จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,805.38661.0076.4 %5.0454.0298.0478.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,311.215,183.4349.7 %5.063.1637.2841.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,746.104,466.5862.0 %5.0758.25375.0550.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,133.241,380.0066.6 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,231.7911,578.7024.0 %5.02,241.52445.8280.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,679.69811.0078.0 %5.0203.0751.5474.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,120.75429.0089.6 %5.0358.5550.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,650.18804.0082.7 %5.0162.600.0999.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,150.39512.0087.7 %5.0166.6251.7369.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,367.06850.0080.5 %5.0324.7553.9483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,139.49501.0087.9 %5.0411.5762.8384.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,717.17857.0087.2 %5.0358.3052.3785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,858.851,497.0069.2 %5.0296.7234.2988.4 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,524.79193.8292.3 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี13,120.526,556.4550.0 %5.01,157.591,087.056.1 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0700.56100.3785.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,523.841,886.0058.3 %5.0986.47139.1485.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,260.813,920.0025.5 %5.0858.49410.5152.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,536.617,543.32-113.3 %0.0720.22409.4543.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี9,782.683,104.0068.3 %5.03,021.181,104.0663.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,540.842,300.009.5 %4.5480.10298.6037.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,988.453,812.0023.6 %5.01,271.681,044.1817.9 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี2,673.463,565.00-33.3 %0.0638.3099.7584.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี14,161.8910,936.0022.8 %5.01,556.92563.3063.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)8,128.4111,315.00-39.2 %0.02,938.121,106.7562.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,475.162,834.0048.2 %5.0796.28301.1062.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,724.441,071.0071.2 %5.0758.2538.0095.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,144.651,679.0046.6 %5.0587.1158.0590.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,945.473,586.949.1 %4.5853.33165.9780.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,189.017,698.006.0 %3.01,956.2880.7595.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,520.774,793.2113.2 %5.01,214.661,003.5717.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี4,491.211,835.0059.1 %5.0796.28236.5570.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี9,803.3812,432.44-26.8 %0.02,469.6964.4797.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,490.941,724.0079.7 %5.0815.30388.5252.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี5,437.615,116.325.9 %2.5967.43471.7951.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,733.373,701.0021.8 %5.0777.26247.7768.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,616.893,475.0024.7 %5.01,005.4676.9292.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,063.973,315.0018.4 %5.0777.29173.7577.6 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,597.912,397.0079.3 %5.0731.11193.5873.5 %5.0
รจก.เพชรบุรี 67,153.7878,245.01-16.5 %0.01,282.01489.2261.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,902.29981.0066.2 %5.0492.03166.6466.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,673.803,781.2419.1 %5.0830.86427.5048.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,834.961,975.0059.2 %5.0701.23213.7569.5 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,995.885,134.6814.4 %5.01,195.64482.7059.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,611.492,061.2242.9 %5.0796.28114.7585.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี15,026.7112,575.0016.3 %5.03,595.43246.5093.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)16,288.1012,175.5425.2 %5.02,878.251,082.9062.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 171,567.6114,240.0180.1 %5.0886.93372.6558.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 220,868.4511,589.2444.5 %5.01,655.86429.7574.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,631.845,099.009.5 %4.5398.20627.00-57.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี94,526.5224,668.7073.9 %5.0861.86555.8835.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี59,794.0323,837.0060.1 %5.0823.91778.845.5 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี28,044.2918,420.8134.3 %5.0920.99586.1536.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี49,929.4215,238.0069.5 %5.0838.4794.9088.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบ13,561.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ559.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด83,686.5114,605.0082.5 %5.0825.58501.7639.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี12,272.3222,724.59-85.2 %0.01,834.722,226.77-21.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,424.712,182.0036.3 %5.0682.18407.4540.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,312.281,906.0055.8 %5.0568.09104.2781.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี30,476.8421,120.0030.7 %5.06,905.765,741.8016.9 %5.0
รวม 820,410 432,879 47.24 % 64,680 26,830 58.52 %