จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,641.551,100.0058.4 %5.0538.64200.0062.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช58,298.5220,132.0065.5 %5.0536.54275.5048.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,066.509,134.709.3 %4.562.1072.67-17.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,483.282,200.0074.1 %5.057.68100.70-74.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,107.502,103.0032.3 %5.0728.80207.6171.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,069.082,340.0023.8 %5.0709.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช21,451.8626,748.24-24.7 %0.03,914.55756.2980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0462.3651.3088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,913.12392.0090.0 %5.0196.4052.8873.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,860.76456.0088.2 %5.0178.0038.1578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,098.891,158.0071.7 %5.0462.0342.4490.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,850.50190.0095.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,688.60674.0081.7 %5.0246.1486.7064.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,891.63655.0083.2 %5.0353.5343.6187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,989.25773.0080.6 %5.0227.3541.6781.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,889.391,865.4061.8 %5.0546.770.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,863.35114.0097.0 %5.0274.8044.8683.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,703.09429.0088.4 %5.0369.0584.5677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,512.14851.0081.1 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์3,909.98769.0080.3 %5.0234.0034.7785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,002.44493.0087.7 %5.0383.3342.8688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอมไม่ครบ519.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,880.18813.0079.0 %5.0318.0087.3972.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,998.40645.0083.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,909.98431.0089.0 %5.0192.8385.2955.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,848.66342.0091.1 %5.0246.6243.6082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,645.79530.0085.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,739.384,888.7214.8 %5.0823.8876.3390.7 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,223.771,544.0070.4 %5.0604.9493.1084.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,359.556,518.90-2.5 %0.01,812.71419.9076.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,839.601,470.0048.2 %5.06,343.99232.7596.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,037.161,253.0058.7 %5.0699.62250.8064.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,947.841,427.5051.6 %5.0484.48293.5539.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40298.3017.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0264.11113.3057.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,203.043,652.0029.8 %5.01,318.29792.2039.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,570.122,007.0043.8 %5.0918.96316.3565.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,550.4129,808.49-137.5 %0.04,934.459,309.15-88.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,957.431,993.0049.6 %5.01,533.47103.5793.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,048.841,442.0071.4 %5.01,508.47721.4352.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,439.966,579.42-48.2 %0.01,261.251,731.19-37.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,581.594,947.83-38.1 %0.0698.50696.320.3 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,500.674,459.1531.4 %5.02,078.932,712.41-30.5 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,784.883,096.8018.2 %5.01,025.510.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,564.5011,362.901.7 %0.51,307.8046.5496.4 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช147,606.80102,835.0030.3 %5.0721.88614.2514.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,672.7614,908.79-54.1 %0.03,528.324,751.20-34.7 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,805.012,690.0029.3 %5.01,013.67380.0062.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,339.221,408.6257.8 %5.0785.85285.0063.7 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,348.181,469.0056.1 %5.081.4697.04-19.1 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,887.981,176.0037.7 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,887.98411.0078.2 %5.080.9352.6634.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,680.601,332.0063.8 %5.0918.5826.1697.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,080.501,262.5059.0 %5.0740.28392.7846.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,233.574,400.0015.9 %5.01,052.08380.0063.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช9,181.5719,989.00-117.7 %0.02,592.372,667.22-2.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,513.936,623.0022.2 %5.01,584.521,019.3235.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,114.633,173.0022.9 %5.01,128.14335.1470.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,052.4313,374.00-66.1 %0.01,546.48209.0086.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,526.36321.0092.9 %5.01,128.14475.0057.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,073.695,801.84-42.4 %0.01,090.12554.7749.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,398.123,059.0043.3 %5.01,451.41321.0377.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,339.322,846.0046.7 %5.01,428.48400.2272.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,808.265,534.004.7 %2.0899.9584.6690.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช15,054.204,556.3469.7 %5.0546.67142.2774.0 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 180,957.39110,000.0039.2 %5.02,376.78610.0074.3 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 40,514.2729,855.5526.3 %5.0880.70468.6746.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,688.426,211.007.1 %3.5530.68207.5060.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,724.741,641.0039.8 %5.0576.6688.3584.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,209.304,278.00-1.6 %0.01,147.16476.5058.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,266.671,889.1042.2 %5.0785.84286.0963.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,439.463,498.0021.2 %5.01,223.23330.6073.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,843.133,189.0034.2 %5.01,833.481,131.9038.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,874.745,417.747.8 %3.51,063.550.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช34,607.912,368.4493.2 %5.0757.09240.4968.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)26,189.648,895.0066.0 %5.02,830.82607.3778.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 123,451.3912,472.8646.8 %5.0923.80258.8872.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 229,335.1311,256.0061.6 %5.01,668.38888.0046.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 318,568.8810,152.0045.3 %5.02,573.68822.7868.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 30,364.8514,072.7453.7 %5.01,342.58279.2879.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,368.984,300.0032.5 %5.0313.31216.0031.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,519.796,591.5062.4 %5.0219.18464.86-112.1 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล39,303.9843.0499.9 %5.0721.33151.4179.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช88,605.9840,000.0054.9 %5.01,752.69945.0046.1 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช48,000.975,000.0089.6 %5.01,329.1819.0098.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล745,055.4413,653.0098.2 %5.01,101.0921.1798.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช28,200.9912,063.5157.2 %5.0786.60418.4046.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช463,536.3423,945.7394.8 %5.01,109.08765.0131.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,687.569,436.0054.4 %5.0904.33356.0760.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช46,147.4421,500.0053.4 %5.0888.35335.0062.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร41,152.9010,000.0075.7 %5.0957.38208.0078.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,566.955,703.0074.7 %5.0766.38126.4783.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง161,414.2720,180.6487.5 %5.01,388.06519.2062.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,246.6128,607.00-48.6 %0.02,545.471,680.0934.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช49,306.9021,119.9557.2 %5.015,978.791,948.8187.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช116,727.8362,500.0046.5 %5.02,084.77693.5066.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 4,034.664,000.860.8 %0.51,090.11557.4448.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,491.631,495.0057.2 %5.0880.92210.6676.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช43,021.3550,508.00-17.4 %0.05,603.111.85100.0 %5.0
รวม 2,898,955 924,803 68.10 % 122,822 50,249 59.09 %