จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,103.14420.0086.5 %5.0452.3757.0087.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี20,646.0913,651.1333.9 %5.086.62152.00-75.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,586.292,355.0034.3 %5.0699.57123.1282.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,554.471,705.0052.0 %5.0661.5439.9094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,657.14953.3491.1 %5.02,391.44512.0578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,601.361,868.0066.7 %5.0306.3058.9080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,391.80701.0084.0 %5.0327.8566.5079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,441.95742.0083.3 %5.0336.3938.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,592.831,464.0068.1 %5.0209.6947.5077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,643.86803.0082.7 %5.0219.4870.7967.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,570.97828.0081.9 %5.0231.1447.1379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง5,025.591,030.0079.5 %5.0328.3455.1083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,730.691,181.0075.0 %5.0309.0517.1394.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,520.15891.0086.3 %5.0316.5395.0070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,240.72933.0078.0 %5.0323.0636.3988.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี10,225.845,005.3451.1 %5.01,174.971,163.391.0 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,577.551.00100.0 %5.0623.51142.5077.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,440.872,973.0033.1 %5.0965.80921.494.6 %2.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,207.341,577.0062.5 %5.0609.85282.5553.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,299.752,737.0017.1 %5.0585.48636.32-8.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,617.564,060.0012.1 %5.01,060.881,159.94-9.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,894.514,904.00-25.9 %0.0510.17541.29-6.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,763.144,321.0025.0 %5.01,441.20969.5432.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,579.744,875.6012.6 %5.01,022.85498.5551.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,880.373,603.7675.8 %5.01,669.39254.9884.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,789.2715,232.00-29.2 %0.03,673.407,104.10-93.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,854.731,855.0051.9 %5.0794.651,115.30-40.4 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,562.927,660.81-1.3 %0.02,087.74525.3574.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,739.301,302.0065.2 %5.0756.6247.5093.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,514.44941.0079.2 %5.0585.48387.3233.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,517.695,435.00-20.3 %0.0851.70298.7364.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี7,012.977,087.97-1.1 %0.01,060.88285.0073.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,427.868,410.0037.4 %5.01,289.07523.0059.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,146.781,883.0054.6 %5.0908.75138.7584.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,854.1911,228.49-43.0 %0.01,574.31109.7693.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี15,361.7716,132.23-5.0 %0.02,329.75229.2090.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี9,418.309,607.34-2.0 %0.0814.42315.4061.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,147.185,140.100.1 %0.5832.69175.9678.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,674.603,229.0043.1 %5.01,003.83458.5154.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,779.552,720.0043.1 %5.01,098.91431.6760.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,906.953,800.002.7 %1.0737.6150.1393.2 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี21,167.989,376.0055.7 %5.0509.63422.7517.0 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 80,424.8470,741.1112.0 %5.01,313.67588.5055.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,994.12851.0071.6 %5.0471.3865.5586.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี4,036.913,093.0023.4 %5.0678.7813,031.85-1,819.9 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี33,053.5418,182.0045.0 %5.01,996.61313.5084.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,984.861,372.0065.6 %5.0604.49300.6150.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,952.224,943.000.2 %0.5908.75180.0280.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี5,379.642,394.0055.5 %5.0629.06171.0072.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,758.894,280.00-13.9 %0.0870.72451.6548.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,913.925,571.00-13.4 %0.0536.84584.43-8.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,435.413,072.0063.6 %5.02,131.82313.2085.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1214,983.5321,038.2290.2 %5.0987.38272.8872.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 215,119.708,820.6641.7 %5.01,102.13118.8689.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 335,059.0411,324.5967.7 %5.01,400.41414.3970.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,915.311.00100.0 %5.0425.760.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี85,911.8862,761.0026.9 %5.01,341.47410.4569.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี123,327.6721,590.4382.5 %5.0822.54327.8560.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี31,088.2935,688.00-14.8 %0.0946.571,500.00-58.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส26,036.0313,427.0048.4 %5.0747.11176.9276.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง43,339.891.00100.0 %5.0766.160.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง79,227.4814,434.6081.8 %5.0689.63199.6271.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี22,480.7028,736.00-27.8 %0.01,885.851,341.1528.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,833.694,405.908.9 %4.0757.82390.8348.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม6,344.3713,313.00-109.8 %0.02,110.8352.2097.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,651.731,587.0056.5 %5.0623.51472.2324.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี39,526.3315,089.0061.8 %5.03,690.375,691.36-54.2 %0.0
รวม 1,175,450 541,340 53.95 % 66,213 47,976 27.54 %