2413.1 %5.03,725.512,858.5523.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี5,882.231,343.0077.2 %5.0806.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,526.871,296.0063.3 %5.0597.43462.6522.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,305.785,784.418.3 %4.0925.1881.3191.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,648.8454,814.00-870.4 %0.01,434.141,524.07-6.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,898.892,156.0044.7 %5.0825.62243.3770.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,994.841,394.0065.1 %5.0925.43167.3181.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,247.7715,244.22-64.8 %0.01,428.5657.2596.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,771.902,230.0081.1 %5.0635.45115.3481.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,887.63198.0094.9 %5.0825.62180.5078.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,414.720.00100.0 %5.0958.72327.2165.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,982.133,583.0040.1 %5.01,320.04396.9969.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,634.394,057.2028.0 %5.0920.6934.3396.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี29,777.355,507.0081.5 %5.01,026.07363.5564.6 %5.0
สพ.ราชบุรี51,415.6826,827.0047.8 %5.01,026.07165.3583.9 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 128,543.2156,515.5656.0 %5.01,673.4113,393.10-700.3 %0.0
รจก.เขาบิน 130,619.65195,384.00-49.6 %0.01,802.06975.6545.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,875.120.00100.0 %5.0445.29212.0652.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,194.595,115.301.5 %0.51,034.80322.3268.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี16,675.0129,121.02-74.6 %0.01,325.37217.5083.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี10,872.012,861.4073.7 %5.0692.51338.9751.1 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,449.864,260.0334.0 %5.01,053.80451.2557.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,756.46805.0083.1 %5.01,110.86379.5065.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,133.613,496.0015.4 %5.01,089.77739.8132.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี38,890.7120,292.2747.8 %5.04,675.87379.8591.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,928.687,730.84-56.9 %0.01,271.33105.9391.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 163,785.6719,645.2169.2 %5.01,603.55399.0075.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 228,705.9210,877.2862.1 %5.0994.70428.1357.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)12,943.9510,326.0020.2 %5.03,799.12480.5987.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,572.504,562.0018.1 %5.0316.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ137,592.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 221,144.329,648.0054.4 %5.0753.84179.8376.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม49,204.3129,823.0039.4 %5.01,054.08648.1938.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี37,588.8943,573.00-15.9 %0.0861.04244.0071.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบ16,112.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ19,730.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5565.821,158.10-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง27,855.478,618.0069.1 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี13,795.0016,470.63-19.4 %0.02,018.471,448.7528.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,614.1111,571.00-74.9 %0.02,394.3819.2099.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,537.602,046.0042.2 %5.01,272.44282.9877.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี170,649.3099,452.9941.7 %5.01,345.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,391.653,793.0013.6 %5.01,086.05500.4853.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,174.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5521.37381.9226.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,616.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,483.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 1,138,960 849,621 25.40 % 78,315 41,871 46.54 %