จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,488.15941.0073.0 %5.0259.39124.3452.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,233.201,947.0039.8 %5.0392.78135.4065.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,997.271,695.0043.4 %5.0411.8086.4379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,502.1515,125.21-12.0 %0.01,647.84605.1563.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,789.691,119.0076.6 %5.0246.1745.6081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,263.83588.0086.2 %5.0164.2647.0271.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,254.57576.0086.5 %5.0146.7247.5067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก4,227.37407.0090.4 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,153.96483.0088.4 %5.0140.500.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,050.56336.0068.0 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,553.382,750.0039.6 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,461.703,044.1012.1 %5.0525.90474.709.7 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง5,595.632,446.0056.3 %5.0868.18745.6314.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,410.78608.1182.2 %5.0506.88400.1421.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,310.982,009.0039.3 %5.0411.80540.50-31.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,981.203,105.0022.0 %5.0620.95616.720.7 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,290.995,696.08-148.6 %0.0386.40287.9625.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง2,040.282,702.00-32.4 %0.0792.12489.7638.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,340.4916,200.25-21.4 %0.0887.20295.7466.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง4,127.531,370.0066.8 %5.0601.96174.9970.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,849.10894.0076.8 %5.0582.9521.3996.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,185.05700.0078.0 %5.0335.7476.0077.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,687.254,347.00-17.9 %0.0544.91207.2062.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง17,779.8129,216.00-64.3 %0.01,457.681,090.2325.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,074.904,932.002.8 %1.0792.12384.7551.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,564.132,862.0019.7 %5.0563.93193.1265.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,979.0013,402.75-68.0 %0.01,134.39104.1690.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,734.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5411.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,688.232,386.0035.3 %5.0563.93324.2942.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,297.212,128.3350.5 %5.0639.99458.8028.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,774.102,087.0056.3 %5.0639.9971.1788.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,409.392,182.0050.5 %5.0373.7758.1984.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,548.912,597.0026.8 %5.0553.78144.4173.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 43,995.0346,931.15-6.7 %0.0652.22587.809.9 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง564.721,077.00-90.7 %0.0278.6962.4877.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,227.301,028.0068.1 %5.0288.63172.8440.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,304.845,483.36-27.4 %0.0620.98297.3552.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,521.094,116.00-16.9 %0.0449.8353.4588.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,911.354,534.24-15.9 %0.0591.88330.5744.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง24,441.4619,126.5321.7 %5.01,019.43304.6670.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,583.843,581.3721.9 %5.0261.51182.7930.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง65,231.5740,740.0037.5 %5.0992.30410.5158.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง19,091.4814,069.2426.3 %5.0293.85170.4942.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ21,698.4710,120.0153.4 %5.0365.78125.4065.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,435.0918,771.11-191.7 %0.0977.45983.54-0.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,597.142,642.0026.6 %5.0525.90329.2637.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,315.14988.0070.2 %5.0373.77203.8245.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง19,042.746,829.9364.1 %5.02,318.702,629.13-13.4 %0.0
รวม 384,872 310,920 19.21 % 27,669 15,192 45.09 %