จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,814.551,101.0060.9 %5.0216.1360.2072.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,652.645,218.32-12.2 %0.0425.31176.5858.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,279.961,980.6039.6 %5.0387.2833.0491.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,552.7523,531.0023.0 %5.02,331.45332.5085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,460.38864.0080.6 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,185.06517.0087.6 %5.0142.6147.5066.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,112.115,063.41-23.1 %0.0936.04279.5670.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,135.234,758.727.3 %3.5691.49280.2559.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,051.251,702.0058.0 %5.0767.60452.3341.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,356.18862.0074.3 %5.0425.31260.1638.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,964.741,102.0072.2 %5.0653.50186.7471.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,262.421,219.6062.6 %5.0387.28221.5842.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,250.273,418.00-5.2 %0.0603.67251.2858.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,735.522,444.0034.6 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม19,109.8210,651.7144.3 %5.0921.8543.1095.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,693.611,224.0066.9 %5.0486.63111.8277.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,458.28981.0071.6 %5.0463.3451.9788.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,178.48272.0091.4 %5.0330.23276.1016.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,627.203,093.6614.7 %5.0501.30194.5861.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,070.844,494.0011.4 %5.01,109.83210.6081.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,829.542,209.0062.1 %5.01,357.09766.6943.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,768.361,539.0059.2 %5.0463.34127.8872.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,879.056,077.10-24.6 %0.0938.7468.5692.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,427.981,701.0085.1 %5.0425.31178.7558.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,852.622,754.0028.5 %5.0596.45160.8073.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,782.023,973.00-5.0 %0.0653.50109.2583.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,874.662,247.0053.9 %5.0558.4245.3491.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,906.702,928.0025.1 %5.0330.2356.0583.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม12,100.204,461.0063.1 %5.0539.4080.7585.0 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 39,217.5618,743.1952.2 %5.0610.29318.5247.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,752.59883.0067.9 %5.0235.15107.9054.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,543.804,392.023.3 %1.5729.56541.2525.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,433.081,544.1055.0 %5.0444.32262.4840.9 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,768.683,867.0018.9 %5.0767.60178.1276.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,665.447,255.82-98.0 %0.0520.39310.6340.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,468.802,767.6020.2 %5.0463.34178.6061.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม11,013.7317,861.88-62.2 %0.0560.60470.1616.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม52,933.902,654.0095.0 %5.0247.01177.6828.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา14,570.841,500.0089.7 %5.0222.89205.257.9 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม59,764.9230,490.9949.0 %5.0998.34342.0065.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,439.787,610.8750.7 %5.0348.1042.3387.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม18,498.8015,151.0018.1 %5.0936.80452.4251.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม40,611.2431,616.0022.1 %5.01,306.43737.2043.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,242.421,696.0047.7 %5.0463.34356.8323.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,993.39828.0072.3 %5.0311.2182.9973.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม16,128.062,052.5387.3 %5.02,678.892,860.80-6.8 %0.0
รวม 470,419 253,301 46.15 % 30,548 13,138 56.99 %