จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,870.302,020.0047.8 %5.0185.3751.8072.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,363.621,877.0044.2 %5.0462.414,681.15-912.3 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,422.781,920.0043.9 %5.0481.4243.1091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 125,964.0117,399.0033.0 %5.03,037.69454.1085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 234,992.573,039.2091.3 %5.03,309.57572.4582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,872.177,456.005.3 %2.5279.3169.3575.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,884.038,310.96-70.2 %0.01,013.85573.7743.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร4,023.342,550.0036.6 %5.0709.61554.2621.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,261.012,243.0031.2 %5.0424.37109.7874.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,448.701,993.0042.2 %5.0481.42178.4162.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,505.012,801.0020.1 %5.0471.26369.8321.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,956.562,823.00-44.3 %0.0351.47175.2450.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร5,006.665,987.13-19.6 %0.01,070.90508.7352.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,056.6012,489.00-24.2 %0.01,165.98220.4081.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,685.572,639.0028.4 %5.0576.50342.1940.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,907.101,250.0068.0 %5.0671.590.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,129.571,738.0044.5 %5.0367.33237.2435.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,160.224,721.27-13.5 %0.0728.63279.8861.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,965.7337,609.00-243.0 %0.01,566.73931.4240.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,406.732,179.0050.6 %5.0804.71438.0245.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,460.522,385.0031.1 %5.0432.56110.1674.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร6,077.3715,195.31-150.0 %0.01,288.2257.1595.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,941.501,579.0046.3 %5.0348.31204.2541.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,866.502,517.0034.9 %5.0652.57151.0076.9 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,664.083,763.00-2.7 %0.0576.5097.8983.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,738.123,815.1119.5 %5.0557.4987.5184.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,366.035,185.00-18.8 %0.0519.4586.2083.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,704.452,958.0074.7 %5.0555.40122.7977.9 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 63,259.1975,225.01-18.9 %0.0904.95581.0135.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,037.2320,160.00-186.5 %0.01,806.181,219.7432.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,070.532,136.0030.4 %5.0348.31108.5568.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,992.1813,130.54-31.4 %0.02,021.72728.0064.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,314.045,328.00-23.5 %0.0842.73438.7447.9 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,874.9821,304.00-140.0 %0.01,649.65555.4866.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,993.382,088.0047.7 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,362.569,512.29-13.7 %0.02,177.1788.8295.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร76,484.904,110.6094.6 %5.0301.340.9599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร23,285.9012,957.3244.4 %5.01,136.50269.8776.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,201.113,999.9176.7 %5.0277.92209.0124.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร112,259.0152,480.0053.3 %5.01,689.54389.8176.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว42,943.9013,980.0067.4 %5.0386.44224.8341.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,918.2711,818.120.8 %0.51,075.65609.5443.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 6,129.303,567.0041.8 %5.0766.67743.163.1 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,960.905,901.88-99.3 %0.0310.2885.5472.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร71,393.1941,552.0141.8 %5.013,684.027,415.4045.8 %5.0
รวม 660,181 459,693 30.37 % 53,160 25,378 52.26 %