จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,067.71706.0082.6 %5.0457.63246.6246.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์7,918.498,216.60-3.8 %0.054.34180.42-232.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,729.664,918.95-31.9 %0.0799.92274.1965.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,177.191,673.0047.3 %5.0628.7952.9591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,823.827,498.6052.6 %5.02,302.20633.6272.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,702.531,272.6072.9 %5.0326.3549.9784.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,983.72622.0084.4 %5.0257.6758.4277.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,254.07448.0089.5 %5.0275.8195.9565.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,469.93816.0081.7 %5.0474.00114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,202.89527.0087.5 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,555.201,627.0064.3 %5.0464.0738.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,167.471,794.0065.3 %5.0593.7047.5092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,661.58571.0087.8 %5.0334.5480.7575.9 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,522.365,299.704.0 %2.0818.70119.7085.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,674.945,457.98-16.7 %0.01,179.22712.6339.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,809.122,026.0027.9 %5.0534.22244.0654.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,668.401,300.0051.3 %5.0522.69129.5475.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,055.781,509.9750.6 %5.0590.77179.4169.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,929.101,944.0060.6 %5.01,104.18714.6035.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,226.011,179.0063.5 %5.0666.81157.6176.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,585.403,891.6015.1 %5.0761.89298.5560.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,159.405,045.3068.8 %5.05,292.17883.2883.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,353.262,754.90-17.1 %0.0503.10116.5276.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,786.784,278.4910.6 %5.01,045.48399.1761.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,720.061,908.6048.7 %5.0856.9843.0395.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,089.819,085.0030.6 %5.01,237.29124.3789.9 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน79,329.2251,625.6134.9 %5.0466.73426.828.6 %4.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,965.708,052.3937.9 %5.04,254.883,761.0511.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,679.532,416.0034.3 %5.0818.94136.5283.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,935.181,560.0019.4 %5.057.3363.65-11.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,935.18641.0066.9 %5.072.5768.565.5 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,158.515,780.00-12.0 %0.089.9468.5623.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,466.74970.0072.0 %5.0762.6743.9094.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,030.49728.0076.0 %5.0590.76536.849.1 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,744.233,739.500.1 %0.5818.95450.7845.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,778.513,339.0011.6 %5.01,584.78231.7485.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,963.595,487.0044.9 %5.01,769.751,164.0634.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,309.181,487.4976.4 %5.0799.92158.0180.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,893.159,991.01-69.5 %0.01,313.37255.8780.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,212.7513,817.002.8 %1.02,023.57866.4057.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,936.452,733.0075.0 %5.0647.81403.4737.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,925.333,347.8014.7 %5.0935.09328.3064.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,374.392,099.0037.8 %5.0723.86294.7459.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,578.28211.6594.1 %5.0799.94205.2074.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,589.564,361.0042.5 %5.0724.0954.6892.4 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,596.682,064.0082.2 %5.0840.82284.1366.2 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 61,328.2338,700.1736.9 %5.01,029.68926.5310.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,845.19753.0073.5 %5.0514.6838.0392.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,308.024,314.0953.7 %5.01,028.11259.3574.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,687.791,518.9058.8 %5.0609.77229.3962.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,839.066,215.7829.7 %5.01,522.53754.8950.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,326.73877.4673.6 %5.0704.84114.0083.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,654.473,507.204.0 %2.0705.073.7199.5 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์63,172.72101,720.00-61.0 %0.01,478.171,007.0931.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 126,863.9110,690.9260.2 %5.01,318.16779.9540.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 231,456.8714,420.3254.2 %5.01,639.71409.2175.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,520.921,328.0647.3 %5.0338.08237.5029.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์22,784.802,852.1587.5 %5.0141.71393.52-177.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์591,957.3133,697.4394.3 %5.03,934.92117.4597.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี45,950.239,357.0379.6 %5.0824.22178.9578.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล36,003.1910,602.0070.6 %5.0945.68949.88-0.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,788.6825,895.00-119.7 %0.01,665.74825.2450.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,572.984,001.0053.3 %5.05,001.24935.5181.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,731.031,128.0058.7 %5.0514.71150.3670.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,250.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,734.193,707.4621.7 %5.0
รวม 1,275,490 472,400 62.96 % 71,294 27,949 60.80 %